Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án Đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2022

Số hiệu: 192/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 27/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH THUẬN

-------
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT ngày 23/1/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTTTT ngày 10/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện tử đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tn (FM) băng tần từ 54MHz đến 68 MHz;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống Phát thanh và Truyền hình tnh Ninh Thuận đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thống tại Tờ trình 1050/TTr-STTTT ngày 21/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án "Đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018 - 2022".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/cáo);

- CT, PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- VPUB: PVP (HXN);
- Lưu: VT, KGVX. My

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

ĐỀ ÁN

"ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2018 - 2022"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh)

I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án:

Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã (gọi tắt là Đài truyền thanh cơ sở) là một kênh thông tin quan trọng để đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, thông báo về công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở đến đông đảo người dân.

Thời gian qua, Đài truyền thanh cơ sở có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, chuyển tải thông tin thiết yếu của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, Chính quyền địa phương tới các cụm dân cư, các hộ gia đình. Tuy nhiên, qua báo cáo từ các địa phương và kết quả khảo sát của Sở Thông tin và Truyền thông cho thấy trên địa bàn tỉnh hiện nay có 6/7 hệ thống truyền thanh thuộc huyện, thành phố. Có 46/65 hệ thống đài truyền thanh cấp xã còn hoạt động, trong đó có 27 hệ thống hoạt động tt và 19 hệ thống còn hoạt động nhưng đã xuống cấp, nhìn chung tình hình hoạt động các hệ thống truyền thanh cấp xã còn những hạn chế như trang thiết bị xuống cấp và hư hỏng khá nhiều, kinh phí duy tu, bảo dưỡng để duy trì hoạt động khá thp làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở.

Với những nguyên nhân như trên, việc xây dựng, ban hành và thực hiện Đề án “Đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2022” là quan trọng và cần thiết.

2. Cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án

a) Các văn bản Trung ương:

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh truyền hình đến năm 2020.

Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Thông tin và Truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020.

Thông tư s04/2013/TT-BTTTT ngày 23/1/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020.

Thông tư s16/2013/TT-BTTTT ngày 10/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện tử đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54MHz đến 68 MHz (QCVN 70: 2013/BTTTT).

Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

b) Các văn bản của tỉnh:

Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

3. Đặc đim vtự nhiên, xã hi

a) Tự nhiên:

Ninh Thuận thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp tnh Khánh Hòa, phía Nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng và phía Đông giáp Biển Đông.

Diện tích tự nhiên 3.358 km2, có 7 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố và 6 huyện. Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là thành phố thuộc tỉnh, trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh.

Ninh Thuận nằm liền kề với sân bay quốc tế Cam Ranh (cách 60 km), nối liền với Tây Nguyên và cả nước bằng các trục giao thông (quốc lộ 1A, 27, đường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang,...) Địa hình Ninh Thuận thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, với 3 dạng địa hình: núi chiếm 63,2%, đồi gò bán sơn địa chiếm 14,4%, đồng bằng ven biển chiếm 22,4% diện tích tự nhiên toàn tnh.

b) Xã hội:

Tỉnh Ninh Thuận có 258 thôn, 150 khu phố, 47 xã, 15 phường, 3 thị trấn, 6 huyện, 1 thành phố. Ước tính dân strung bình năm 2017 là 607.310 người, mật độ dân số trung bình trên 181 người/km2, phân bố không đều, tập trung chủ yếu vùng đồng bằng ven bin. Cộng đồng dân cư gm 3 dân tộc chính là dân tộc Kinh chiếm 76,5%, dân tộc Chăm chiếm 11,9%, dân tộc Raglai chiếm 10,4%, còn lại là các dân tộc khác.

Trên địa bàn Ninh Thuận có nhiều công trình văn hóa, các di tích lịch sử đang được bảo tồn, nhiều lễ hội văn hóa đặc thù của các thành phần dân tộc được giữ gìn. Đó là những giá trị văn hóa phi vật thể phong phú, đa dạng, là nguồn tài nguyên thông tin phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình Ninh Thuận có bản sắc riêng.

4. Hiện trạng hệ thống truyền thanh cơ sở

a) Hiện trạng hệ thống truyền thanh cấp huyện:

Hiện nay, toàn tỉnh có 6 hệ thống phát thanh với 155 cụm loa (20 cụm loa hữu tuyến và 135 cụm loa vô tuyến) được lắp đặt tại các khu dân cư để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền thông tin thiết yếu đến nhân dân. Riêng Đài truyền thanh huyện Thuận Nam chưa được đầu tư hệ thống phát thanh. Đài Truyền thanh huyện Ninh Sơn được đầu tư đã lâu, hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp không còn sử dụng được, hoạt động thông tin tuyên truyền của Đài được thực hiện theo phương thức hữu tuyến. Đài Truyền thanh huyện Bác Ái còn hoạt động nhưng chưa được trang bị các bộ thu và loa phát thanh.

(Chi tiết hiện trạng hệ thống truyền thanh cấp huyện xem tại Phụ lục 1)

b) Hiện trạng hệ thống truyền thanh cấp xã:

Toàn tỉnh có 46/65 hệ thống đài truyền thanh cấp xã hoạt động, trong đó có 27 hệ thống hoạt động tốt và 19 hệ thống còn hoạt động nhưng đã xuống cấp. Nhìn chung mạng lưới truyền thanh cấp xã góp phần thực hiện tt nhiệm vụ tuyên truyền thông tin thiết yếu đến nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống đài truyền thanh cấp xã đang xuống cấp, nguyên nhân do hệ thống được đầu tư đã lâu, một số đài đã sử dụng hết thời gian tính hao mòn tài sản cố định và đã hư hỏng, không còn sử dụng; một số hệ thống hoạt động trong băng tần (87-108) MHz không đúng băng tần quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện cho đài truyền thanh cấp xã. Ngoài ra, tại một số xã miền núi, địa hình rộng hệ thống loa truyền thanh chưa đảm bảo phủ sóng 100% trên toàn địa bàn.

(Chi tiết hiện trạng hệ thống truyền thanh cấp xã xem tại Phụ lục 2)

II. NỘI DUNG, QUY MÔ ĐẦU TƯ

1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích:

Đầu tư, nâng cấp các hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã hoạt động tốt nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật đến được mọi tầng lớp nhân dân, rút ngắn khoảng cách về hưng thụ thông tin của nhân dân giữa các khu vực miền núi, nông thôn, trung tâm huyện, thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thn cho nhân dân, đảm bo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo đến năm 2022 có 100% huyện, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh có hệ thống truyền thanh đảm bảo chất lượng, hoạt động ổn định, thường xuyên.

Cấp huyện: Đầu tư mới 01 hệ thống phát thanh FM cho Đài truyền thanh huyện Thuận Nam và nâng cấp 02 hệ thống phát thanh FM cho Đài truyền thanh các huyện Ninh Sơn, Bác Ái.

Cấp xã: Đầu tư mới 19 hệ thống truyền thanh đối với các xã, phường, chưa có hệ thống truyền thanh và nâng cấp 19 hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh nhưng đã xuống cấp.

b) Yêu cầu:

Việc đầu tư, nâng cấp các hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp Quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 theo Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; kế thừa và tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có đối với việc nâng cấp các hệ thống phát thanh FM cho các đài truyền thanh cấp huyện và nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây cho các xã, phường, thị trấn theo hướng đng bộ, chất lượng hoạt động ổn định, thực sự là phương tiện tuyên truyền hiệu quả của Đảng ủy, chính quyền địa phương.

