Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1731/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025

Số hiệu: 1731/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Trần Xuân Hải
Ngày ban hành: 18/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1731/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (gọi tắt là: Nghị định số 25/2020/NĐ-CP);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 39/SKH-TTr ngày 06/5/2020; Công văn số 1232/SKH-KTĐN ngày 31/7/2020 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đối với danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025; Công văn số 1584/SKH-KTĐN ngày 14/9/2020 về việc bổ sung dự án vào danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Công văn số 1957/SKH-KTĐN ngày 10/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020 - 2025, gồm 95 dự án thuộc các lĩnh vực: Xã hội hóa (16 dự án); Nông nghiệp, nông thôn (20 dự án); sản xuất công nghiệp, hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp (19 dự án); Thương mại, du lịch, hạ tầng đô thị (40 dự án), chi tiết như phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh và nhà đầu tư:

a) Xây dựng thông tin chi tiết từng dự án cụ thể làm tài liệu xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo đúng quy định; cung cấp cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Website của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh để đăng tải.

b) Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh làm đầu mối tiếp nhận thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và pháp luật khác có liên quan.

c) Tham mưu cho UBND tỉnh quy trình để các nhà đầu tư, đầu tư vào tỉnh trong từng hạng mục cụ thể, đảm bảo vận dụng không trái pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

d) Hoàn thiện các điều kiện xác định danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP .

đ) Tham mưu hoặc phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý để thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư theo quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

b) Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất để làm cơ sở phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất hoặc triển khai thực hiện dự án theo quy định.

c) Tham mưu UBND tỉnh thu hồi các khu đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất, sử dụng không hiệu quả giao về cho địa phương hoặc cơ quan chức năng của tỉnh quản lý theo đúng quy định để thực hiện kêu gọi đầu tư.

d) Hướng dẫn UBND cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị có liên quan quy trình, thủ tục hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất (đối với các dự án thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất).

đ) Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối với các đơn vị có liên quan xây dựng các phương án đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án đối với các dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần diện tích đất của dự án đã được UBND tỉnh giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

3. Giao Sở Xây dựng: Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500; quy hoạch phát triển đô thị tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 theo quy định để làm cơ sở phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (đối với dự án đầu tư có sử dụng đất).

4. Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về xử lý tài sản trên đất để đảm bảo triển khai các dự án có sử dụng đất thuận lợi và đúng quy định hiện hành.

5. Giao các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư bảo đảm các quy định của pháp luật chuyên ngành và các pháp luật có liên quan.

6. Giao UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

a) Đề xuất đưa khu đất thực hiện dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định.

b) Đề xuất danh mục thu hồi đất để phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia theo quy định của Luật Đất đai.

c) Quyết định thu hồi theo thẩm quyền hoặc đề xuất thu hồi các khu đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất, sử dụng đất kém hiệu quả để thực hiện lựa chọn đầu tư theo quy định.

d) Đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất (thuộc trường hợp đấu giá) hoặc đấu thầu dự án đối với các dự án sử dụng toàn bộ hay một phần quỹ đất do địa phương quản lý.

đ) Lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500; quy hoạch phát triển đô thị tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 theo quy định để làm cơ sở phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (đối với dự án đầu tư có sử dụng đất).

7. Nội dung tại các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6 nêu trên, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải hoàn thành chậm nhất trong 6 tháng đầu năm 2021.

8. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và nhà đầu tư căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

9. Trong quá trình thực hiện, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư cần được hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thông tin liên hệ với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; điện thoại: 02613 547 534) để được giải quyết hoặc tổng hợp, đề nghị các đơn vị có liên quan giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo và đề xuất cụ thể để UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của nội dung đề xuất nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của các sở, ngành, địa phương (để đăng tải);
- Các phòng chuyên môn thuộc VP;
- Lưu: VT, KTTH (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hải

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2020-2025
(Kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND, ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

STT

Tên dự án

Địa điểm (xã, huyện)

Quy mô diện tích (ha), quy mô công suất thiết kế

Vốn đầu tư dư kiến (tỷ đồng)

Thông tin (quy hoạch đô thị, xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...) vị trí khu đất

