Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2)

Số hiệu: 1567/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1567/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG (GIAI ĐOẠN 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Tiếp theo Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 và Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 181/TTr-KHĐT-XDTĐ ngày 19/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt một phần kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2), cụ thể như sau:

1. Khoản 3 - Phân chia gói thầu:

- Tách gói thầu số 04 thành 02 gói thầu:

+ Gói thầu số 4a: Xây dựng nhà bảo vệ; cổng, hàng rào; chòi nghỉ chân; sân đường nội bộ; hệ thống điện công cộng.

+ Gói thầu số 4b: Thi công hệ thống cây xanh.

- Tách gói thầu số 22 thành 02 gói thầu:

+ Gói thầu số 22a: Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng hội nghị của hội trường.

+ Gói thầu số 22b: Thi công lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng văn nghệ của hội trường.

2. Khoản 4- Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu:

Tên gói thầu

Ước giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Gói số 4a

18.557

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2013

Theo đơn giá

Gói số 4b

2.671

Chỉ định thầu

-

Năm 2013

Theo đơn giá

Gói số 20

20.170

Chỉ định thầu

-

Năm 2013

Theo đơn giá

Gói số 22a

15.409

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2013

 

- Xây lắp

9.303

Theo đơn giá

- Thiết bị

6.106

Trọn gói

Gói số 22b

7.521

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2014

Theo đơn giá

3. Các nội dung khác, thực hiện theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 17/5/2012, Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/6/2012, Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 và Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án - Sở Xây dựng Lâm Đồng và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, XD1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.596
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40