Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1694/QĐ-UBND năm 2009 về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng các trường trung học cơ sở năm 2009 thuộc Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất tỉnh Yên Bái - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 1694/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1694/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 4 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG THCS NĂM 2009 THUỘC DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT TỈNH YÊN BÁI - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ỨNG TRƯỚC NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Hiệp định vay vốn 2384-VIE (SF) ký ngày 10/01/2008 giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho dự án Giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất;
Căn cứ Quyết định số 6333/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đầu tư Dự án Giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất;
Căn cứ Quyết định số 8328/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng các trường THCS năm 2009 thuộc Dự án Giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất;
Căn cứ Công văn số 9746/BGDĐT-DATHCSKKN ngày 20/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai đầu tư xây dựng công trình trong Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất;
Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy định một số nội dung Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng các trường THCS năm 2009 thuộc Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng các trường THCS năm 2009 thuộc Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Công văn số 170/DATHCSKK-XDCB ngày 10/9/2009 của Ban quản lý Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước năm 2010;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 107/TTr-SGD&ĐT ngày 16/10/2009,
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 268/TTr-SKHĐT ngày 28/10/2009
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng các trường THCS năm 2009 thuộc Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất tỉnh Yên Bái - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước năm 2010, với các nội dung sau:

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước năm 2010 là 1.906 triệu đồng (Một tỷ, chín trăm lẻ sáu triệu đồng), bao gồm:

- Nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam: 1.906 triệu đồng.

- Nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 0 triệu đồng.

Danh mục và mức vốn ứng trước cho từng dự án theo như phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) căn cứ vào nội dung được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Yên Bái và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Kho bạc Nhà nước Yên Bái; Chủ tịch UBND các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1694/QĐ-UBND năm 2009 về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng các trường trung học cơ sở năm 2009 thuộc Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất tỉnh Yên Bái - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.901
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206