Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1937/2012/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung dự án: Khu đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn vào danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 1937/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 25/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1937/2012/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ NƯA, HUYỆN TRIỆU SƠN VÀO DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT CẦN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005; Luật số 34/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất; Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2010/TT-BXD ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 04/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

Căn cứ Công văn s 187/CV-HĐND ngày 20/6/2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Triệu Sơn tại Tờ trình số 999/TTr-UBND ngày 07/6/2012 về việc đề nghị bổ sung dự án xây dựng Khu Đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn vào danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, gồm những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Khu Đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Vị trí, ranh giới khu đất:

- Phía Bắc giáp xã Thái Hòa;

- Phía Nam giáp xã Tân Thọ, huyện Nông Cống;

- Phía Đông giáp sông Nỏ Hẻn và xã Đồng Lợi;

- Phía Tây giáp ruộng và sông Nhơm.

3. Tính chất, chức năng: Là trung tâm Công nghiệp (đặc biệt là Công nghiệp khai thác và chế biến quặng Crôm) - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại và du lịch, văn hóa, xã hội của tiểu vùng kinh tế Tây Nam Triệu Sơn. Là một trong những tuyến, điểm du lịch của hệ thống tuyến, điểm du lịch toàn tnh. Đặc biệt là du lịch lịch sử gắn vi cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô của vị nữ tướng Triệu Thị Trinh.

4. Quy hoạch Khu đô thị:

Tổng diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch tỷ lệ 1/2000 là: 510 ha, trong đó:

4.1. Đất dân dụng: 296,08 ha

- Đất dân cư hiện trạng cải tạo: 128,61 ha

- Đất dân cư mới: 40,2 ha

- Đất dự trữ phát triển: 27,2 ha

- Đất hành chính: 1,5 ha

- Đất quảng trường văn hóa: 2,0 ha

- Đất cây xanh: 6,4 ha

- Đất thể dục thể thao: 5,3 ha

- Đất Y tế: 1,0 ha

- Đất Thương mại dịch vụ: 12,2 ha

- Đất giáo dục: 7,77 ha

- Đất giao thông: 63,9 ha

4.2. Đất ngoài dân dụng: 214,44 ha

- Đất di tích: 1,1 ha

- Đất đài tưởng niệm: 0,3 ha

- Đất tiểu thủ công nghiệp: 9,5 ha

- Đất cây xanh cách ly công trình đầu mối: 36,04 ha

- Thảm thực vật dự phòng phát triển: 156,34 ha

- Đất nghĩa địa: 0,7 ha

- Đất Thủy lợi: 4,46 ha

- Sông suối: 6,0 ha

Đất đưa vào xây dựng đô thị đến năm 2010 khoảng 150 ha, đến năm 2020 khoảng 200 ha.

5. Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa.

Điều 2. Căn cứ những nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Triệu Sơn; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện các nội dung công việc liên quan đến ngành, địa phương để triển khai đấu thầu dự án đảm bo đúng tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, HĐND tnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1937/2012/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung dự án: Khu đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn vào danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49