Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1686/QĐ-UBND năm 2009 về Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1686/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1686/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG NAM ĐƯỜNG TRẦN DUY HƯNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005;
Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới;
Căn cứ Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/08/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế khu Đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 182/2005/QĐ-UB ngày 08/11/2005, Quyết định số 150/2006/QĐ-UB ngày 31/8/2006, Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng;
Xét đề nghị của Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp – ICC và Công ty Cổ phần tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC về việc xin phê duyệt Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng tại Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng tại Tờ trình số 20/TTr-DA ngày 02/12/2008;
Xét Tờ trình số 78/TTr-KH&ĐT ngày 14/01/2009; Tờ trình số 342/TTr-KH&ĐT ngày 19/3/2009 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Quy hoạch và Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Chủ tịch: UBND Quận Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân; Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội; Giám đốc các Công ty: cổ phần Xây dựng Công nghiệp Hà Nội, Cổ phần Tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Thành ủy Hà Nội (để báo cáo);
- TT HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Chủ tịch UBNDTP (để báo cáo);
- Ủy viên HĐNDTP;
- Các Phó CT: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Khôi;
- Chánh Văn phòng;
- Các Phó VP: Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Chí Công;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

ĐIỀU LỆ

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG NAM ĐƯỜNG TRẦN DUY HƯNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng được đầu tư theo quy hoạch do UBND Thành phố phê duyệt nhằm tạo ra khu đô thị hiện đại. Khu đô thị có chức năng chính là Trung tâm hành chính Hà Nội, văn phòng đại diện của các Tỉnh, Thành phố và các chức năng công cộng khác như khách sạn 5 sao, văn phòng cao cấp, trường học, nhà ở chất lượng cao …, là nơi giao lưu, hợp tác và giới thiệu các thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của các địa phương với Thủ đô Hà Nội và quốc tế. Điều lệ này quy định về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng; Quy định về các Dự án thành phần nhằm đảm bảo xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, các công trình hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt, tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, Thành phố Hà Nội.

2. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của các đối tượng tham gia đầu tư xây dựng, sử dụng các công trình thuộc Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi: Điều lệ này được áp dụng đối với các dự án, công trình xây dựng tại Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng.

2. Đối tượng áp dụng: Các nhà đầu tư tham gia đầu tư và quản lý khai thác công trình tại Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng.

Điều 3. Các khu chức năng của khu đô thị

1. Khu liên cơ quan hành chính Hà Nội, văn phòng đại diện các Tỉnh, Thành phố (CQ)

2. Khu trường học, nhà trẻ (TH, NT)

3. Công viên cây xanh, bãi đỗ xe (CX, ĐX)

4. Khu hỗn hợp (Văn phòng, cửa hàng dịch vụ thương mại …) (HH)

5. Khu nhà ở cao tầng (NO)

6. Khu khách sạn 5 sao (KS)

Điều 4. Quy định chung về đầu tư xây dựng các công trình tại khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng

1. Cơ cấu sử dụng đất để xây dựng các công trình tại khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng thực hiện tuân thủ theo Quyết định số 182/2005/QĐ-UB ngày 08/11/2005, Quyết định số 150/2006/QĐ-UB ngày 31/8/2006, Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng được triển khai đầu tư theo dự án thành phần.

3. Phương thức giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình thực hiện theo quy định hiện hành và do UBND Thành phố quyết định.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Điều 5. Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xây dựng hoàn chỉnh khu công viên cây xanh, bãi đỗ xe (ký hiệu CX1, CX2, DX1, DX2 …) theo quy hoạch.

1. Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – ICC và Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội – UAC, trong đó:

- Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung (không kể cấp điện, bưu chính): Ngân sách ứng trước của UBND Thành phố Hà Nội.

- Hệ thống cấp điện: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư bằng nguồn vốn doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh cấp điện (Theo Quyết định số 3823/QĐ-UB ngày 03/7/2003).

- Hệ thống bưu chính viễn thông: Công ty Điện thoại Hà Nội 2 (Viễn thông Hà Nội) đầu tư bằng nguồn vốn doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh khai thác (Theo Văn bản số 3095/UBND-KH&ĐT ngày 14/11/2008 của UBND Thành phố).

2. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

3. Thẩm quyền quyết định đầu tư: UBND Thành phố Hà Nội.

4. Phân bổ suất đầu tư xây dựng hệ thống HTKT:

- Chi phí đầu tư xây dựng hệ thống HTKT gồm: san nền, hệ thống đường giao thông, tuynel kỹ thuật, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống quản lý chất thải rắn, chi phí giải phóng mặt bằng … Chi phí đầu tư xây dựng HTKT được xác định trên cơ sở quyết toán công trình xây dựng HTKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quyết toán được duyệt, chi phí đầu tư xây dựng HTKT tạm xác định trên cơ sở thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Suất đầu tư hạ tầng: Toàn bộ các chi phí chuẩn bị đầu tư và kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống HTKT được phân bổ theo m2 trên các ô đất được giao.

5. Bàn giao sử dụng: Kết thúc giai đoạn đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư bàn giao công trình cho Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, UBND Quận Cầu Giấy, UBND Quận Thanh Xuân quản lý duy trì vận hành sử dụng.

Điều 6. Đầu tư xây dựng khu hành chính Hà Nội: Khu liên cơ quan hành chính của Thành phố, Khu văn phòng các tỉnh thành phố

1. Cơ chế chung:

- Cơ chế thực hiện: UBND Thành phố ủy quyền cho Sở Xây dựng ký hợp đồng BT với nhà đầu tư.

- Nhà đầu tư: Liên danh Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) và Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC).

- Nguồn vốn hoàn trả: Theo Hợp đồng BT giữa Sở Xây dựng và Liên danh Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) – Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC).

- Hình thức quản lý dự án: Nhà đầu tư BT trực tiếp thực hiện và quản lý dự án.

- Thời gian thực hiện: 2007-2010.

2. Cơ chế cho các Tỉnh, Thành phố thuê và mua với giá ưu đãi làm văn phòng đại diện:

- Chỉ được mua hoặc thuê văn phòng với mục đích là văn phòng đại diện, trung tâm giao dịch; tuyệt đối không làm trạm trung chuyển hàng hóa, nhà ở hay các mục đích khác.

- Diện tích: Theo nhu cầu sử dụng của các Tỉnh, Thành phố.

- Giá mua hoặc thuê: Giá ưu đãi không nhằm mục đích kinh doanh; các Tỉnh biên giới, vùng sâu vùng xa có hỗ trợ đặc biệt.

- Đầu mối tiếp nhận đăng ký vị trí, diện tích mua hoặc thuê: Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội

- Cơ quan ra quyết định về vị trí, diện tích, giá mua hoặc thuê: UBND Thành phố Hà Nội.

- Đầu mối làm thủ tục mua hoặc thuê văn phòng: Sở Xây dựng.

- Trường hợp thuê văn phòng:

+ Đăng ký thời hạn thuê: 50 năm; 05 năm ký lại hợp đồng.

+ Giá thuê: theo giá ưu đãi tính theo thời điểm thuê nhà.

+ Trả tiền thuê văn phòng: trả một lần cho 05 năm (giá cả khuyến khích giảm với tỷ lệ hai bên cùng có lợi) hoặc mỗi năm một lần; giá thuê được tính theo thời điểm thanh toán.

+ Quy định về sử dụng văn phòng: Được bố trí nội thất theo nhu cầu sử dụng; tuyệt đối không cải tạo, chỉnh sửa toàn bộ diện tích đang sử dụng làm ảnh hưởng đến kiến trúc, kết cấu trong và ngoài nhà.

- Trường hợp mua văn phòng:

+ Giá mua: Tính theo giá ưu đãi là giá thành thực tế và lãi đảm bảo kinh doanh tại thời điểm bàn giao diện tích sử dụng.

+ Diện tích tính vào giá thành nhà bao gồm: diện tích các phòng, lôgia, khu phụ (không bao gồm diện tích hành lang chung)

+ Thanh toán tiền: Hoàn trả Thành phố một lần trước khi nhận bàn giao văn phòng; sau thời gian 02 tháng nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà làm việc.

+ Quy định về sử dụng văn phòng: Được chỉnh sửa, bố trí nội thất trong nhà để làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng nhưng không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình; Mặt ngoài tuyệt đối không cải tạo để đảm bảo quy hoạch, kiến trúc chung của toàn bộ ngôi nhà (Trước khi chỉnh sửa phải làm việc với Chủ đầu tư; chỉ được chỉnh sửa một lần duy nhất trước khi nhận bàn giao nhà): việc chỉnh sửa do Chủ đầu tư dự án thực hiện.