I

DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC XÃ HỘI HÓA

 

* Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2018-2020

 

 

 

1

Trung tâm văn hóa thể thao và công viên thiếu nhi huyện Cư Jút

 

02 ha

50

Giáp ranh với khu liên hợp thể thao Cư Jút; đất sạch do UBND huyện Cư Jút quản lý

2

Nghĩa trang nhân dân thị trấn Kiến Đức

Tổ dân phố 8, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp

6,2 ha

30

Đất sạch do UBND huyện Đắk R’lấp quản lý

3

Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt

Xã Nâm N'Đir, huyện Krông Nô

04 ha

20

Đất đã được quy hoạch được UBND xã Nâm N'Dir quản lý

 

* Dự án đăng ký mới giai đoạn 2020-2025

 

 

 

4

Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tư thục Nghĩa Trung

Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa

2,7 ha

80

Thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư số 2, phường Nghĩa Trung được phê duyệt tại Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND thị xã Gia Nghĩa. Hiện tại, đất đang thuộc quyền sử dụng đất của người dân

5

Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học chất lượng cao

Phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa.

1,9 ha

100

Thuộc quy hoạch chi tiết khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm, đã được phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND thị xã Gia Nghĩa

6

Trường Mầm non và Tiểu học huyện Đắk Mil

Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil

1,0172 ha

45

Đất Trung tâm giáo dục thường xuyên cũ đã bàn giao UBND huyện Đắk Mil quản lý.

7

Trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Đắk Lao.

Xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil

2,4734 ha

50

Đất Giáo dục do UBND huyện quản lý, thuộc trong tổng thể quy hoạch của Trung tâm hành chính xã Đắk Lao

8

Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tư thục

Xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức

03 ha

50

Đất nông nghiệp do người dân quản lý, sử dụng

9

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở chất lượng cao

Thị trấn Eatling và xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút

02 ha

60

UBND huyện GPMB giao đất sạch cho nhà đầu tư

10

Trường Mầm non chất lượng cao

Xã Nam Dong, huyện Cư Jút

01 ha

40

UBND huyện GPMB giao đất sạch cho nhà đầu tư

11

Khu Thể dục - Thể thao, Công viên phía Đông hồ Trung tâm

Phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa.

2,2 ha

50

Thuộc quy hoạch chi tiết khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm, đã được phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND thị xã Gia Nghĩa

12

Công viên vĩnh hằng thành phố Gia Nghĩa

Xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa

150 ha

600

92 ha thuộc Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Quy hoạch Nghĩa trang vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

13

Nghĩa trang nhân dân huyện Cư Jút

Thị trấn Ea T'ling và xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút

20 ha

20

Đất do các hộ dân quản lý, sử dụng

14

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt

Xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức

20 ha

100

Đất nông nghiệp do người dân quản lý, sử dụng

15

Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt

Thôn Quảng Phước, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp

20 ha

100

Theo quy hoạch được duyệt

16

Trung tâm văn hóa, thể dục, thể thao kết hợp khu thương mại, dịch vụ và khu dân cư

Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil

36 ha

250

Phù hợp với quy hoạch chung đô thị huyện Đắk Mil

II

DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

 

* Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2018-2020

 

 

 

1

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thôn 3/2, xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil

16,9 ha

Từ 50 - 100

Đất do UBND huyện Đắk Mil quản lý khoảng 7,6 ha. Diện tích còn lại do người dân quản lý, sử dụng

2

Khu sản xuất và chế biến nông sản tập trung

Xã Nam Dong, huyện Cư Jút

35,4 ha

Từ 100 -  150

Hiện trạng đất nông nghiệp

3

Nhà máy cấp nước sinh hoạt cho các xã Nam Dông, Ea Pô, Đắk Wil

Xã Ea Pô, huyện Cư Jút

01 ha

100

 

4

Nhà máy chế biến hoa quả đóng chai, đóng hộp

Tại các Cụm công nghiệp

Công suất: 5.000 tấn/năm

Từ 50 - 100

Đất sạch do Cụm công nghiệp quản lý

5

Nhà máy Chế biến thức ăn gia súc

Tại các Khu, cụm công nghiệp

Công suất nhà máy 50.000 tấn /năm

Từ 50 - 90

Đất sạch do Cụm công nghiệp quản lý

6

Dự án Trung tâm nghiên cứu Bơ, chế biến Bơ và chuyển giao công nghệ

Khu nông nghiệp công nghệ cao 114 ha tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa và xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long

Nghiên cứu giống, trồng Bơ, Nhà máy chế biến Bơ, khu hành chính...

