Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1871/QĐ-UBND 2018 chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghiệp Bắc Kạn

Số hiệu: 1871/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 07/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1871/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2018/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2018 CỦA HĐND TỈNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 70/TTr-SCT ngày 24 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- Như Điều 2 (t/hiện);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ tỉnh;
Gửi bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NCTH, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2018/NQ-HĐND NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA HĐND TỈNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Để đảm bảo thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình hỗ trợ) và theo đúng quy định, UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ như sau:

I. Giải thích từ ngữ

1. Cụm công nghiệp là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh (theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ).

Trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, cụm công nghiệp có quy mô không vượt quá 75ha và không dưới 10 ha; tại địa bàn các huyện, cụm công nghiệp có quy mô diện tích không vượt quá 75ha và không dưới 5,0ha.

2. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư) là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ).

3. Tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; các cá nhân và hộ gia đình (đối với công nghiệp làng nghề) có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (theo khoản 7 Điều 1 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ).

4. Lĩnh vực, ngành, nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp (theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ), bao gồm:

a) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác cần di dời vào cụm công nghiệp;

b) Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn;

c) Sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Chính phủ ban hành;

d) Sản xuất các sản phẩm tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, lao động ở địa phương;

đ) Các ngành, nghề, sản phẩm có thế mạnh của địa phương, vùng và các lĩnh vực, ngành, nghề khác phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương;

e) Công nghiệp chế biến nông, lâm sản.

II. Hướng dẫn cụ thể

1. Về công tác thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan chủ động hướng dẫn, thông tin đầy đủ, cụ thể các chính sách hỗ trợ theo Chương trình hỗ trợ cho Nhà đầu tư theo quy định.

2. Về thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Chương trình hỗ trợ

2.1. Về chính sách hỗ trợ công tác chuẩn bị đầu tư

a) Hỗ trợ chi phí tư vấn lập Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

- Bước 1: Trên cơ sở khối lượng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đến bước được UBND tỉnh quyết định thành lập cụm công nghiệp, phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp tỷ lệ 1/500, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với Nhà đầu tư để thu thập thông tin về chi phí hợp lý có liên quan theo quy định. Sau 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, xác định đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ; hồ sơ, chứng từ đảm bảo đủ thành phần và tính pháp lý; Sở Công Thương có văn bản gửi Sở Tài chính (kèm theo các chứng từ có liên quan) để thẩm định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thẩm định về nội dung hỗ trợ, tính pháp lý của hồ sơ theo Chương trình hỗ trợ để trình UBND tỉnh xem xét quyết định và cấp kinh phí cho Nhà đầu tư.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cấp hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn cấp lệnh chi tiền cho Nhà đầu tư.

b) Hỗ trợ chi phí tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp:

- Bước 1: Trên cơ sở khối lượng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đến bước Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với Nhà đầu tư để thu thập thông tin về chi phí hợp lý có liên quan theo quy định. Sau 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, xác định đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ; hồ sơ, chứng từ đảm bảo đủ thành phần và tính pháp lý; Sở Công Thương có văn bản gửi Sở Tài chính (kèm theo các chứng từ có liên quan) để thẩm định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thẩm định về nội dung hỗ trợ, tính pháp lý của hồ sơ theo Chương trình hỗ trợ để trình UBND tỉnh xem xét quyết định và cấp kinh phí cho Nhà đầu tư.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cấp hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn cấp lệnh chi tiền cho Nhà đầu tư.

2.2. Về chính sách hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng

- Bước 1: Sau khi thực hiện thi công xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định, trong đó được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của cụm công nghiệp, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với Nhà đầu tư để thu thập thông tin về chi phí hợp lý có liên quan theo quy định. Sau 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, xác định đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ; hồ sơ, chứng từ đảm bảo đủ thành phần và tính pháp lý; Sở Công Thương có văn bản gửi Sở Tài chính (kèm theo các chứng từ có liên quan) để thẩm định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thẩm định về nội dung hỗ trợ, tính pháp lý của hồ sơ theo Chương trình hỗ trợ để trình UBND tỉnh xem xét quyết định và cấp kinh phí cho Nhà đầu tư.

- Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cấp hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn cấp lệnh chi tiền cho Nhà đầu tư.