- Trách nhiệm của các Tỉnh, Thành phố khi mua hoặc thuê văn phòng; Đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, vệ sinh công cộng trong tòa nhà và khu đô thị. Hàng tháng đơn vị sử dụng nhà có trách nhiệm trả tiền điện, nước, điện thoại … theo Hợp đồng ký với các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Điều 7. Đầu tư xây dựng khu hỗn hợp (Văn phòng, cửa hàng dịch vụ thương mại …-HH)

- Cơ chế thực hiện: là dự án đối ứng cho Dự án Bảo tàng Hà Nội đã được UBND Thành phố chấp thuận tại Văn bản số 3616/UBND-CN ngày 09/6/2008.

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX).

- Nguồn vốn: Vốn tự có, tự huy động của Nhà đầu tư.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý và thực hiện Dự án.

- Hình thức sử dụng đất: Theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

- Thời gian thực hiện: 2008-2010.

Điều 8. Khu khách sạn 5 sao (KS):

- Cơ chế thực hiện: Lựa chọn chủ đầu tư theo Quyết định số 4429/QĐ-UB ngày 05/10/2006 của UBND Thành phố Hà Nội

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Charmvit.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý và thực hiện dự án.

- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội

- Nguồn vốn: Vốn tự có, tự huy động của nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: 2007-2010.

Điều 9. Khu trường học:

1. Trường Trung học phổ thông Hà Nội – Amsterdam:

Đã được UBND Thành phố giao thực hiện theo dự án riêng.

2. Khu Trường học – Nhà trẻ

- Cơ chế thực hiện: UBND Thành phố đã giao Công ty Cổ phần đầu tư Xuất nhập khẩu xây dựng và phát triển giáo dục Thăng Long nghiên cứu lập dự án tại Văn bản số 2763/UBND-KH&ĐT ngày 23/5/2007.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Xuất nhập khẩu xây dựng và phát triển giáo dục Thăng Long.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý và thực hiện dự án.

- Thời gian thực hiện: 2008 – 2010.

Điều 10. Khu Nhà ở kinh doanh:

1. Khu Nhà ở cao tầng NO3

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Goden Gain Việt Nam.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Nguồn vốn: Vốn tự có, tự huy động của nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: 2008-2010.

2. Khu nhà ở cao tầng NO4:

- Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Xây dựng Công nghiệp – ICC, Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC, Công ty Cổ phần thương mại Quốc tế và Tư vấn đầu tư – Invencon.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Hình thức sử dụng đất: Chuyển quyền sử dụng đất theo phương thức chỉ định giá sử dụng đất (chuyển giao toàn bộ khu đất, xem xét yếu tố kinh doanh chủ đầu tư trả tiền theo quy định của Thành phố), có xem xét đến giá đất của các dự án tương tự lân cận.

- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn tự huy động của nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: 2008 – 2010.

3. Khu nhà ở cao tầng NO5:

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam VINACONEX.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý và thực hiện dự án.

- Hình thức sử dụng đất: Chuyển quyền sử dụng đất theo phương thức chỉ định giá sử dụng đất (chuyển giao toàn bộ khu đất, xem xét yếu tố kinh doanh chủ đầu tư trả tiền theo quy định của Thành phố), có xem xét đến giá đất của các dự án tương tự lân cận.

- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn tự huy động của nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: 2007 – 2010.

Điều 11. Nguyên tắc lựa chọn Nhà đầu tư xây dựng các công trình HTXH thiết yếu và công trình hạ tầng kinh doanh (không sử dụng vốn Ngân sách)

1. Tuân thủ theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. UBND Thành phố sẽ quyết định cụ thể đối với từng dự án.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ BÀN GIAO ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO VẬN HÀNH KHAI THÁC

Điều 12. UBND Thành phố Hà Nội thống nhất quản lý đầu tư theo quy hoạch được duyệt; quyết định đình chỉ, thu hồi, chuyển Chủ đầu tư đối với các Chủ đầu tư vi phạm pháp luật, sử dụng sai mục đích và các quy định quản lý hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – ICC và Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC (chủ đầu tư xây dựng HTKT toàn bộ khu đô thị):

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tổ chức triển khai đầu tư xây dựng Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng thành khu đô thị hiện đại, văn minh đồng bộ về HTKT và hạ tầng xã hội.

- Chịu trách nhiệm quản lý dự án HTKT cho đến khi bàn giao cho các đơn vị chuyên ngành.

- Chịu trách nhiệm quản lý dự án, khai thác khu đô thị theo chức năng nhiệm vụ được Thành phố giao.

- Cung cấp hồ sơ, thông tin, số liệu hạ tầng kỹ thuật chung khu đô thị cho các nhà đầu tư dự án thành phần trong khu đô thị.