2. Giải pháp công nghệ

a) Phương án lựa chọn giải pháp công nghệ:

Hiện nay, trên thị trường có 02 loại công nghệ truyền thanh: truyền thanh hữu tuyến và truyền thanh vô tuyến. Mỗi loại công nghệ truyền thanh đều có những ưu điểm và nhược điểm như sau:

- Giải pháp công nghệ truyền thanh hữu tuyến (có dây):

Truyền thanh hữu tuyến là hệ thống chuyển tải âm thanh từ điểm phát tới các điểm thu thông qua đường truyền hữu tuyến. Tín hiệu âm thanh được chuyển đổi thành tín hiệu điện được truyền tải trên đường đây kim loại bằng đồng và được khôi phục lại thành tín hiệu âm thanh ở phía thu. Truyền thanh tăng âm được sử dụng hiệu quả ở các trụ sở thôn, khu phố hoặc những vùng lõm do đồi núi cao che chắn sóng phát thanh FM không vươn tới được.

Truyền thanh tăng âm (truyền thanh hữu tuyến) có ưu điểm không gây ảnh hưởng và cũng không bị ảnh hưởng của các hệ thống thu phát sóng sóng điện từ khác. Bên cạnh đó, việc sử dụng hệ thống truyền thanh hữu tuyến cũng bộc lộ nhiều nhược điểm như: Gây mất mỹ quan đô thị do các tuyến dây dn kết nối giữa các thiết bị thu với máy phát trên các tuyến đường liên thôn, khu phố; âm thanh phát không đồng nhất (âm thanh phát ra ở những điểm đầu gần máy phát thì quá to gây khó chịu cho người nghe, trong khi đó âm thanh phát ra ở các đim phát cui thì quá nhỏ làm cho người nghe không nghe rõ tuyên truyền nội dung gì) và không đồng bộ (độ trễ và sự suy hao của của tín hiệu điện lan truyền trên dây dẫn); dễ bị chập vào hệ thống điện lưới gây cháy nổ khi có gió giật mạnh hoặc do giông sét gây ra trong mùa mưa bão.

- Giải pháp công nghệ truyền thanh không dây (Phát thanh sóng FM):

Truyền thanh không dây (Phát thanh sóng FM) là truyền thông tin trên một sóng mang cao tần làm thay đổi tần số sóng mang theo tín hiệu cần truyền, trong khi biên độ của sóng mang cao tần không thay đổi, đó là kỹ thuật điều chế tần số (FM).

Hệ thống truyền thanh không dây sóng FM có khả năng chứa lượng thông tin lớn hơn, chất lượng tín hiệu ổn định dễ thu, phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam. Sóng FM có nhiều ưu điểm về mặt tần số, dải tầng âm thanh sau khi tách sóng, điều tần có chất lượng rất tốt, âm thanh trung thực và có thể truyền âm thanh Stereo, sóng FM ít bị nhiễu hơn so với sóng AM (Amplitude Moducation - Điều chế biên độ). Chcần lắp đặt 01 trạm phát sóng FM thì tất cả các máy thu trong vùng phủ sóng đều có thể thu được tín hiệu truyền thanh FM. Việc thi công xây dựng trạm phát sóng FM khá đơn giản, không phụ thuộc nhiều vào địa hình. Kinh phí đầu tư lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây sẽ thấp hơn nhiều so với kinh phí đầu tư hệ thống truyền thanh có dây. Phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và xu thế phát triển của phát thanh truyền hình trong cả nước.

Tuy nhiên, với các ưu điểm nêu trên, hệ thống truyền thanh không dây vẫn có một số khuyết điểm như: Chất lượng tín hiệu phụ thuộc vào: chất lượng của máy phát và chất lượng của các bộ thu. Nếu chất lượng của máy phát không bảo đm tiêu chuẩn kỹ thuật thì dễ gây ra can nhiễu có hại cho các nghiệp vụ vô tuyến điện khác.

- Lựa chọn giải pháp công nghệ:

Căn cứ vào các ưu điểm và nhược điểm của 2 phương án được nêu trên, trong phạm vi Đề án này sẽ chọn giải pháp công nghệ truyền thanh không dây phát sóng FM làm cơ sở đxây dựng các nội dung trong đề án. Việc lựa chọn giải pháp công nghệ truyền thanh không dây phát sóng FM để phục vụ tt công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển tải đầy đủ các thông tin thiết yếu của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đến các tầng lớp nhân dân ở địa phương là sự lựa chọn hợp lý nhất và hiệu quả nhất.

b) Phương án đầu tư trang thiết bị:

Các thiết bị được đầu tư là những thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến đảm bảo không bị lạc hậu trong vòng 5 đến 10 năm, có khả năng nâng cấp, sửa chữa sau này.

Hệ thống trang thiết bị được đầu tư phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; đảm bảo tương thích với các thiết bị hiện có (khi đầu tư nâng cấp, sửa chữa). Cụ thể:

- Đầu tư mới, nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh sóng FM cho Đài Truyền thanh huyện bảo đảm hoạt động trong băng tần số (87-108) MHz theo quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT ngày 23/1/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch sử dụng kênh tần sphát thanh FM đến năm 2020 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30: 2011/BTTTT về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM).

- Đầu tư mới, nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây sóng FM cho các xã, phường, thị trấn bảo đảm hoạt động trong băng tần số (54-68) MHz và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần (54-68)MHz, ký hiệu: QCVN 70:2013/BTTTT theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTTTT ngày 10/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Hệ thống thiết bị vô tuyến điện được đầu tư phải được chứng nhận hợp quy theo quy định để phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật theo Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Hệ thống thiết bị đầu tư phải thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng.

3. Quy mô đầu tư

Trên cơ sở hiện trạng Đài truyền thanh cấp huyện và hiện trạng các hệ thống truyền thanh cấp xã, đồng thời để bảo đảm mỗi huyện và mỗi xã, phường, thị trấn có 1 hệ thống truyền thanh bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, hoạt động ổn định đphục vụ tt cho công tác tuyên truyền ở địa phương; vì vậy cn đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh như sau:

a) Đầu tư mới 01 hệ thống phát thanh FM cho huyện Thuận Nam.

(Chi tiết xem tại Phụ lục 3)

b) Nâng cấp 02 hệ thống phát thanh FM cho huyện Ninh Sơn và huyện Bác Ái.

(Chi tiết xem tại Phụ lục 4 và Phụ lục 5)

c) Đầu tư mới 19 hệ thống truyền thanh 19 xã, phường.

