Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng và tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường số 4 vào khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1670/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 13/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1670/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CHI PHÍ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SỐ 4 VÀO KHU TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY HỒ TÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 4578/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 4 vào khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây;
Căn cứ Quyết định số 4956/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án;
Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 10/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu Dự án;
Căn cứ Thông báo số 99/TB-UBND ngày 11/3/2009 của UBND Thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch thường trực – Phí Thái Bình về việc kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện Dự án Khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây;
Xét đề nghị của Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội tại Văn bản số 29/BQLĐTM-DA ngày 30/3/2009 về việc điều chỉnh bổ sung chi phí GPMB Dự án;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Báo cáo số 364/BC-KH&ĐT ngày 08/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 4 vào khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây theo nội dung sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Đã được phê duyệt tại Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 10/3/2009

Nay phê duyệt điều chỉnh bổ sung

 

Tổng mức đầu tư:

56.195

203.683

1

Chi phí xây dựng

31.962

31.962

2

Chi phí đền bù GPMB, tái định cư

16.555

164.043

3

Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2.569

2.569

4

Chi phí dự phòng

5.109

5.109

Điều 2. Trách nhiệm của Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội:

- Khẩn trương triển khai tiến độ lập phương án đền bù GPMB Dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục, tổ chức triển khai thực hiện dự án tuân thủ đúng các quy định hiện hành về Luật Xây dựng 2003, Luật Đất đai 2003, Luật Đấu thầu và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Thành phố Hà Nội; Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Khôi – PCT UBND TP;
- VPUB: PVP - Phạm Chí Công, GT, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1670/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung chi phí giải phóng mặt bằng và tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường số 4 vào khu trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.458
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102