Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1569/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1569/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1569/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “LỒNG GHÉP CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG DỰA VÀO HỆ SINH THÁI TẠI VIỆT NAM” SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5486/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nhà tài trợ: Chính phủ Đức.

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ Dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

3. Mục tiêu chính: Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) trong lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển, tích hợp EbA vào các chính sách thích ứng quốc gia một cách có hệ thống và thử nghiệm cách tiếp cận EbA.

4. Các hoạt động và kết quả chính của Dự án: gồm 04 Hợp phần:

- Hợp phần 1: Các bên liên quan cấp quốc gia và tỉnh nhận thức được tầm quan trọng, các tiềm năng và các lợi thế so sánh của thích ứng vào hệ sinh thái và có năng lực lồng ghép và thực hiện.

- Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở cần thiết cho việc nhân rộng cách tiếp cận EbA qua việc nghiên cứu và triển khai các biện pháp thử nghiệm.

- Hợp phần 3: Lồng ghép thích ứng hệ sinh thái trong các chính sách liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Hợp phần 4: Thu thập các kinh nghiệm và phổ biến các thông tin liên quan thông qua mạng lưới và diễn đàn trong nước và quốc tế.

5. Thời gian thực hiện Dự án: 04 năm (2014 - 2019).

6. Tổng mức đầu tư của Dự án: 4.400.000 Euro, trong đó:

- Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức: 4.000.000 Euro.

- Vốn đối ứng của phía Việt Nam: 400.000 Euro (do Bộ Tài nguyên và Môi trường tự thu xếp trong ngân sách hàng năm).

7. Cơ chế tài chính trong nước: Cấp phát 100% vốn ODA.

8. Tổ chức quản lý dự án:

- Thành lập Bạn chỉ đạo Dự án gồm: một đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Ban; thành viên cấp Vụ của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính).

- Thành lập Ban quản lý Dự án để tổ chức thực hiện Dự án.

Điều 2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Thực hiện việc bố trí vốn đối ứng đúng cam kết để bảo đảm Dự án triển khai đúng tiến độ.

- Thực hiện việc mua sắm phương tiện đi lại (03 xe ô tô) đúng như đề xuất đã được thống nhất, theo quy định hiện hành.

- Tiến hành thẩm định và phê duyệt Văn kiện Dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TNMT, NNPTNT, TC, TP, NG;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTCP, các Vụ: KTTH, KTN, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, QHQT(3). ĐT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1569/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.609

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29