120

Tổng diện tích thực hiện dự án là 114,65 ha, trong đó: 83,59 ha thuộc địa bàn thành phố Gia Nghĩa; 31,05 ha thuộc địa bàn huyện Đăk G’long; Diện tích đã bồi thường, giải phóng mặt bằng: 53,71 ha

 

* Dự án đăng ký mới giai đoạn 2020-2025

 

 

 

7

Nhà máy chế biến nông sản, hoa quả

Thôn Châu Thành, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp

10 ha

100

Đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân- Bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025

8

Chăn nuôi heo sinh sản an toàn sinh học

Liên xã khu vực phía nam huyện Đăk R'lấp

960 con

250

Đất sản xuất của các hộ dân

9

Dự án chăn nuôi heo, gà tập trung huyện Cư Jút

Xã Eapô, xã Đăk Wil, huyện Cư Jút

100 ha

500

Đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân- Bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025

10

Trang trại chăn nuôi heo tập trung huyện Tuy Đức

Xã Quảng Trực, Đắk Ngo Huyện Tuy Đức

15 ha

100

Đất nông nghiệp do người dân quản lý, sử dụng

11

Dự án nuôi cá nước lạnh tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

Huyện Đk Glong

20 ha

150

Quy hoạch chi tiết sử dụng nguồn nước Tà Đùng và Nam Nung cho phát triển KT-XH

12

Nhà máy chế biến nông sản, hoa quả

Thôn Châu Thành, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp

10 ha

100

Đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân- Bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025

13

Nhà máy chế biến Cà phê xuất khẩu, Cà phê chất lượng cao

Cụm công nghiệp BMC

Diện tích 1-5ha; sản xuất cà phê nhân, cà phê bột, cà phê hòa tan

50

Đất sạch, đã đầu tư hạ tầng

14

Nhà máy chế biến tiêu xuất khẩu chất lượng cao

Cụm công nghiệp BMC.

Diện tích 1 -2ha; Công suất: 10.000 tấn/năm

100

Đất sạch đã đầu tư hạ tầng

15

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thôn Đức Long, xã Đắk Sắk, Đắk Mil

55 ha

300

Đất sản xuất nông nghiệp; thu hồi của 108 hộ dân

16

Khu nông nghiệp công nghệ cao huyện Tuy Đức

Xã Quảng Tâm, Tuy Đức

40 ha

70

Đất hiện do người dân quản lý, sử dụng

17

Trồng cây ăn trái theo hướng nông nghiệp hữu cơ ứng dụng các công nghệ cao

Xã Đắk Hòa, Đắk Song

63,32 ha

100

Đất trồng cây lâu năm

18

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp

60 ha

70

Đất sạch, đang làm thủ tục thu hồi đối với các hộ dân không đủ điều kiện sản xuất giao lại cho địa phương

19

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp

37 ha

50

Đất sạch, đang làm thủ tục thu hồi đối với các hộ dân không đủ điều kiện sản xuất giao lại cho địa phương

20

Dự án phát triển trang trại nuôi heo tập trung

Xã Quảng Phú, Tân Thành, huyện Krông Nô

25 ha

150

Đất sản xuất Nông nghiệp của các hộ dân (Nằm trong chỉ tiêu đất nông nghiệp khác đã được UBND tỉnh thống nhất bổ sung thực hiện đến 31/12/2020.