(Chi tiết Danh mục 19 xã, phường đầu tư mới hệ thống truyền thanh xem tại Phụ lục 6)

(Chi tiết chi phí thiết bị đầu tư mới cho 01 hệ thống truyền thanh cấp xã xem Phụ lục 7)

d) Sửa chữa 19 hệ thống truyền thanh 19 xã, phường:

(Chi tiết Danh mục 19 xã, phường sửa chữa hệ thống truyền thanh xem tại Phụ lục 8)

(Chi tiết chi phí thiết bị nâng cấp 19 hệ thống phát thanh FM cho 19 xã, phường, thị trấn xem tại Phụ lục 9)

III. DỰ TOÁN VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

1. Tổng kinh phí đầu tư, nâng cấp các hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã giai đoạn (2018-2022):

14.359.173.650 đồng. (Mười bốn tỉ, ba trăm năm mươi chín triệu, một trăm bảy mươi ba ngàn, sáu trăm năm mươi đồng).

Trong đó:

a) Ngân sách Trung ương: 1.679.524.000 đồng.

b) Ngân sách các huyện, thành phố: 12.679.649.650 đồng.

Bao gồm:

- Ngân sách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 2.956.505.200 đồng.

- Ngân sách huyện Bác Ái: 3.048.416.800 đồng.

- Ngân sách huyện Ninh Sơn: 2.364.827.850 đồng.

- Ngân sách huyện Ninh Phước: 605.171.600 đồng.

- Ngân sách huyện Thuận Bắc: 1.272.693.400 đồng.

- Ngân sách huyện Thuận Nam: 2.432.034.800 đồng.

2. Phân kỳ nguồn kinh phí đầu tư, nâng cấp các hệ thống truyền thanh không dây giai đoạn (2018-2022) như sau:

 Đơn vị tính: Triệu đồng.

Stt

Ngân sách

Nội dung

Tổng

Năm

2018

2019

2020

2021

2022

1

Trung ương (Nguồn vốn CTMT Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020)

Đầu tư mới 05 hệ thống truyền thanh không dây (HTTTKD) xã

1.679,52

1.679,52

 

 

 

 

2

Huyện
(nguồn kinh phí UBND cấp huyện)

Đầu tư mới 01 và nâng cấp 02 HTTTKD cấp huyện

4.165,07

 

3.147,12

 

 

1.017,95

Đầu tư mới 14 HTTTKD cấp xã và nâng cấp 19HTTTKD cp xa

8.514,57

 

1.812,52

2.678,26

2.436,30

1.587,49

Tng

14.359,16

1.679,52

4.959,64

2.678,26

2.436,30

2.605,44

Trong đó:

a) Ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020: 1.679.524.000 đồng.

(Chi tiết xem tại Phụ lục 10)

b) Ngân sách huyện, thành phố: 12.679.649.650 đồng.

(Chi tiết xem tại Phụ lục 11)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Tham mưu y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đán đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2022.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện Đề án theo lộ trình đề ra.

3. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách địa phương để thực hiện Đề án theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph:

Trên cơ sở nội dung của Đề án, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện việc đầu tư, nâng cấp các hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

Bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hp pháp khác để thực hiện việc đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh cấp huyện và các hệ thống truyền thanh cấp xã đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- TT Tnh y, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở: TTTT, KH&ĐT, TC;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PVP (HXN), KT;
- Lưu VT. KGVX, My

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

PHỤ LỤC 1:

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN

STT

Đài truyền thanh cấp huyện

Năm đầu tư/sửa chữa

Cụm phát thanh

Phạm vi phủ sóng

Hữu tuyến

Vô tuyến

1

Bác Ái

2002

0

0

 

2

Ninh Sơn

1999

20

0

Dọc theo đường đôi thuộc thị trấn Tân Sơn, một phần xã Lương n, Quảng Sơn

3

Ninh Hải

2003

0

20

Thị trấn Khánh Hải, một phần xã Tri Hải

4

Ninh Phước

2011

0

05

Thị trấn Phưc Dân

5

Thuận Nam (Chưa có đài)

 

 

 

 

6

Thuận Bắc

2011

0

40

Công Hải, Bắc Phong, Lợi Hải, Bắc Sơn.

7

PR-TC

2013

0

70

16 xã phường.

Tổng

20

135

 

 

PHỤ LỤC 2:

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CẤP XÃ

STT

Huyện/thành phố

Hiện trạng hoạt động (TTKD)

Máy phát FM

Cụm thu truyền thanh

Năm đầu tư/sửa chữa

Hiệu máy

Tần số (MHz)

I

PR-TC

8/16 Đài đang hoạt động

1

Bảo An

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

2

Đài Sơn

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

3

Đạo Long

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

64

14

2015

4

Đô Vinh

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

5

Đông Hải

Hệ thống hoạt động tốt

TQT

87,5

12

2010

6

Kinh Dinh

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

7

Mỹ Đông

Hệ thống hoạt động tốt

TQT

61

03

2017

8

Mỹ Bình

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

60

18

2012/2014

9

Mỹ Hải

Hệ thống hoạt động tốt

TQT

67,5

15

2017

10

Mỹ Hương

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

11

Phủ Hà

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

12

Phước Mỹ

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

13

Tn Tài

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

63

13

2104

14

Thanh Sơn

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

15

Văn Hải

Hệ thng FM xuống cấp

TQT

106

6

2005/2012

16

Thành Hải

Hệ thống hoạt động tốt

TQT

65

42

2010/2015

II

Bác Ái

7/9 Đài đang hoạt động

17

Phước Bình

Hệ thng FM hỏng, không hoạt động

 

 

 

 

18

Phước Hòa

Hệ thống FM xung cấp

TQT

87,5

8

2001/2010

19

Phước Tiến

Hệ thống FM xuống cấp

T/T

106,5

12

2001/2010

20

Phước Đại

Hệ thống FM xuống cấp

TQT

102

14

2001/2010

21

Phước Tân

Hệ thng FM xuống cấp

T/T

88

6

2001/2010

22

Phước Thành

Hệ thống FM xuống cấp

TQT

61,5

7

2001/2012

23

Phước Thắng

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

24

Phước Chính

Hệ thống FM xuống cấp

TQT

107

4

2001/2010

25

Phước Trung

Hệ thng FM xuống cấp

TQT

108

8

2001/2010

III

Ninh Sơn

8/8 Đài đang hoạt động

 

 

 

 

26

Lâm Sơn

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

67,9

20

2008/2015

27

Lương Sơn

Hệ thống FM xuống cấp

T/T

88,2

6

2002/2009

28

Quảng Sơn

Hệ thống FM xuống cấp

TQT

89

7

2004

29

Hòa Sơn

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

63,5

18

2010/2015

30

Nhơn Sơn

Hệ thống FM xuống cấp

TQT

107,9

10

2000

31

Mỹ Sơn

Hệ thống hoạt động tốt

TQT

66,4

14

1996/2016

32

Tân Sơn

Hệ thống FM xuống cấp

TQT

96,5

6

2005

33

Ma Nới

Hệ thống FM xuống cấp

TQT

95

7

2001

IV

Ninh Hi

9/9 Đài đang hoạt động

 

 

 

 

