Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 1465/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 12/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1465/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Công văn số 5938/UBND-KT ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thực hiện kinh phí khuyến công;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 59/TTr-SCT ngày 29/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với những nội dung sau:

1. Nhiệm vụ, đề án khuyến công địa phương năm 2018: Danh mục kèm theo.

Về kinh phí thực hiện, giao Sở Công Thương lập dự toán, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình phê duyệt theo quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

2. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng; tạo điều kiện cho các địa phương và cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tiếp cận được các chính sách về khuyến công để chủ động tham gia.

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công của địa phương; thường xuyên cập nhật thông tin, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác khuyến công.

- Nâng cao chất lượng các đề án khuyến công, chọn đề án có sức lan tỏa lớn; tận dụng được những tiềm năng, lợi thế sẵn có, tập trung hỗ trợ phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu tại các địa phương.

- Chú trọng khuyến khích các đề án ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ.

- Tăng cường bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất của các cơ sở công nghiệp nông thôn đcó những biện pháp hỗ trợ kịp thời.

- Tăng cường hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển sản phẩm, tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm trên website, bản tin ngành Công Thương; tạo điều kiện cho các cơ sở tham quan học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường; tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT tham gia các buổi hội thảo về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, giới thiệu công nghệ kỹ thuật mới,... đ trao đi, phổ biến, nghiên cứu áp dụng vào các cơ sở CNNT.

- Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công; vừa phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của cả vùng.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương cấp huyện năm 2018 để triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
-
CVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin - điện tử tỉnh;
- Phòng KT (T9/04);
- Lưu: VT, M.A45/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 1465/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

TT

Nội dung nhiệm vụ, đề án

Ghi chú

1

H trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiu thủ công nghiệp và mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

 

1.1

Hỗ trợ 01 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

Giới thiệu sản phẩm mới trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản

1.2

Hỗ trợ 08 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

- Dự kiến 03 đề án sấy nông, thủy sản bằng năng lượng mặt trời; 02 đề án kho trữ lạnh bảo quản sản phẩm sau chế biến; 03 đề án hỗ trợ máy móc, thiết bị chế biến nông, lâm, thủy sản, cơ khí...

1.3

Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp

Cơ sở sản xuất công nghiệp, bao gồm các chi phí: Thay thế nguyên, nhiên, vật liệu; đi mới máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; đào tạo nâng cao năng lực quản lý, tay nghề công nhân.

2

T chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu. Hỗ trợ sản phẩm CNNT tiêu biu cấp tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia

 

2.1

Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh

 

2.2

Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu sản phẩm

 

3

Hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm

 

 

Hỗ trợ 03 đề án tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm

 

4

Xây dng các chương trình truyền hình, truyền thanh và các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển công thương

 

4.1

Thực hiện 13 Chuyên đề Công Thương Cà Mau

 

4.2

Thiết kế, in ấn, lắp đặt tranh cổ động tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

 

5

Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công

 

5.1

Tổ chức 01 hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công

 

5.2

Tổ chức 01 đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và công tác khuyến công tại các tỉnh miền Trung, miền Đông và Tây Nam bộ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


317

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84