Trường hợp phát sinh diện tích bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025)

III

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP; HẠ TẦNG KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP

 

 

 

* Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2018-2020

 

 

 

1

Nhà máy cơ khí chế tạo máy và sửa chữa các thiết bị phục vụ cho hoạt động khai thác, chế biến bô xít và cung cấp thiết bị cơ khí cho dự án điện phân nhôm

Khu công nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp

03 ha; 10.000 sản phẩm/năm

300

Đất đã đền bù GPMB; Đang đầu tư hạ tầng

2

Nhà máy sản xuất dây cáp điện

Khu công nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp

Diện tích: 02ha; Công suất 50.000 sản phẩm/năm

300

Đất đã đền bù GPMB; Đang đầu tư hạ tầng

3

Nhà máy sản xuất nhôm định hình và nhôm trang trí

Khu công nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp

03 ha

150

Đất đã đền bù GPMB; Đang đầu tư hạ tầng

4

Nhà máy sản xuất linh kiện thiết bị công nghiệp sử dụng nhôm và hợp kim nhôm cung cấp cho thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu

Khu công nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp

Diện tích: 02 ha; Công suất 100.000 tấn nguyên liệu nhôm và hợp kim nhôm/năm

200

Đất đã đền bù GPMB; Đang đầu tư hạ tầng

5

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nhân Cơ 2

Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp

400 ha

Từ 1.200 - 1.500

Đã có quy hoạch. Chưa bao gồm các khoản chi phí: chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư

 

* Dự án đăng ký mới giai đoạn 2020-2025

 

 

 

6

Cụm công nghiệp Đắk Tín

Xã Quảng Tín- Đắk Ru huyện Đắk R’lấp

50 ha

100

Hiện trạng đất đai: Do người dân quản lý và sử dụng

7

Khai thác, chế biến cao lanh tinh lọc chất lượng cao

Tại các mỏ Cao lanh đã được Quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Diện tích (20-50ha); Công suất: 60.000-100.000 tấn/năm quặng Cao lanh tinh lọc dưới rây

100

Các điểm mỏ quy hoạch Cao lanh do nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn và hướng dẫn của các sở quản lý chuyên ngành về đất đai, xây dựng và địa phương (Theo quyết định 961/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 10 điểm mỏ Cao lanh)

8

Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng: Gạch, Ngói không nung.

Trên địa bàn huyện Krông Nô.

05-10ha

50

Đất tự thỏa thuận và giải phóng mặt bằng với người dân tại địa điểm thuận lợi cho việc đặt nhà máy.

9

Nhà máy sản xuất gạch men cao cp

Các vị trí gần với các điểm mỏ Cao lanh quy hoạch

Diện tích (10-20ha); Công suất: 10 triệu m2 sản phẩm/năm

200

Vị trí khu đất do nhà đầu tư lựa chọn và hướng dẫn của các sở quản lý chuyên ngành về đất đai, xây dựng và địa phương. Ưu tiên Nhà đầu tư có dự án khai thác, chế biến cao lanh tinh lọc nêu trên

10

Trung tâm logistics hạng II

Thôn 6, xã Kiến Thành, Huyện Đắk R’lấp

20 ha

1000

Đất nông nghiệp được quy hoạch đất trồng cây lâu năm. Theo Công văn 6280/UBND-KTN ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình, triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống Trung tâm logistics tỉnh Đắk Nông.

11

Nhà máy sản xuất tua bin điện gió và Trung tâm điều hành.

Khu công nghiệp Nhân cơ 2, huyện Đắk R’lấp

05 ha

480

Đất do các hộ dân quản lý, sử dụng

12

Dự án điện gió, điện mặt trời

Huyện Tuy Đức

200 ha

5000

Đất do người dân quản lý, sử dụng

13

Dự án điện mặt trời Ea Tling

Thị trấn Ea Tling và xã Trúc Sơn, Cư Jút

95 MWp

1710

Đất của các hộ dân, UBND huyện bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025

14

Dự án điện mặt trời Tâm Thắng

Xã Tâm Thắng/Nam Dong, huyện Cư Jút

50 MWp

900

Đất của các hộ dân, UBND huyện bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025

15

Dự án điện mặt trời Cư K'Nia

Xã Cư K'Nia/Thị trấn EatLing/xã Trúc Sơn, Cư Jút

180 MWp

3240

Đất của các hộ dân, UBND huyện bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025

16

Dự án điện mặt trời Ea Pô

Xã Ea Pô, huyện Cư Jút

300 MWp

5400

Đất của các hộ dân, UBND huyện bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025