2.3. Về chính sách hỗ trợ công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (rà phá bom, mìn, vật nổ)

- Bước 1: Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Sau khi thực hiện xong công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định; Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với Nhà đầu tư để thu thập thông tin về chi phí hợp lý có liên quan theo quy định. Sau 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, xác định đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ; hồ sơ, chứng từ đảm bảo đủ thành phần và tính pháp lý; Sở Công Thương có văn bản gửi Sở Tài chính (kèm theo các chứng từ có liên quan) để thẩm định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan thẩm định về nội dung hỗ trợ, tính pháp lý của hồ sơ theo Chương trình hỗ trợ để trình UBND tỉnh xem xét quyết định và cấp kinh phí cho Nhà đầu tư.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cấp hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn cấp lệnh chi tiền cho Nhà đầu tư.

2.4. Về chính sách hỗ trợ công tác đầu tư ngoài hàng rào cụm công nghiệp

- Bước 1: Sau khi thực hiện thi công xây dựng xong hạng mục công trình đường giao thông trục chính đến hàng rào cụm công nghiệp và được cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định; Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với Nhà đầu tư để thu thập thông tin về chi phí hợp lý có liên quan theo quy định. Sau 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, xác định đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ; hồ sơ, chứng từ đảm bảo đủ thành phần và tính pháp lý; Sở Công Thương có văn bản gửi Sở Tài chính (kèm theo các chứng từ có liên quan) để thẩm định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thẩm định về nội dung hỗ trợ, tính pháp lý của hồ sơ theo Chương trình hỗ trợ để trình UBND tỉnh xem xét quyết định và cấp kinh phí cho Nhà đầu tư.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cấp hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn cấp lệnh chi tiền cho Nhà đầu tư.

2.5. Về chính sách hỗ trợ các đơn vị di dời, đầu tư dự án sản xuất công nghiệp vào trong cụm công nghiệp

a) Về chính sách hỗ trợ các đơn vị di dời cơ sở sản xuất công nghiệp vào trong cụm công nghiệp:

- Bước 1: Sau khi Đơn vị sản xuất công nghiệp di dời xong cơ sở sản xuất công nghiệp vào trong cụm công nghiệp được cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định; Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với Đơn vị sản xuất công nghiệp để thu thập thông tin về chi phí hợp lý có liên quan theo quy định. Sau 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, xác định đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ; hồ sơ, chứng từ đảm bảo đủ thành phần và tính pháp lý; Sở Công Thương có văn bản gửi Sở Tài chính (kèm theo các chứng từ có liên quan) để thẩm định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thẩm định về tính pháp lý của hồ sơ theo Chương trình hỗ trợ để trình UBND tỉnh xem xét quyết định và cấp kinh phí cho Đơn vị sản xuất công nghiệp.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cấp hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn cấp lệnh chi tiền cho Đơn vị sản xuất công nghiệp.

b) Về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà xưởng nhà máy sản xuất công nghiệp trong cụm công nghiệp:

- Bước 1: Sau khi Tổ chức, cá nhân xây dựng xong nhà máy sản xuất công nghiệp trong cụm công nghiệp được cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định; Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với Tổ chức, cá nhân để thu thập thông tin về chi phí hợp lý có liên quan theo quy định. Sau 07 (bảy) ngày làm việc, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, xác định đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ; hồ sơ, chứng từ đảm bảo đủ thành phần và tính pháp lý; Sở Công Thương có văn bản gửi Sở Tài chính (kèm theo các chứng từ có liên quan) để thẩm định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thẩm định về nội dung hỗ trợ, tính pháp lý của hồ sơ theo Chương trình hỗ trợ để trình UBND tỉnh xem xét quyết định và cấp kinh phí cho Tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cấp hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn cấp lệnh chi tiền cho Tổ chức, cá nhân.

III. Cam kết của nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư khi được thụ hưởng hỗ trợ kinh phí từ Chương trình hỗ trợ khi xây dựng giá cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng, kho bãi, văn phòng và giá các loại dịch vụ công cộng tiện ích khác phải được thỏa thuận của UBND tỉnh Bắc Kạn trước khi quyết định.

2. Công trình hoặc hạng mục công trình được thụ hưởng hỗ trợ kinh phí từ Chương trình hỗ trợ nếu dừng hoặc không triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp hoặc triển khai chậm tiến độ không có lý do chính đáng thì ngoài việc phải xử lý theo quy định của pháp luật thì Nhà đầu tư phải hoàn trả lại toàn bộ số kinh phí đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ vào ngân sách tỉnh Bắc Kạn hoặc bàn giao toàn bộ công trình hoặc hạng mục công trình đó cho UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương).

Trên đây là hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 phê duyệt tại Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) để xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1871/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND về phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


933

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!