Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1649/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1649/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG CĂN CỨ CÁCH MẠNG TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 và công văn số 1835/UBND-GT ngày 24 tháng 8 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015”; phạm vi, mục tiêu, nội dung nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 148/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

1. Mục tiêu:

Phấn đấu đến năm 2015 đạt một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 12 triệu đồng;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng xuống dưới 20%;

- Số hộ dân được sử dụng nước sạch đạt trên 85%;

- Cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 100%, trong đó: trên 70% có trình độ cao đẳng, đại học; 100% cán bộ xã, thôn, bản được bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng điều hành.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

a. Về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

- Về thủy lợi: tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình còn lại theo dự án đã được duyệt; nâng cấp 02 công trình đảm bảo nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp;

- Về giao thông: tập trung thi công, hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai xây dựng các tuyến còn lại theo dự án được duyệt, đảm bảo giao thông thuận lợi;

- Về cấp điện: nâng cao chất lượng hệ thống truyền tải điện, phù hợp với quy hoạch, cải tạo và phát triển hệ thống lưới điện tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010 - 2015; đưa điện lưới quốc gia đến tất cả các thôn, bản thuộc các xã vùng căn cứ cách mạng; quản lý, khai thác và sử dụng an toàn lưới điện, bảo đảm ổn định điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt;

b. Phát triển du lịch

Phát triển du lịch vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng căn cứ cách mạng; đảm bảo phát triển du lịch gắn với yêu cầu giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển du lịch bền vững. Phấn đấu hàng năm thu hút hàng ngàn khách du lịch đến vùng căn cứ cách mạng.

c. Phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện trường trung học phổ thông Kim Bình, huyện Chiêm Hóa; trường trung học phổ thông ATK Tân Trào, huyện Sơn Dương đạt chuẩn Quốc gia;

- Tạo sự chuyển biến cơ bản về cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó trên 60% có trình độ cao đẳng, đại học; 100% cán bộ xã, thôn, bản được bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao nhận thức pháp luật, nâng cao kiến thức quản lý và kỹ năng điều hành.

d. Về phát triển y tế

- Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống y tế huyện, xây dựng hoàn thiện bệnh viện đa khoa khu vực Tân Trào, huyện Sơn Dương; triển khai xây dựng bệnh viện đa khoa khu vực ATK (xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn), y tế các xã khu ATK, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và các dịch vụ y tế chất lượng ngày càng cao.

- Phấn đấu đến 2015 khu ATK có 100% số xã duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế và có bác sĩ; 100% thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động lồng ghép với cộng tác viên dân số gia đình và trẻ em.

đ. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân

Đầu tư xây dựng các trạm truyền thanh, trạm phát lại truyền hình cho các xã chưa phủ sóng phát thanh, truyền hình; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, đặc biệt là các chương trình tiếng dân tộc; coi trọng việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Phấn đấu đến năm 2015, phủ sóng phát thanh, truyền thanh, truyền hình đến tất cả các thôn, bản các xã vùng căn cứ cách mạng; 90% số hộ gia đình được nghe đài phát thanh, xem truyền hình.

e. Về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm

- Xây dựng và thực hiện Đề án giảm nghèo cho từng vùng giai đoạn 2010 - 2015; phân loại hộ nghèo theo nhóm có các giải pháp cụ thể, phù hợp.

- Giải quyết việc làm cho lao động địa phương thông qua các chương trình, dự án cụ thể, thực hiện mục tiêu xã có công trình, nhân dân có việc làm, tăng thu nhập; đẩy mạnh xuất khẩu lao động theo chương trình của tỉnh.

3. Tổng nguồn vốn đầu tư Dự án: 505.874 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước: 468.223 triệu đồng,

bao gồm:

+ Ngân sách địa phương: 41.613 triệu đồng;

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 239.297 triệu đồng;

+ Lồng ghép các chương trình mục tiêu khác: 162.028 triệu đồng;

+ Đầu tư qua Bộ, ngành: 25.285 triệu đồng;

- Vốn vay: 14.794 triệu đồng;

- Huy động từ các nguồn vốn khác: 22.857 triệu đồng.

4. Thời gian thực hiện: đến năm 2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có nhiệm vụ:

a. Giao Ban Quản lý dự án vùng căn cứ cách mạng tiếp tục tổ chức thực hiện Dự án.

b. Phân công trách nhiệm phối hợp của các Sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện Dự án.

c. Chỉ đạo chủ đầu tư lập các dự án thành phần trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

d. Căn cứ vào khả năng huy động nguồn vốn chủ động lồng ghép các nguồn vốn, lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình hợp lý để thực hiện có hiệu quả Dự án.

đ. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện Dự án.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan căn cứ vào khả năng nguồn lực và cân đối chung để bố trí hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch ngân sách hàng năm cho tỉnh Tuyên Quang thực hiện Dự án theo thứ tự ưu tiên.

3. Các Bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với tỉnh Tuyên Quang thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan đến đầu tư tại khu ATK để đảm bảo hiệu quả cao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ĐP (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1649/QĐ-TTg ngày 06/09/2010 phê duyệt Dự án Điều chỉnh định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.435

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!