17

Dự án điện gió Thuận Hạnh 1 và Thuận Hạnh 2

Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song

180 MWp

6300

Đất của các hộ dân, UBND huyện bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025

18

Dự án điện gió Thuận Hạnh 3

Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song

200 MWp

7000

Đất của các hộ dân, UBND huyện bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025

19

Dự án điện gió Nam Bình 2

Xã Nam Bình, huyện Đắk Song

50 MWp

1750

Đất của các hộ dân, UBND huyện bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025

IV

DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐÔ THỊ

 

* Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2018-2020

 

 

 

1

Tổ hợp Khách sạn cao cấp (khu đất trụ sở Sở Ngoại vụ cũ)

Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa

1,74 ha

120

Cơ sở nhà, đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý

2

Chợ Khu tái định cư Đắk Nia, Phường Nghĩa Trung

Khu tái định cư Đắk Nia, Phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa

1,2 ha

60

Đất sạch nhà nước quản lý

3

Khu đô thị Nghĩa Thành

Phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa

44,68 ha

300

Mật độ dân cư đông đúc. Hiện Sở Xây dựng đang rà soát

4

Khu thương mại dịch vụ số 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa

Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa

9,38 ha

280

Tài sản công là Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Nông cũ và Trụ sở Ban tiếp công dân

5

Khu dân cư số 2, phường Nghĩa Trung

Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa

50 ha

500

Mật độ dân cư thưa thớt

6

Điểm du lịch sinh thái thác Lưu Ly

Xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song

85 ha

Từ 100 - 200

Đất thu hồi dự án du lịch của Công ty Lâu Đài.

7

Khu du lịch sinh thái thác Liêng Nung

Xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa

250 - 300 ha

Từ 500 - 700

Đất do UBND TP Gia Nghĩa quản lý (84,07 ha); đất công trình công cộng và do các hộ gia đình quản lý sử dụng

8

Khu du lịch sinh thái Hồ Trúc

Thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút

22,52 ha

Từ 200 - 300

Diện tích mặt nước: 11,94 ha; diện tích đất: 10,58 ha do UBND huyện Cư Jứt quản lý

 

* Dự án đăng ký mới giai đoạn 2020-2025

 

 

 

9

Chợ đầu mối huyện Đăk R'lấp

Huyện Đăk R'lấp

10 ha

50

Hiện trạng đất đai: Do người dân quản lý và sử dụng

10

Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh chợ Nghĩa Trung

Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa.

5,89 ha

795

Đất chưa bồi thường, GPMB

11

Khu du lịch sinh thái- Văn hóa Tà Đùng

Xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long

4000 ha

2000

Đất do các hộ dân đang sản quản lý, sử dụng

12

Khu lịch sinh thái Suối nước trong

Tiểu khu 1254, Nam Tân-Nam Đà, huyện Krông Nô

Đường giao thông, nhà nghỉ, khu vui chơi giải trí

70 tỷ

Dự kiến đưa vào quy hoạch, kế hoạch quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

13

Khu liên hợp thể dục, thể thao kết hợp khu Thương mại, dịch vụ, nhà ở và du lịch

Xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil

120 ha

100

Đất hiện do Công ty cà phê Đức Lập quản lý, sử dụng, Nhà nước thu hồi khi có nhà đầu tư (Đảo nổi Hồ Tây)

14

Du lịch Núi lửa Thuận An

Xã Thuận An, huyện Đắk Mil

 

50

Đất đã giải phóng mặt bằng

15

Công viên đảo nổi Hồ Trung Tâm, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Phía Tây Hồ Trung Tâm, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa

2,5ha

50

Đất đã giải phóng mặt bằng; khoảng 2ha là diện tích đảo, phần đất tiếp giáp bờ Tây khoảng 0,5ha; Khu vực xây dựng các hạng mục dịch vụ khoảng 25%, khu vực công viên khoảng 75%

16

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao + Khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp du lịch sinh thái

Thôn 4, 9 - xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp

380 ha

1000

300ha đang làm thủ tục đề nghị Tp. Hồ Chí Minh giao lại địa phương quản lý theo quy định pháp luật