34

Vĩnh Hải

Hệ thống hoạt động tt

T/T

60,4

21

2009/2017

35

Nhơn Hải

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

65,5

16

2007/2014

36

Tri Hải

Hệ thống hoạt động tốt

TQT

66,7

20

2007/2014

37

Phương Hải

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

67,2

21

1998/2014

38

Tân Hải

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

62,5

20

2010/2013

39

Xuân Hải

Hệ thống hoạt động tốt

Hoàng Nguyên

66

8

2000/2014

40

Hộ Hải

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

64,5

23

2008/2014

41

Khánh Hải

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

67,9

19

2001/2014

42

Thanh Hi

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

63,7

18

2008/2017

V

Ninh Phước

3/9 Đài đang hoạt động

43

Phước Vinh

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

44

Phước Thái

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

45

Phước Hữu

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

46

Phước Hải

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

65,2

20

1998/2015

47

An Hi

Hệ thống FM xuống cấp

T/T

61,2

12

2011

48

Phước Dân

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

63,6

15

2017

49

Phước Thuận

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

50

Phước Hậu

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

51

Phước Sơn

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

VI

Thuận Nam

8/8 Đài đang hoạt động

 

 

 

 

52

Phước Hà

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

67,6

20

2015

53

Nhị Hà

Hệ thống FM xuống cấp

TQT

101

11

2003

54

Phước Ninh

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

65,7

12

2015

55

Phước Nam

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

67

211

2014

56

Phước Minh

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

66,5

14

2015

57

Cà Ná

Hệ thống FM xuống cấp

T/T

67,4

7

2014

58

Phước Dinh

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

62,1

15

2012

59

Phước Diêm

Hệ thống hoạt động tốt

T/T

63,9

15

2009/2014

VII

Thun Bắc

3/6 Đài đang hoạt động

 

 

 

 

60

Phước Chiến

Hệ thống FM xuống cấp

T/T

62,7

15

2012

61

Công Hải

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

62

Phước Kháng

Hệ thống FM xuống cấp

T/T

63,2

12

2012

63

Lợi Hải

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

64

Bắc phong

Chưa có hệ thống FM

 

 

 

 

65

Bắc Sơn

Hệ thống FM xuống cấp

TQT

89,5

17

2009.

 

PHỤ LỤC 3:

DANH MỤC CHI PHÍ, THIẾT BỊ ĐẦU TƯ MỚI HỆ THỐNG PHÁT THANH FM CHO ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN THUẬN NAM

STT

Nội dung

SL

ĐVT

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

I

Hệ thống máy phát FM 500W

 

 

 

269.250.000

1

Máy phát thanh FM Sterio 500w; công nghệ RDS (Radio Data System)

• Công suất ra điều chỉnh: 0-500W

• Dải tần hoạt động: 87.5 - 108 MHz

• Hiển thị thông s: trên 50 + toàn màn hình

Điều chỉnh thông số: trên màn hình OLED trên máy

• Trở kháng ra: 50 Ω

• Nguồn điện cao tần: tự động kiểm soát

• Tiêu thụ điện cao tần: ổn định +/-0,1 dB

• Cảnh báo sóng dội (VSWR): tự động ngắt điện khi sóng dội vượt quá 1.5:1

• Sóng hài: <-75dBc

• Độ méo sóng hài (không xác thực): <-8 0dBc

Máy

1

2.15.000.000

2.15.000.000

2

Hệ thống anten phát FM 04 Dipole kèm phụ kiện Anten phát thanh FM (Bộ 04 dàn panel anten)

- Loại dipole, chữ T

- Độ lợi: 6dB

- VSWR: 1,1

- Trở kháng: 50Ω

- Công suất: 1000W

- Connector

- Chất liệu: + Bên trong mạ bạc, Teflon

+ bên ngoài Inox

bộ

1

35.750.000

35.750.000

3

Cáp dẫn sóng:

mét

50

370.000

18.500.000

II

Hệ thống thiết bị thu phát sóng

 

 

 

148.100.000

1

Hệ thống máy vi tính phát sóng và lưu trữ chương trình

- Bo mch: Chipset Intel 5520

- Bộ xử lý: 2 CPU Intel E5620 Xeon Quad Core

24GHz, 12MB, 5.86

- Bộ nhớ: 9GB DDR3 bus 1333MHz

- Đĩa cứng: 1TB Sata 7200 vòng/phút SSD 120GB

- Đĩa quang: DVD-RW

- Màn hình: LCD 23 inch Wide Ultrasharp.

* Phần mềm phát và card hỗ trợ phát

Bộ

1

55.000.000

55.000.000

2

Máy thu AM/FM chuyên dùng

(Bộ thu tín hiệu phát thanh vệ tinh kthuật số vệ tinh vinasat)

Lưu chương trình sau khi tắt máy, có màn hình LCD hiển thị kỹ thuật số rộng, tự động dò đài cả hai chiu tăng và gim, lưu nhớ được 40 kênh cho FM và AM, điều khiển ngõ ra: headphone, XLR, thhiện được cường độ tín hiệu chương trình đang thu

Các thông số kỹ thuật FM:

Tuning Range: 87.5-107.9MHz

IF Frequency: 450KHz

S/N Ratio at 5mV/M: 46dB

Cái

1

12.000.000

12.000.000

3

Bàn trộn âm thanh 16 đường

Loại: 4-14 Line

Tần số đáp ứng: 20Hz - 20kHz

Cng kết ni: Mic/ RCA

Ngun điện: 100-240V

cái

1

21.000.000

21.000.000

4

Tai nghe HEADPHONES

Sensitivity 92dB/mW

Maximum input 100mW

Impedance: 32 Ohms

Cái

1

4.500.000

4.500.000

5

Thiết bị tường thuật trực tiếp qua đường dây điện thoại

bộ

1

15.000.000

15.000.000

6

Bộ khuếch đại âm thanh phân đường

Inputs: 2 balanced stereo audio, +4dBu/50kΩ on XLR (F) connectors

Outputs: 10 balanced stereo audio, +4dBu/50Ω on XLR (M) connectors

Cái

1

16.500.000

16.500.000

7

Loa kiểm âm

Công sut: 40w

Có volume điều chỉnh lớn nhỏ

Điện áp sử dụng: 110v hoặc 220v ~50/60Hz.

cái

2

7.800.000

15.600.000

8

Bộ chuyn đi định dạng đu ni

bộ

1

8.500.000

8.500.000

III

Thiết bị sản xuất chương trình Phát thanh

 

 

 

129.950.000

1

Micro chuyên nghiệp cho phát thanh viên

• Cấu tạo mic: Condenser

• Hướng thu: Cardioid

• Tần sđáp ứng: 20Hz-20kHz

• Độ nhạy: -36dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

• Trở kháng đầu ra:100Q (at 1kHz)

• Điện trở tải: 1000Ω

• Mc độ tiếng ồn: 10dB (IEC 581-5)

Cái

1

7.850.000

7.850.000

2

Hệ thống máy vi tính và phần mm thu âm chuyên nghiệp.

- Bo mạch: Chipset Intel 5520

- Bộ xử lý: 2 CPU Intel E5620 Xeon Quad Core 2.4GHz, 12MB, 5.86

- Bộ nhớ: 9GB DDR3 bus 1333MHz

- Đĩa cứng: 1TB Sata 7200 vòng/phút. SSD 120GB

- Đĩa quang: DVD-RW

- Đhọa: 768MB Nvidia Quadro FX1800,192- bit (Card rời)

- Âm thanh: 2.1 Channel Audio

- Mng: 10/100/1000 Intel

- Giao tiếp: 8 USB, 2 IEEE 1394, Parallel.

