Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 1511/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 11/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1511/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN THỰC HIỆN MỘT SỐ VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1426/KHĐT- TĐGSĐT ngày 05/5/2020 về việc ủy quyền thực hiện một số công việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện một số công việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất, như sau:

- Thực hiện công việc thuộc trách nhiệm của Bên mời thầu theo quy đinh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ;

- Phê duyệt: Hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, danh sách xếp hạng nhà đầu tư;

- Ký hợp đồng với Nhà đầu tư.

Điều 2. Thời gian thực hiện ủy quyền kể từ ngày ký; Quyết định này thay thế Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện một số công việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất có nguồn vốn ngoài ngân sách.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng KSTTHC;
- V0-4, XD1-5, GT1,2;
- Lưu: VT, XD4.
10bQĐ5-08

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


76

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97