17

Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Đắk Nia

Phường Nghĩa Trung và xã Đắk Nia thành phố Gia Nghĩa

80 ha

1000

Diện tích mặt nước 10 ha; Đất chưa bồi thường, GPMB

18

Khu du lịch sinh thái Hồ Đắk R’Tih

Các xã, phường thuộc thành phố Gia Nghĩa

1730 ha

35000

Theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Đất chủ yếu do các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng

19

Khu đô thị mới tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức

Thành phố Gia Nghĩa

70,76 ha

650

Đất chưa bồi thường, GPMB

20

Khu đô thị mới tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân

Thành phố Gia Nghĩa

9,78 ha

840

5,6 ha đất sạch và đất do các hộ dân quản lý, sử dụng

21

Khu đô thị mới dọc tuyến nhánh kết nối đường tránh đô thị Gia Nghĩa

Phường Nghĩa Trung, Thành phGia Nghĩa

63 ha

600

Đất chưa bồi thường, GPMB

22

Hạ tầng khu dân cư và du lịch sinh thái tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành

Thành phGia Nghĩa

11 ha

130

Đất chưa giải phóng mặt bằng

23

Dự án phát triển khu đô thị tổ dân phố 1, thị trấn Ea Tling

Thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút

33 ha

2000

Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị; đất hiện do các hộ dân quản lý sử dụng

24

Hạ tầng Khu đô thị mới số 2

Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đăk Mil

59,8 ha

450

Theo quy hoạch đô thị Đắk Mil đã được phê duyệt

25

Dự án nhà ở xã hội phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa

Phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa

3,72 ha

700

Nhà đầu tư ứng tiền chi trả theo phương án GPMB được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

26

Dự án nhà ở xã hội Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp

Xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’lấp

9,8 ha

884

27

Khu nhà ở xã hội Tổ dân phố 7 và 8 thị trấn EaTling

Thị trấn EaTling, huyện Cư Jút

9 ha

750

28

Khu đô thị mới phía Tây Nam Hồ thị trấn Đăk Mâm

Tổ 3, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô

13,2 ha

170

Đất đã được quy hoạch, chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng

29

Khu đô thị mới phía Đông Nam cánh đồng La Trao thị trấn Đăk Mâm

Tổ 2, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô

10 ha

100

Đất đã được quy hoạch, chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng

30

Khu đô thị sinh thái số 3

Xã Đắk Nia, thành phGia Nghĩa

2966 ha

5000

 

31

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Krông Nô

Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô

41 ha

150

Đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân

32

Điểm dừng chân và nghỉ dưỡng ngắm cảnh quan Hồ Sen, Km 34, xã Nâm N'Đir

Km 34 xã Nâm N'Dir huyện Krông Nô

20 ha

80

Hồ Sen do UBND xã quản lý, đất khu nghỉ dưỡng do người dân quản lý, sử dụng.

33

Khu đô thị mới số 02, phường Nghĩa Trung

Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa

8,32 ha

142

Đất do người dân quản lý, sử dụng, chưa giải phóng mặt bằng (dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 30/10/2020)

34

Khu đô thị mới Nghĩa Đức - Quảng Thành

Phường Nghĩa Đức, Quảng Thành, Thành phố Gia Nghĩa

1200 ha

10000

 

35

Khu đô thị mới Hồ Đắk R’Tih (đồi chè)

Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa

400 ha

4000

 

36

Khu đô thị mới tổ 01, phường Nghĩa Đức

Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa

4,5 ha

400

 

37

Khu đô thị và thương mại Đồi Su

Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa

3,8 ha

250

Tại vị trí dự án của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (cũ)

38

Khu đô thị và thương mại Hồ Đại La

Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa

1,6 ha

100

Vị trí nghĩa địa tổ 2, phường Nghĩa Phú

39

Tổ hợp khu dân cư và thương mại, dịch vụ, du lịch Đắk Mil

Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil

8,1 ha

80

Phù hợp với quy hoạch chung đô thị huyện Đắk Mil (Tiểu đoàn 301 cũ)

40

Khu thương mại, dịch vụ

Xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil

1,075 ha

30

Phù hợp với quy hoạch chung đô thị huyện Đắk Mil (Huyện đội cũ)

Tng cng: 95 d án

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1731/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54