- Thực hiện duy tu bảo dưỡng hệ thống HTKT cho đến khi kết thúc dự án.

- Tổ chức nghiệm thu và bàn giao hệ thống HTKT từng phần và toàn phần cho các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Quyền hạn:

- Được thỏa thuận cung cấp, đấu nối nguồn điện, nước đối với các dự án thành phần trong khu đô thị.

- Đề xuất thu kinh phí của các chủ dự án thành phần để phục vụ duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng trong quá trình đầu xây dựng; và mức kinh phí trong trường hợp chủ đầu tư dự án thành phần làm hư hỏng phá vỡ hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung.

- Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội xử lý vi phạm khi Chủ đầu tư dự án thành phần vi phạm những vấn đề sau: không đóng góp và phá vỡ sự đồng bộ hệ thống HTKT chung.

Điều 14. Trách nhiệm và quyền hạn của các Chủ đầu tư dự án thành phần:

1. Trách nhiệm:

- Tổ chức xây dựng công trình theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, tuân thủ quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng

- Quản lý dự án thành phần do UBND Thành phố Hà Nội duyệt, chịu sự quản lý các cơ quan quản lý chuyên ngành. Xây dựng và sử dụng công trình đúng mục đích, đúng tiến độ chung của toàn dự án.

- Ký kết các hợp đồng sử dụng HTKT với các cơ quan quản lý chuyên ngành và phải có thỏa thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư dự án HTKT (cam kết chấp hành sự hướng dẫn của chủ đầu tư xây dựng HTKT toàn bộ khu đô thị về việc sử dụng hệ thống HTKT, hướng đường vận chuyển nguyên vật liệu, việc thi công không làm ảnh hưởng đến các dự án xung quanh và phá vỡ hệ thống HTKT chung của Dự án. Nếu làm hư hỏng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định); chấp hành các quy định đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh đô thị, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong khu đô thị.

- Hoàn trả ngân sách Thành phố suất đầu tư xây dựng HTKT theo quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi được giao đất chính thức. Trong trường hợp nhận mốc giới để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, Thành phố cho phép tạm nộp suất đầu tư HTKT theo giá tạm tính.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Thành phố theo cam kết và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Nhà nước.

- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản tiền chi phí xây dựng, quản lý, bảo dưỡng, duy tu HTKT theo hợp đồng. Có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại gây ra đối với hệ thống HTKT đô thị chung.

- Tổ chức kinh doanh khai thác công trình đúng chức năng, ngành nghề và theo các quy định hiện hành của Pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ với Thành phố và Nhà nước theo quyết định phê duyệt giao chủ đầu tư của UBND Thành phố Hà Nội.

- Không chuyển giao, chuyển nhượng và cho thuê lại phần nhà phần đất đã thuê của UBND Thành phố Hà Nội cho đối tượng khác khi chưa được sự chấp thuận của UBND Thành phố.

2. Quyền hạn:

Sau khi dự án hoàn thành, được quyền khai thác sử dụng theo nội dung của Quyết định đầu tư được phê duyệt; hoặc bàn giao các dự án thành phần theo quy định của Thành phố.

Điều 15. Trách nhiệm của Công ty Điện thoại Hà Nội 2 (Viễn Thông Hà Nội), Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phối hợp với Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp và Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục bưu chính viễn thông, cấp điện thuộc phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung và trong ô đất.

Điều 16. Trách nhiệm tiếp nhận bàn giao

Cơ quan quản lý chuyên ngành tiếp nhận hạng mục thuộc phần HTKT dự án khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng (bao gồm hệ thống HTKT chung và trong ô đất) như sau:

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Sở Xây dựng.

- Hệ thống thoát nước: Sở Xây dựng.

- Hệ thống tuynel kỹ thuật, giao thông: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải.

- Hệ thống PCCC: Công an Thành phố Hà Nội.

- Hệ thống cây xanh: Sở Xây dựng.

- Hệ thống quản lý chất thải rắn: UBND Quận Cầu Giấy.

- Hệ thống chiếu sáng đô thị: Sở Xây dựng.

- Hệ thống cấp điện: Công ty điện lực Hà Nội.

-Hệ thống bưu chính viễn thông: Viễn thông Hà Nội.