- Hệ điều hành: Windows 7 Pro OEM

- Màn hình: LCD.

bộ

1

49.000.000

49.000.000

3

Tai nghe kiểm âm cho phát thanh viên

Công suất: 40w

Tín hiệu gây méo tiếng > 90db

Ngõ vào sử dụng Jack bông sen, 6ly hoặc 3,5ly.

Có volume điều chỉnh lớn nhỏ

Điện áp sử dụng: 110v hoặc 220v ~50/60Hz.

cái

1

4.500.000

4.500.000

4

Loa kiểm âm phòng thu

Công suất: 40w

Có volume điều chỉnh lớn nhỏ

Đèn Led xanh

Điện áp sử dụng: 110v hoặc 220v ~50/60Hz.

cái

2

7.800.000

15.600.000

5

Bàn trộn âm thanh 16 đường

Loại: 4-14 Line

Tần sđáp ứng: 20Hz - 20kHz

Cổng kết nối: Mic/ RCA

Nguồn điện: 100 - 240V

cái

1

21.000.000

21.000.000

6

Máy ghi âm chuyên dụng dùng thẻ

- Tracks ghi đồng thời: 2

- Tracks chạy đồng thời: 2

- A/D chuyển đổi: 24bit, 128times oversampling

- D/A Chuyển đổi: 24bit, 128times oversampling

- Xử lý tín hiệu: 32bit

- Hỗ trợ thẻ nhớ: thẻ nhmicroSD (16MB - 2GB), microSDHC thẻ (4GB - 32GB)

cái

2

16.000.000

32.000.000

IV

Hệ thống thiết bị khác

 

 

 

400.000.000

1

Bộ thu truyền thanh không dây kèm theo card giải mã và loa phóng thanh (mc ở trung tâm của các xã)

Bộ thu FM - Model: DFV-50

Có chứng chchứng nhận sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của TCVN 4463:1987

- Di tần: 54 ->68 MHz

- Kèm theo hai loa nén

- Công suất 50W (2 x 25W)

- Bộ thu sóng FM chuyên dụng có độ nhạy cao, tần số thu ổn định, sử dụng khóa pha PLL kỹ thuật số

- Tần số thu, mã vùng, công suất ra loa được đặt chính xác bng các phím nhấn và hiển thị chính xác bằng strên mặt trước máy.

- Tự động tắt khi không thu được tín hiệu từ máy phát trung tâm

Card giải mã (gắn bên trong bộ thu)

- Sử dụng công nghệ lập trình Fuzzy Logic

- Hệ thống nhận dạng mã và giải mã xung điều khiển từ trạm phát sóng FM. Có thể thay đổi mã bất kỳ theo mã máy phát một cách dễ dàng.

Loa nén do ngành Bưu đin sản xuất theo công nghệ TOA 25W POSTEF

- Công suất danh định 25w

- Công suất Max 40w

- Trở kháng 16Ω

bộ

50

5.000.000

250.000.000

2

Thiết bị chống sét lan truyền

Tủ cắt sét lan truyền theo đường nguồn điện 3 pha, công nghệ (Shunt, Park Gap) 50kA 10/305μs, 135kA8/20μs  Ph-N, 100kA 10/350μs N-E Hiển thị trạng thái hoạt động bằng âm thanh và hình ảnh

Giếng khoan  Æ42mm, sâu 50m

Thiết bị đẳng thế - Model: EC-100

Cáp đng bọc PVC 38mm2, hiệu Cadivi

Cáp đng trn tiết diện 60mm2, hiệu Cadivi

Cọc tiếp địa mạ đồng Æ16, dài 2,3m

Hóa chất giảm điện trở Powerfill.

h/t

1

150.000.000

150.000.000

V

Thiết bị SX chương trình truyền hình

 

 

 

439.580.000

1

Thiết bị ghi hình

 

 

 

225.900.000

1.1

Digital HDV Video Camera Recorder

□ Ngoài chuẩn nén mới, có thể chuyển đổi linh hoạt ghi hình với các chuẩn nén như: MPEG HD 422 50Mbps, MPEG HD 420 35Mbps, AVCHD, DVCAM

□ Trang bị cổng kết nối Ml, cho phép kết ni các thiết bị âm thanh mà không cần phải thông qua cổng XLR hoặc kết nối đèn LED qua cổng này.

cái

01

383.270.000

183.270.000

 

1.2

Rechargeable Battery Pack

cái

02

6.700.000

13.400.000

1.3

CompactFlash Card 16GB

cái

01

10.050.000

10.050.000

1.4

Túi đng camera loại mm

cái

01

1.500.000

1.500.000

1.5

Chân Tripod

- Chịu lực tối đa 6Kg.

- Hệ thống counter balance cân bng (2 vị trí).

cái

01

11.280.000

11.280.000

1.6

Đèn quay gn camera

Sản phẩm bao gồm:

Đèn led-5080, Pin, Tay cầm, Pin sạc (100~240V)

cái

01

6.400.000

6.400.000

2

Bộ dựng hình phi tuyến kỹ thuật số

Mỗi bộ bao gồm :

- Máy vi tính dựng

- Bo mạch: Chipset Intel 5520

* Bộ xử lý: 2 CPU Intel E5620 Xeon Quad Core 2.4GHz, 12 MB, 5.86

- Bộ nhớ: 9GB DDR3 bus 1333MHz

- Đĩa cứng: 1TB Sata 7200 vòng/phút. SSD 120GB

- Đĩa quang: DVD-RW

- Mạng: 10/100/1000

bộ

01

116.800.000

116.800.000

3

Ti vi LCD 32 inch

- Độ lớn màn hình 32 inches

- Độ phân giải HD Ready (1366 x 768px)

- Tần số quét 50Hz

- Độ tương phản High Brightness / High Contrast

- Kết nối HDMI, USB, AV, Component, S- Video

cái

01

9.700.Q00

9.700.000

4

Đầu ghi phát chuyên dụng (HDV/DV CAM/DVSP)

Chấp nhận các đặc tính của 1080i HĐV của định dạng HDV cho phép tạo hiệu quả của 1080 dòng quét và 1440 pixel ngang.

cái

01

87.180.000

87.180.000

Cộng

1.386.880.000

Thuế VAT 10%

138.688.000

Tổng cộng

1.525.568.000

Chi phí xây dựng tr ăng ten (I)

580.000.000

Tổng chi phí (Tng cộng +I)

2.105.568.000

(Hai t, một trăm lnăm triệu, năm trăm sáu mươi tám ngàn đng)

 

PHỤ LỤC 4:

DANH MỤC CHI PHÍ THIẾT BỊ NÂNG CẤP HỆ THỐNG PHÁT THANH FM CHO ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN NINH SƠN

STT

Nội dung

Slượng

ĐVT

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Đầu tư mới hệ thống máy phát sóng FM 500W

Máy

1

269.250.000

269.250.000

2

n áp 10 KVA cho hệ thống máy phát sóng FM 500W

Cái

1

4.223.000

4.223.000

3

Thiết bị ghi hình để sản xuất chương trình truyền hình

Bộ

1

225.900.000

225.900.000

4

Bàn dựng hình phi tuyến tính kthuật s

Bộ

1

116.800.000

116.800.000

5

Bộ máy vi tính + phần mm dng chương trình video

Bộ

1

49.000.000

49.000.000

6

Bộ tích điện UPS cho máy vi tính

Bộ

1

2.387.000

2.387.000

7

Micro phỏng vấn + 10 mét dây.

