Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1548/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề án Tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 1548/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành: 29/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1548/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH ĐỂ KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2008/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008;

Căn cứ ý kiến đóng góp của thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh theo Văn bản số 1471/UBND-KTN ngày 15/6/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 688/TTr-STNMT ngày 12/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2009 - 2010, cụ thể như sau:

1. Tên đề án: Đề án Tạo quỹ đất sạch mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Khai thác và Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Mục tiêu đầu tư: Tạo quỹ đất sạch để mời gọi đầu tư; các nhiệm vụ thực hiện cụ thể như sau:

- Khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng.

- Lập nhiệm vụ quy hoạch.

- Lập quy hoạch chi tiết và thiết kế cơ sở.

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện để tổ chức chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Xúc tiến để mời gọi đầu tư.

4. Kế hoạch thực hiện:

- Năm 2009: Thực hiện tạo quỹ đất sạch cho cụm công nghiệp xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, với diện tích 50ha; cụm công nghiệp xã Song Phú, huyện Tam Bình với diện tích 52,27ha.

- Năm 2010: Thực hiện tạo quỹ đất sạch cho cụm công nghiệp xã Quới An, huyện Vũng Liêm, với diện tích 50,85ha; cụm công nghiệp xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, với diện tích 24,27ha.

5. Kinh phí thực hiện: Giao chủ đầu tư đề án (Trung tâm Khai thác và Phát triển quỹ đất) xúc tiến, mời gọi nhà đầu tư để tạm ứng trước nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, giai đoạn đầu thì bố trí từ nguồn vốn xây dựng cơ bản (ngân sách tỉnh) đã được ghi theo Nghị quyết số 75/2008/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

- Năm 2009: (Ước tính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung chi

Cụm CN xã Thiện Mỹ

Cụm CN xã Song Phú

Tổng cộng

Cơ cấu (%)

Bồi thường về đất

28.672.780

54.740.352

83.413.132

84,46

Bồi thường nhà, vật kiến trúc

1.345.047

1.717.220

3.062.267

3,10

Bồi thường cây trồng

1.750.775

2.221.568

3.972.343

4,02

Các khoản hỗ trợ

1.328.080

4.344.000

5.672.080

5,74

Chi phí GPMB 2% và đo đạc

1.017.126

1.620.463

2.637.589

2,67

Tổng cộng

34.113.808

64.643.603

98.757.411

100

- Năm 2010: (Ước tính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung chi

Cụm CN xã Quới An

Cụm CN xã Chánh Hội

Tổng cộng

Cơ cấu (%)

Bồi thường về đất

76.950.000

80.360.000

157.310.000

81,51

Bồi thường nhà, vật kiến trúc

3.800.000

3.920.000

7.720.000

4,00

Bồi thường cây trồng

5.700.000

4.900.000

10.600.000

5,49

Các khoản hỗ trợ

6.650.000

5.880.000

12.530.000

6,49

Chi phí GPMB 2% và đo đạc

1.900.000

2.940.000

4.840.000

2,51

Tổng cộng

95.000.000

98.000.000

193.000.000

100

- Tổng nhu cầu vốn của đề án: 98.757.411.000đ + 193.000.000.000đ = 291.757.411.000đ (hai trăm chín mươi mốt tỷ, bảy trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm mười một nghìn đồng).

6. Hình thức và phương án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng:

Chủ đầu tư đề án (Trung tâm Khai thác và Phát triển quỹ đất), trường hợp có nhà đầu tư trực tiếp thì mời tham gia; Trung tâm Khai thác và Phát triển quỹ đất trực tiếp ký hợp đồng với các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện để tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước trình tự, thủ tục tiếp theo để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng, xúc tiến mời gọi đầu tư theo mục tiêu được phê duyệt của đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện có liên quan, Giám đốc Trung tâm Khai thác và Phát triển quỹ đất, thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1548/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Đề án Tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


290

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74