Điều 17. Trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội:

a. Chủ trì phối hợp với Sở, Ban, Ngành liên quan, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dự án HTKT và các dự án thành phần để dự án hoàn thành bàn giao đúng tiến độ.

b. Bố trí các nguồn vốn để đầu tư dự án đồng bộ HTKT (kể cả đấu nối HTKT ngoài dự án) theo tiến độ thực hiện.

c. Tổ chức thẩm định dự án, các dự án thành phần theo quy định của Thành phố và quy chế quản lý vốn đầu tư xây dựng

d. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý đầu tư.

e. Tham gia thẩm định phương án thu hồi vốn đầu tư xây dựng Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng.

2. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội:

a. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch và kiến trúc các công trình thuộc Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng

b. Thẩm định và thỏa thuận phương án quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc đối với các công trình tại khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng theo quy hoạch chi tiết được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Sở Xây dựng:

a. Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình kiến trúc thuộc khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy  Hưng theo quy định.

b. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng theo quy định.

c. Chịu trách nhiệm đàm phán và ký hợp đồng BT đối với nhà đầu tư thực hiện 02 Dự án xây dựng khu liên cơ quan hành chính của Thành phố và Tòa nhà Văn phòng đại diện các tỉnh thành. Thực hiện nhiệm vụ giám sát nhà đầu tư triển khai thực hiện hợp đồng BT.

d. Tiếp nhận khu liên cơ quan hành chính của Thành phố và khu nhà cao tầng cho thuê văn phòng đại diện của các Tỉnh, Thành phố do Chủ đầu tư dự án bàn giao. Lập quy chế về giá thuê và sử dụng văn phòng trình UBND Thành phố phê duyệt.

e. Thực hiện thủ tục hành chính mua hoặc thuê văn phòng theo quy định.

g. Cung cấp, hướng dẫn số liệu kỹ thuật chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp nhận bàn giao từng phần và toàn phần HTKT theo tiến độ thực hiện dự án.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sử dụng đất. Xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

b. Trình UBND Thành phố thống nhất về ranh giới hành chính.

5. Sở Giao thông vận tải

a. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng chuyên ngành.

6. Sở Tài chính

a. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan, Chủ đầu tư dự án trình UBND Thành phố duyệt suất đầu tư HTKT.

b. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch cấp phát vốn ngân sách đối với dự án HTKT và vốn các dự án đầu tư công trình công ích; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính.

c. Hướng dẫn, phối hợp với Chủ đầu tư dự án tổ chức đấu giá sử dụng đất & đấu thầu các dự án thành phần.

d. Hướng dẫn và thẩm tra quyết toán công trình sử dụng vốn Ngân sách trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Các Sở Công Thương, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế:

Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch thực hiện Khu đô thị, có kế hoạch đầu tư xây dựng, quy hoạch phát triển ngành đáp ứng kịp thời các nhu cầu phục vụ, dịch vụ theo lĩnh vực mình quản lý phục vụ Khu đô thị mới sau khi hoàn thành đi vào khai thác đồng bộ.

8. Sở Nội vụ:

Chủ trì cùng UBND Quận, huyện và các đơn vị liên quan xác định ranh giới, địa giới hành chính, xác định về cấp hành chính.

9. UBND Quận Cầu Giấy, UBND Quận Thanh Xuân:

a. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hành chính trên địa bàn theo quy định của Pháp luật

b. Giám sát cộng đồng về quản lý đầu tư xây dựng tại khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng theo quy định hiện hành của UBND Thành phố và Nhà nước.

c. Lập phương án tiếp nhận, tổ chức bộ máy quản lý hành chính khi nhận chuyển giao phù hợp với kế hoạch hoàn thành các công trình của Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị và các đơn vị liên quan khác.

Điều 18. Viễn thông Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

a. Có trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng công trình sau đầu tư đảm bảo đúng mục đích sử dụng và các quy định khác của Pháp luật

b. Tự thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì công trình theo quy định của Nhà nước.

Chương 4.

CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân; Chủ tịch UBND các phường: Trung Hòa, Nhân Chính; Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC; Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp – ICC; Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội – UAC; các Chủ đầu tư dự án thành phần có trách nhiệm triển khai thực hiện theo Điều lệ này.

Điều 20. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan gửi văn bản đề nghị và đề xuất ý kiến với UBND Thành phố để kịp thời xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Khi Nhà nước điều chỉnh, bổ sung văn bản có liên quan thì Điều lệ về đầu tư và quản lý đầu tư được điều chỉnh cho phù hợp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1686/QĐ-UBND năm 2009 về Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.419
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202