Cái

1

11.621.500

11.621.500

8

Đèn quay đêm gn camera, gm: Đèn led - 5080, Pin, Tay cầm, Pin sạc (100 ~ 240V)

Bộ

1

6.400.000

6.400.000

9

Bộ thu truyền thanh không dây kèm theo card giải mã và loa phóng thanh.

Bộ

50

5.000.000

250.000.000

10

Chân đỡ máy quay hiu TRIPOD

Cái

1

11.280.000

11.280.000

Cộng

946.861.500

Thuế VAT 10%

94.686.150

Tng cng

1.041.547.650

(Một t, bốn mươi mt triệu, năm trăm bốn mươi bảy ngàn, sáu trăm năm mươi đng)

 

PHỤ LỤC 5:

DANH MỤC CHI PHÍ THIẾT BỊ NÂNG CẤP HỆ THỐNG PHÁT THANH FM CHO ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN BÁC ÁI

STT

Nội dung

Slượng

ĐVT

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Đầu tư mới hệ thống máy phát sóng FM 500W

Máy

1

269.250.000

269.250.000

2

n áp 10 KVA cho hệ thống máy phát sóng FM 500W

Cái

1

4.223.000

4.223.000

3

Thiết bị ghi hình để sản xuất chương trình truyền hình

Bộ

1

225.900.000

225.900.000

4

Bàn dựng hình phi tuyến tính kỹ thuật số

Bộ

1

116.800.000

116.800.000

5

Bộ máy vi tính + phần mềm dựng chương trình video

Bộ

1

49.000.000

49.000.000

6

Bộ tích điện UPS cho máy vi tính

Bộ

1

2.387.000

2.387.000

7

Micro chuyên nghiệp cho phát thanh viên

Cái

1

7.850.000

7.850.000

8

Bộ thu truyền thanh không dây kèm theo card giải mã và loa phóng thanh

Bộ

50

5.000.000

250.000.000

Cộng

925.410.000

Thuế VAT 10%

92.541.000

Tng cộng

1.017.951.000

(Một tỉ, mười bảy triệu, chín trăm năm mươi mt ngàn đng)

 

PHỤ LỤC 6:

DANH MỤC 19 XÃ, PHƯỜNG ĐẦU TƯ MỚI HỆ THỐNG TRUYỀN THANH

STT

Xã, phường

Huyện/thành phố

Ghi chú

1

Bảo An

Phan Rang - Tháp Chàm

2

Đài Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

3

Đô Vinh

Phan Rang - Tháp Chàm

4

Kinh Dinh

Phan Rang - Tháp Chàm

5

Mỹ Hương

Phan Rang - Tháp Chàm

6

Phủ Hà

Phan Rang - Tháp Chàm

7

Phước Mỹ

Phan Rang - Tháp Chàm

8

Thanh Sơn

Phan Rang - Tháp Chàm

 

9

Phước Thắng

Bác Ái

Xã dự kiến đạt chuẩn NTM 2016-2020

10

Phước Bình

Bác Ái

 

11

Phước Vinh

Ninh Phước

Xã đạt chuẩn NTM 2011-2015

12

Phước Thái

Ninh Phước

Xã đạt chuẩn NTM 2011-2015

13

Phước Hậu

Ninh Phước

Xã đạt chuẩn NTM 2011-2015

14

Phước Sơn

Ninh Phước

Xã đạt chuẩn NTM 2011-2015

15

Phước Thuận

Ninh Phước

Xã đạt chuẩn NTM 2011-2015

16

Phước Hữu

Ninh Phước

Xã dự kiến đạt chuẩn NTM 2016-2020

17

Công Hải

Thuận Bắc

Xã đạt chuẩn NTM 2011 -2015

18

Bắc Phong

Thuận Bắc

Xã đạt chuẩn NTM 2011-2015

19

Lợi Hi

Thun Bắc

Xã dự kiến đạt chuẩn NTM 2016-2020

 

PHỤ LỤC 7:

DANH MỤC CHI PHÍ THIẾT BỊ ĐẦU TƯ MỚI CHO 01 HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CẤP XÃ

STT

Nội dung

SL

ĐVT

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Máy phát sóng FM STEREO công suất 100W chuyên dùng.

1

máy

47.800.000

47.800.000

2

Bộ phát mã điều khiển từ xa.

1

bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu truyền thanh không dây 50w (50w Wireless receiver)

 

 

 

101.000.000

3.1

Bộ thu FM (54-68)MHz

20

bộ

2.500.000

50.000.000

3.2

Card giải mã (nm bên trong bộ thu)

20

cái

850.000

17.000.000

3.3

Loa nén do ngành Bưu điện sản xuất

40

cái

350.000

14.000.000

3.4

Chi phí lắp đặt điện kế cho 20 bộ thu

20

cái

1.000.000

20.000.000

4

Hệ thống máy vi tính (biên tập chương trình)

1

h/t

11.000.000

11.000.000

5

Thiết bị phụ trợ:

 

 

 

27.610.000

5.1

Máy ghi âm kỹ thuật shiệu SAFA

1

cái

2.500.000

2.500.000

5.2

n áp 3KVA Lioa

1

Cái

2.800.000

2.800.000

5.3

Máy Cassettes 01 hộc băng 01 hộc đĩa và Tuner kỹ thuật số hiệu Sony

1

Cái

2.750.000

2.750.000

5.4

Mixer Amply 04 line

1

Cái

3.500.000

3.500.000

5.5

Radio kiểm thính

1

Cái

640.000

640.000

5.6

Loa kiểm tra

1

Cái

290.000

290.000

5.7

Micro + chân micro loại tốt

2

Cái

900.000

1.800.000

5.8

Bộ dụng cụ đồ nghề

1

Bộ

880.000

880.000

5.9

Dây điện CADIVI

400

mét

12.000

4.800.000

5.10

Bình chữa cháy 04kg

1

Bình

650.000

650.000

5.11

Bàn đặt máy chuyên dụng

1

bàn

5.500.000

5.500.000

5.12

Ghế xoay

1

cái

1.500.000

1.500.000

6

Máy thu AM/FM chuyên dùng

1

Cái

6.000.000

6.000.000

7

Trụ tam giác (300*300*300)mm, cao 21 mét

1

trụ

39.500.000

39.500.000

8

Chi phí vận chuyển, lp đt và hướng dẫn sử dụng

 

 

12.000.000

12.000.000

9

Hệ thống chống sét

 

 

 

40.958.000

9.1

Kim thu sét chủ động

1

kim

17.500.000

17.500.000

9.2

Chng sét lan truyền đường điện loại có dòng ti 63A

1

bộ

15.000.000

15.000.000

9.3

Dây đồng bọc

40

mét

50.000

2.000.000

9.4

Dây đồng trần

60

mét

75.000

4.500.000

9.5

Cọc sắt Φ16 mạ đồng, dài 2,3 mét

10

cọc

77.000

770.000

9.6

a chất giảm điện trở Powerfill

22

kg

54.000

1.188.000

10

Hệ thống Anten phát FM

01

bộ

11.000.000

11.000.000

Cộng (chưa VAT 10%)

