Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1478/QĐ-UBND năm 2006 về việc chỉ định đơn vị cung cấp vật tư thiết bị (Phần bổ sung) Dự án: Phát triển lưới điện nông thôn QN - ĐN (giai đoạn II). Hạng mục: Hộp công tơ nhựa 1 pha do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1478/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 16/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1478/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 16 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHỈ ĐỊNH ĐƠN VỊ CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ (PHẦN BỔ SUNG) DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN QN - ĐN (GIAI ĐOẠN II). HẠNG MỤC: HỘP CÔNG TƠ NHỰA 1 PHA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 và số 01/2004/TT-BKH ngày 02/2/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 28/11/2005 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục các công trình điện thuộc dự án: Phát triển lưới điện nông thôn QN - ĐN (giai đoạn II);
Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 23/4/2004 của UBND tỉnh phê duyệt thiết kế và dự toán hạng mục: Hộp công tơ nhựa 1 pha dự án: Phát triển lưới điện nông thôn QN - ĐN (giai đoạn II);
Căn cứ Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 01/07/2004 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu thầu cung cấp vật tư thiết bị hạng mục: Hộp công tơ nhựa 1 pha dự án: Phát triển lưới điện nông thôn QN - ĐN (giai đoạn II);
Xét Tờ trình số 72/TT-VP ngày 13/4/2006 của Ban quản lý các dự án đầu tư nguồn ODA Quảng Nam về việc chỉ định đơn vị cung cấp Hộp công tơ nhựa 1 pha lắp đặt ngoài trời, dự án: Phát triển lưới điện nông thôn QN - ĐN (giai đoạn II), kèm theo Công văn số 78/CV-VP ngày 05/4/2006 của Công ty TNHH Tân Bình và các hồ sơ liên quan kèm theo;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 223/TT-KHĐT ngày 8 tháng 05 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định đơn vị cung cấp vật tư (Phần bổ sung) thiết bị dự án: Phát triển lưới điện nông thôn QN - ĐN (giai đoạn II), hạng mục: Hộp công tơ nhựa 1 pha với các nội dung sau:

1. Đơn vị cung cấp: Công ty Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ mới.

2. Giá trị hợp đồng: 900.000.000 đồng.

(90.000 đồng/hộp x 10.000.000 hộp = 900.000.000 đồng).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 ngày sau khi ký hợp đồng.

4. Tiến độ thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Điều 2. Chủ đầu tư ( Ban quản lý các dự án đầu tư nguồn ODA Quảng Nam ) chịu trách nhiệm thương thảo và hoàn thiện hợp đồng với đơn vị cung cấp về giá cả, thời gian thực hiện hợp đồng, giám sát chặt chẽ quá trình cung cấp và thanh quyết toán hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Đơn vị vị cung cấp thực hiện đầy đủ theo nội dung cam kết trong hợp đồng, chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian cung cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Điện lực Quảng Nam, Giám đốc Chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển, Trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư nguồn ODA Quảng Nam, Giám đốc Công ty Ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới, thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1478/QĐ-UBND ngày 16/05/2006 về việc chỉ định đơn vị cung cấp vật tư thiết bị (Phần bổ sung) Dự án: Phát triển lưới điện nông thôn QN - ĐN (giai đoạn II). Hạng mục: Hộp công tơ nhựa 1 pha do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250