Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 7 Quy định “Cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc Thành phố Hà Nội” kèm theo Quyết định 50/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 18/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trịnh Duy Hùng
Ngày ban hành: 15/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2011/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 7, QUY ĐỊNH “CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THỰC HIỆN THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2010/QĐ-UBND NGÀY 09/10/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;
Căn cứ Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về việc ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 121/2008/TT-BTC ngày 12/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn;
Căn cứ Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 09/10/2010 của UBND Thành phố ban hành “Quy định về cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội”;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1916/STNMT-CCMT ngày 10/6/2011 về việc điều chỉnh Điều 7 của Quy định “Cơ chế chính sách hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý, chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 09/10/2010 của UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại Khoản 1 và Khoản 3 của Điều 7 về Phân công trách nhiệm của Quy định “Cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc Thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 09/10/2010 của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Là cơ quan quản lý Nhà nước về rác thải nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh có kiểm soát, trên địa bàn huyện sau khi được UBND Thành phố phê duyệt; Hàng tháng tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan hướng dẫn UBND các huyện lựa chọn, xác định các điểm xử lý rác thải tập trung của địa phương (ô, bãi xử lý chôn lấp rác thải hợp vệ sinh) đảm bảo điều kiện theo như Điều 3 của Quy định này; Quản lý, theo dõi công tác vận hành, duy trì ô, bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh; Điều kiện, tiêu chuẩn chuyên ngành về môi trường;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan: Kiểm tra, chấp thuận trước khi vận hành, sử dụng các ô, bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh và hướng dẫn các huyện về quy trình xử lý chôn lấp rác thải có kiểm soát, hợp vệ sinh môi trường theo quy định; Đánh giá tác động môi trường và nhu cầu sử dụng đất khi triển khai lập dự án. Kiểm tra, giám sát định kỳ (06 tháng/lần), điều tra quan trắc, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại các ô, bãi chôn lấp theo quy định;

- Hướng dẫn UBND các huyện thủ tục giao đất; Nghiên cứu cơ chế đặc thù về giao đất tạo điều kiện thuận lợi để các huyện triển khai thực hiện và hoàn thành dự án xây dựng các điểm xử lý chôn lấp rác thải.

2. Sở Xây dựng:

- Chủ trì tổ chức việc đấu thầu, đặt hàng các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí đầu tư, đơn giá trình Thành phố phê duyệt làm căn cứ để các huyện tổ chức đấu thầu, đặt hàng thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải hợp vệ sinh; tham gia ý kiến thẩm định đối với Dự án đầu tư xây dựng các điểm xử lý rác thải tập trung của huyện (ô, bãi xử lý chôn lấp rác thải hợp vệ sinh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Nội dung các Khoản 2, 4, 5, 6, 7 thuộc Điều 7 và các Điều, Khoản khác của Quy định “Cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 09/10/2010 của UBND Thành phố được giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ XD, TNMT, NN và PTNT, TP;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu QH HN (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo, Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Đài PT và TH HN;
- Các báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị;
- VPUB TP: CVP, các PVP, các Phòng: TH, KT, GT, XD, NN (Túy, Hùng);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Duy Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 7 Quy định “Cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc Thành phố Hà Nội” kèm theo Quyết định 50/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.748

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40