305.368.000

Thuế VAT 10%

30.536.800

Tổng cộng

335.904.800

(Ba trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm lẻ bốn ngàn, tám trăm đồng)

 

PHỤ LỤC 8:

DANH MỤC 19 XÃ, PHƯỜNG SỬA CHỮA HỆ THỐNG TRUYỀN THANH

STT

Xã/phường

Huyện/thành phố

Ghi chú

1

Vân Hải

Phan Rang - Tháp Chàm

2

Phước Tiến

Bác Ái

Xã dự kiến đạt chuẩn NTM 2016-2020

3

Phước Đại

Bác Ái

Xã dự kiến đạt chuẩn NTM 2016-2020

4

Phước Trung

Bác Ái

Xã dự kiến đạt chuẩn NTM 2016-2020

5

Phước Tân

Bác Ái

6

Phước Thành

Bác Ái

7

Phước Hòa

Bác Ái

8

Phước Chính

Bác Ái

9

Nhơn Sơn

Ninh Sơn

Xã đã đạt chuẩn NTM 2011-2015

10

Quảng Sơn

Ninh Sơn

Xã dự kiến đạt chuẩn NTM 2016-2020

11

Ma Nới

Ninh Sơn

Xã dự kiến đạt chuẩn NTM 2016-2020

12

Lương Sơn

Ninh Sơn

13

Tân Sơn

Ninh Sơn

14

An Hải

Ninh Phước

Xã dự kiến đạt chuẩn NTM 2016-2020

15

Cà Ná

Thuận Nam

Xã đã đạt chuẩn NTM 2011 -2015

16

Nhị Hà

Thuận Nam

17

Bắc Sơn

Thuận Bắc

Xã dự kiến đạt chuẩn NTM 2016-2020

18

Phước Chiến

Thuận Bắc

19

Phước Kháng

Thuận Bắc

 

PHỤ LỤC 9:

DANH MỤC, CHI PHÍ THIẾT BỊ NÂNG CẤP 19 HỆ THỐNG PHÁT THANH FM CHO 19 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Stt

Xã/phường

Nội dung

Số lượng

ĐVT

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

(đồng)

1

Phước Tiến (1)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

20

Bộ

2.500.000

50.000 000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Th

21 030.000

21.030 000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6000.000

6.000.000

6

Hệ thống chống sét

1

h/t

40.958.000

40.958.000

7

Hệ thống anten phát FM

1

h/t

11.000.000

11.000.000

8

Chi phí vận chuyn, lắp đặt

 

 

7.000.000

7.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

202.288.000

 

Thuế VAT 10%

20.228.800

 

Cng

222.516.800

1

Phước Đi (2)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Độ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500000

3

Bộ thu FM (54-68)

15

Bộ

2.500.000

37.500.000

4

Thiết bị phụ tr

1

Tbị

21.030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Trụ tam giác cao 21 mét

1

Trụ

39.500.000

39.500.000

7

Hệ thống chống sét

1

h/t

40.958.000

40.958.000

8

Hệ thống anten phát FM

1

h/t

11 000000

11.000.000

9

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

10.000.000

10.000 000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

232.288000

 

Thuế VAT 10%

23.228.800

 

Cộng

255.516.800

1

Phước Tân (3)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

15

Bộ

2.500.000

37.500.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21.030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Hệ thống chống sét

1

h/t

40.958.000

40.958.000

7

Hệ thống anten phát FM

1

h/t

11.000.000

11.000.000

8

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

7.000.000

7.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

189.788.000

 

Thuế VAT 10%

18.978.800

 

Cộng

208.766.800

1

Phước Thành (4)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

18

Bộ

2.500.000

45.000.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21.030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Hệ thống chống sét

1

h/t

40958.000

40.958.000

7

Hệ thống anten phát FM

1

h/t

11.000.000

11.000.000

8

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

7.000.000

7.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

197.288.000

 

Thuế VAT 10%

19.728.800

 

Cộng

217.016.800

1

Phước Hòa (5)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

20

Bộ

2.500.000

50.000.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21.030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Chi phí vn chuyn, lắp đặt

 

 

7.000.000

7.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

150.330.000

 

Thuế VAT 10%

15.033.000

 

Cộng

165.363.000

1

Phước Chính (6)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

10

Bộ

2.500.000

25.000000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21030 000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Chi phi vận chuyển, lắp đặt

 

 

7.000.000

7.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

125.330.000

 

Thuế VAT 10%

12.533.000

 

Cộng

137.863.000

1

Phước Trung (7)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

15

Bộ

2.500.000

37.500.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21.030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

7.000.000

7.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

137.830.000

 

Thuế VAT 10%

13.783.000

 

Cộng

151.613.000

1

Lương Sơn (8)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

25

Bộ

2.500.000

62.500.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21030.000

21030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Trụ tam giác cao 21 mét

1

Trụ

39.500.000

39.500.000

7

Hệ thống chống sét

1

h/t

40.958000

40.958.000

8

Hệ thống anten phát FM

1

h/t

11.000.000

11.000.000

9

Chi phí vận chuyển, lặp đặt

 

 

10.000.000

10.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

257.288.000

 

Thuế VAT 10%

25.728.800

 

Cộng

283.016.800

1

Quảng Sơn (9)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Độ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

30

Bộ

2.500.000

75.000.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21.030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Hệ thống anten phát FM

1

h/t

11.000.000

11.000.000

7

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

7.000.000

7.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

186.330.000

 

Thuế VAT 10%

18.633.000

 

Cộng

204.963.000

1

Nhơn Sơn (10)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

25

Bộ

2.500.000

62.500.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21.030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Trụ tam giác cao 21 mét

1

Trụ

39.500.000

39.500.000

7

Hệ thống chống sét

1

h/t

40.958.000

40958.000

8

Hệ thống anten phát FM

1

h/t

11.000.000

11.000.000

9

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

10.000.000

10.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

257.288.000

 

Thuế VAT 10%

25.728.800

 

Cộng

283.016.800

1

Tân Sơn (11)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

30

Bộ

2.500.000

75.000.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21.030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Trụ tam giác cao 21 mét

1

Trụ

39.500.000

39.500.000

7

Hệ thống chống sét

1

h/t

40.958.000

40.958.000

8

Hệ thống anten phát FM

1

h/t

11.000.000

11.000.000

9

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

10.000.000

10.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

269.788.000

 

Thuế VAT 10%

26.978.800

 

Cộng

296.766.800

1

Ma Nới (12)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

15

Bộ

2.500.000

37.500.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6000.000

6

Trụ tam giác cao 21 mét

1

Trụ

39.500.000

39.500.000

7

Hệ thống chống sét

1

h/t

40.958.000

40.958.000

8

Hệ thống anten phát FM

1

h/t

11.000.000

11.000.000

9

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

10.000.000

10.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

232.288.000

 

Thuế VAT 10%

23.228.800

 

Cộng

255.516.800

1

Cà Ná (13)

Bộ thu FM (54-68)

15

Bộ

2.500.000

37.500.000

2

Chi phí vận chuyển, lắp đt

 

 

2.000.000

2.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

39.500.000

 

Thuế VAT 10%

3.950.000

 

Cộng

43.450.000

1

Nhị Hà (14)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

25

Bộ

2.500.000

62.500.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21.030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Trụ tam giác cao 21 mét

