Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1570/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hóa

Số hiệu: 1570/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 12/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1570/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-BKHĐT ngày 30/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1612/TTr-SKHĐT ngày 26/4/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 377/STP- KSTTHC ngày 23/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 13 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực đu thầu và bãi bỏ 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm soát TTHC
-VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực: Đấu thầu

Mục 1. Lựa chọn nhà đầu tư

1

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mi sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư.

2

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư.

3

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

4

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mi thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư.

5

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư.

6

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

7

Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư.

Mục 2. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

8

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

10

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trong trường hợp thay đổi tên dự án, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin khác liên quan đến nhà đầu tư).

11

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trong trường hợp Điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; sa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng dự án làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

12

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mục 3. Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

13

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Danh mc thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền gii quyết của Sở Kế hoạch và Đầutỉnh Thanh Hóa

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

I. Lĩnh vực: Đầu tư phát triển

1

T-THA-113277-TT

Thẩm định dự án đầu tư (không có xây dựng).

Lý do bị bãi bỏ trên CSDLQG về TTHC: Theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2

T-THA-113315-TT

Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư (không có xây dựng).

3

T-THA-113293-TT

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.

Lý do bị bãi bỏ trên CSDLQG về TTHC: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị đnh 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4

T-THA-113326-TT

Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.

5

T-THA-113243-TT

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) xây dựng công trình.

6

T-THA-113306-TT

Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) xây dựng công trình.

II. Lĩnh vực: Đấu thầu

7

T-THA-113336-TT

Thẩm định kế hoạch đấu thầu.

Lý do bị bãi bỏ trên CSDLQG về TTHC: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 95 Luật đấu thầu số 43/2013/ QH13 ngày 26/11/2013.

8

T-THA-113376-TT

Thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA NỘI DUNG (Có nội dung cụ thể của 13 thủ tục hành chính kèm theo)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1570/QĐ-UBND ngày 12/05/2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


687

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102