Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1828/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Cụm công nghiệp Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường và giao chủ đầu tư xây dựng- kinh doanh hạ tầng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 1828/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Đặng Quang Hồng
Ngày ban hành: 17/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1828/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP LÝ NHÂN, HUYỆN VĨNH TƯỜNG VÀ GIAO CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG- KINH DOANH HẠ TẦNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 229/TTr-SCT ngày 18/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường và giao Chủ đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng với các nội dung chính như sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Đổi tên Cụm làng nghề rèn xã Lý Nhân thành Cụm công nghiệp Lý Nhân;

2. Chủ đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng: Chuyển chủ đầu tư Cụm công nghiệp Lý Nhân từ UBND xã Lý Nhân sang Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Vĩnh Tường (được thành lập theo Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

3. Mục tiêu thành lập cụm công nghiệp An Tường:

Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp để đưa các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất nghề rèn ở làng nghề thuộc địa bàn xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường vào cụm công nghiệp sản xuất tập trung. Đồng thời thu hút vốn đầu tư trong và ngoài địa phương vào cụm, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

4. Địa điểm, vị trí, quy mô diện tích cụm công nghiệp Lý Nhân:

- Địa điểm, vị trí: Tại thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường:

+ Phía Tây Bắc giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Đông Bắc giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Đông giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Tây giáp kênh dẫn nước và đất nông nghiệp;

- Quy mô diện tích: 4,1181ha ( gồm 1,8008ha tách ra từ cụm kinh tế - xã hội và 2,3176ha được phê duyệt tại Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 của UBND tỉnh )..

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân xã Lý Nhân thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Cụm công nghiệp Lý Nhân cho Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Vĩnh Tường.

- Trung tâm phát cụm công nghiệp Vĩnh Tường có trách nhiệm nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan và triển khai việc đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Lý Nhân theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ngành: Công Thương; Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường; Giám đốc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Vĩnh Tường; Chủ tịch UBND xã Lý Nhân; Các cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1828/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Cụm công nghiệp Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường và giao chủ đầu tư xây dựng- kinh doanh hạ tầng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.350
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85