1

Trụ

39.500.000

39.500.000

7

Hệ thống chống sét

1

h/t

40.958.000

40.958.000

8

Hệ thống anten phát FM

1

h/t

11.000.000

11.000.000

9

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

10.000.000

10.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

257.288.000

 

Thuế VAT 10%

25.728.800

 

Cộng

283.016.800

1

Phước Chiến (15)

Bộ thu FM (54-68)

12

Bộ

2.500.000

30.000.000

2

Thiết bị phụ trợ

1

Tb

21.030.000

21.030.000

3

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

3.000.000

3.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

54.030.000

 

Thuế VAT 10%

5.403.000

 

Cộng

59.433.000

1

Phước Kháng (16)

Bộ thu FM (54-68)

10

Bộ

2.500.000

25.000.000

2

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21.030.000

21.030.000

3

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

3.000.000

3.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

49.030.000

 

ThuếVAT 10%

4.903.000

 

Cộng

53.933.000

1

Bắc Sơn (17)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

15

Bộ

2.500.000

37.500.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tb

21.030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

7.000.000

7.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

137.830.000

 

Thuế VAT 10%

13.783.000

 

Cộng

151.613.000

1

Văn Hải (18)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Độ phát mã

1

Bộ

8500000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

20

Bộ

2.500.000

50.000.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21.030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Trụ tam giác cao 21 mét

1

Trụ

39.500.000

39.500.000

7

Hệ thống chống sét

1

h/t

40.958.000

40.958.000

8

Hệ thống anten phát FM

1

h/t

11.000.000

11.000.000

9

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

10.000.000

10.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

244.788.000

 

Thuế VAT 10%

24.478.800

 

Cộng

269.266.800

1

An Hải (19)

Máy phát sóng FM

1

Máy

57.800.000

57.800.000

2

Bộ phát mã

1

Bộ

8.500.000

8.500.000

3

Bộ thu FM (54-68)

20

Bộ

2.500.000

50.000.000

4

Thiết bị phụ trợ

1

Tbị

21 030.000

21.030.000

5

Máy thu AM/FM

1

Cái

6.000.000

6.000.000

6

Trụ tam giác cao 21 mét

1

Trụ

39.500.000

39.500.000

7

Hệ thống chống sét

1

h/t

40.958.000

40.958.000

8

Hệ thống anten phát FM

1

h/t

11.000.000

11.000.000

9

Chi phí vận chuyển, lắp đặt

 

 

10.000.000

10.000.000

 

Cộng (chưa VAT 10%)

244.788.000

 

Thuế VAT 10%

24.478.800

 

Cộng

269.266.800

Tổng cộng

3.811.915.800

(Ba tỉ, tám trăm mười một triệu, chín trăm mười lăm ngàn, tám trăm đồng)

 

PHỤ LỤC 10:

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Đơn vị tính: Đồng

STT

Đài truyền thanh xã

Hình thức đầu tư

Kinh phí đầu tư thiết bị

Năm đầu tư

Phân kỳ kinh phí đầu tư theo từng năm

1

Phước Thái, Ninh Phước

Đầu tư mới

335.904.800

2018

1.679.524.000

2

Phước Hậu, Ninh Phước

Đầu tư mới

335.904.800

3

Phước Sơn, Ninh Phước

Đầu tư mới

335.904.800

4

Phước Vinh, Ninh Phước

Đầu tư mới

335.904.800

5

Phước Hữu, Ninh Phước

Đầu tư mới

335.904.800

Tổng

1.679.524.000

(Một tỉ, sáu trăm by mươi chín triệu, năm trăm hai bn ngàn)

 

PHỤ LỤC 11:

NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: Đồng

STT

Đài truyền thanh xã

Hình thức đầu tư

Kinh phí đầu tư thiết bị

Năm đầu tư

Phân kỳ kinh phí đầu tư theo từng năm

I

Thành phPhan Rang - Tháp Chàm

 

2.956.505.200

1

Văn Hải

Nâng cấp

269.266.800

2019

605.171.600

2

Đài Sơn

Đầu tư mới

335.904.800

3

Đô Vinh

Đầu tư mới

335.904.800

2020

1.007.714.400

4

Phủ Hà

Đầu tư mới

335.904.800

5

Bảo An

Đầu tư mới

335.904.800

6

Kinh Dinh

Đầu tư mới

335.904.800

2021

671.809.600

7

Mỹ Hương

Đầu tư mới

335.904.800

8

Phước Mỹ

Đầu tư mới

335.904.800

2022

671.809.600

9

Thanh Sơn

Đầu tư mới

335.904.800

II

Huyện Bác Ái

 

 

 

3.048.416.800

1

Đài Truyền thanh huyện Bác Ái

Nâng cấp

1.017.951.000

2022

1.017.951.000

2

Phước Tiến

Nâng cấp

222.516.800

2019

629.646.600

3

Phước Đại

Nâng cấp

255.516.800

4

Phước Trung

Nâng cấp

151.613.000

5

Phước Tấn

Nâng cấp

208.766.800

2020

591.146.600

6

Phước Thành

Nâng cấp

217.016.800

7

Phước Hòa

Nâng cấp

165.363.000

8

Phước Chính

Nâng cấp

137.863.000

2021

809.672.600

9

Phước Thắng

Đầu tư mới

335.904.800

10

Phước Bình

Đầu tư mới

335.904.800

III

Huyện Ninh Sơn

 

 

 

2.364.827.850

1

Đài Truyền thanh huyện Ninh Sơn

Nâng cấp

1.041.547.650

2019

1.041.547.650

2

Quảng Sơn

Nâng cấp

204.963.000

2020

460479.800

3

Ma Nới

Nâng cấp

255.516.800

4

Nhơn Sơn

Nâng cấp

283.016.800

2021

283.016.800

5

Lương Sơn

Nâng cấp

283.016.800

2022

579.783.600

6

Tân Sơn

Nâng cấp

296.766.800

IV

Huyện Ninh Phước

 

605.171.600

1

An Hải

Nâng cấp

269.266.S00

2019

269.266.800

2

Phước Thuận

Đầu tư mới

335.904.800

2021

335.904.800

V

Huyện Thuận Bắc

 

1.272.693.400

1

Bắc Sơn

Nâng cấp

151.613.000

2019

264.979.000

2

Phước Chiến

Nâng cấp

59.433.000

3

Phước Kháng

Nâng cấp

53.933.000

4

Lợi Hải

Đầu tư mới

335.904.800

2020

335.904.800

5

Công Hải

Đầu tư mới

335.904.800

2021

335.904.800

6

Bắc Phong

Đầu tư mới

335.904.800

2022

335.904.800

VI

Huyện Thuận Nam

 

2.432.034.800

1

Đài truyền thanh huyện Thuận Nam

Đầu tư mới

2.105.568.000

2019

2.149.018.000

2

Cà Ná

Nâng cấp

43.450.000

3

Nhị Hà

Nâng cấp

283.016.800

2020

283.016.800

Tổng (I+II+III+IV+V+VI)

12.679.649.650

(Mười hai tỉ, sáu trăm by mươi chín triệu, sáu trăm bn mươi chín ngàn, sáu trăm năm mươi đồng)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án Đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.634

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171