Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1409/QĐ-CTUBND năm 2018 về phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 1409/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 20/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1409/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 20 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 329/TTr-SNV ngày 01/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Danh mục vị trí việc m

Tổng số vị trí việc làm: 29 vị trí, trong đó:

a) Nhóm lãnh đạo, quản lý: 08 vị trí;

b) Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ: 08 vị trí;

c) Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 13 vị trí.

2. Cơ cấu ngạch

a) Ngạch chuyên viên chính và tương đương: 02 vị trí;

b) Ngạch chuyên viên và tương đương: 17 vị trí;

c) Ngạch cán sự, nhân viên và tương đương: 06 vị trí;

d) Không xác định cơ cấu ngạch đối với các vị trí thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ là lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

đ) Công chức phải đáp ứng được đầy đủ tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm do Bộ Nội vụ phê duyệt. Về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã sngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư s 13/2010/TT-BNV ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức; các Thông tư của các Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành.

3. Biên chế công chức

a) Năm 2015: 44 biên chế;

b) Năm 2017: 44 biên chế (01 biên chế lái xe là biên chế công chức);

c) Sbiên chế phải thực hiện cắt giảm đến năm 2021: 05 biên chế;

d) Năm 2021: 39 biên chế.

4. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

a) Năm 2017: 02 người;

b) Năm 2021: 02 người;

(Chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo)

5. Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm

a) Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm được xác định cho từng vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị;

b) Việc mô tả công việc nêu rõ công việc, hoạt động chủ yếu, trách nhiệm và điều kiện để hoàn thành từng công việc, hoạt động ở mỗi vị trí việc làm;

c) Việc xác định khung năng lực của từng vị trí việc làm được xây dựng gồm các năng lực và kỹ năng cần phải có để hoàn thành công việc nêu tại bản mô tả công việc ứng với từng vị trí việc làm.

(Chi tiết tại Phụ lục s 2 kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm triển khai, thực hiện theo bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- L
ãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCNH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, NGẠCH CÔNG CHỨC TỐI THIỂU, BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số: 1409/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Mã VTVL

Tên Đơn vị/Tên Vị trí việc làm

SVị trí việc làm

Ngch công chức tối thiểu

Biên chế công chức

LĐHĐ 68

Ghi chú

Năm 2017

Năm 2021
(sau TGBC)

Năm 2017

Năm 2021
(sau TGBC)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

29

 

44

39

2

2

 

5.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý

8

 

28

28

0

0

 

5.1.1

Giám đốc Sở

1

CVC

1

1

 

 

 

5.1.2

Phó Giám đốc Sở

1

CVC

3

3

 

 

 

5.1.3

Trưởng phòng

1

CV

6

6

 

 

 

5.1.4

Chánh Thanh tra

1

TTV

1

1

 

 

 

5.1.5

Chánh Văn phòng

1

CV

1

1

 

 

 

5.1.6

Phó Trưởng phòng

1

CV

12

12

 

 

 

5.1.7

Phó Chánh Thanh tra

1

TTV

2

2

 

 

 

5.1.8

Phó Chánh Văn phòng

1

CV

2

2

 

 

 

5.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

8

 

12

8

0

0

 

5.2.1

Quản lý quy hoạch

1

CV

2

1

 

 

 

5.2.2

Tổng hợp kinh tế xã hội

1

CV

1

1

 

 

 

5.2.3

Quản lý kế hoạch và đầu tư (gồm cả vốn ODA)

1

CV

1

1

 

 

 

5.2.4

Thẩm định chủ trương đầu tư

1

CV

2

2

 

 

 

5.2.5

Quản lý đăng ký kinh doanh

1

CV

2

1

 

 

 

5.2.6

Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế tập thể

1

CV

3

1

 

 

 

5.2.7

Thanh tra

1

TTV

1

1

 

 

 

5.2.8

Pháp chế

1

CV

KN

KN

 

 

 

5.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

4

3

2

2

 

5.3.1

Tchức nhân sự

1

CV

KN

KN

 

 

 

5.3.2

Hành chính tổng hợp

1

CV

1

KN

 

 

 

5.3.3

Hành chính một cửa

1

CS

KN

KN

 

 

 

5.3.4

Quản trị công sở

1

CS

KN

KN

 

 

 

5.3.5

Công nghệ thông tin

1

CV hoặc TĐ

1

1

 

 

 

5.3.6

Kế toán

1

KTVTC

1

1

 

 

 

5.3.7

Thquỹ

1

NV

1

1

 

 

 

5.3.8

Văn thư

1

NV

 

 

 

5.3.9

Lưu trữ

1

NV hoặc TĐ

 

 

 

5.3.10

Nhân viên kỹ thuật

1

 

 

 

 

 

 

5.3.11

Lái xe

1

 

 

 

2

2

 

5.3.12

Phục vụ

1

 

 

 

 

 

 

5.3.13

Bảo vệ

1

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHỦ YẾU VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số: 1409/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

TT

Vị trí việc làm

Mô tả công việc chủ yếu

Khung năng lực

 

1

2

3

4

 

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Giám đốc S

Phụ trách chung. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Sở Kế hoạch và Đu tư và chu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mọi hoạt động của Sở Kế hoạch và Đu tư tỉnh Hưng Yên và công tác chuyên môn của ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chc, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý; Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn; Có bằng tốt nghiệp Đại học trlên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thc chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

2

Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc, giải quyết các công việc do Giám đốc giao và những nhiệm vụ được cp trên giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và cấp trên giao cho.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

3

Trưởng phòng thuộc Sở

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Phòng; tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng; thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc sở phân công.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, qun lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

4

Chánh Thanh tra sở

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Thanh tra sở; tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

5

Chánh Văn phòng S

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của Văn phòng sở; tham mưu giúp GĐ Sở một số lĩnh vực: Tổng hợp thông tin phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; văn thư lưu trữ; pháp chế, hành chính quản trị... thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc sở phân công.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, qun lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Qun lý s thay đổi; Qun lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học tr lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chc tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo; điu hành một số hoạt động của phòng theo sự phân công của Trưởng phòng.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công v; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lc lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Qun lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn; Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng ch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

7

Phó Chánh Thanh tra sở

Giúp Chánh thanh tra chỉ đạo, điều hành một số hoạt động của Thanh tra sở theo s phân công của Chánh thanh tra.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lc chuyên môn: Có bng tt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

8

Phó Chánh Văn phòng

Giúp CVP chđạo, điều hành một số hoạt động của VP Sở theo sphân công của CVP.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Qun lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

 

1

Quản lý quy hoạch

Tham mưu xây dựng, theo dõi, quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch các ngành, lĩnh vực.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định và trình phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, quy hoạch khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh.

1. Năng lc.

- Năng lực chung: Đạo đc và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

2

Tổng hợp kinh tế xã hội

Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của tỉnh. Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng, 9 tháng, năm và 5 năm theo quy định.

Tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách của tỉnh cho phát triển kinh tế - xã hội. Đề xuất các gii pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng x; S dng ngoại ngữ, tin học.

 

3

Qun lý kế hoạch và đầu tư (gồm cvốn ODA)

Tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, qun lý các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tnh, bao gồm: đầu tư trong nước (vn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn khác), đầu tư nước ngoài (FDI, ODA và vốn viện trợ khác). Tham mưu đề xuất phương án phân b vn cho đu tư phát triển: vốn ngân sách TW, trái phiếu chính phủ, ngân sách địa phương.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhim công vụ; Tổ chức thực hin công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học tr lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bằng, chứng ch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin hc.

 

4

Thẩm định chtrương đầu

Thẩm định chủ trương đầu tư, tổng hợp trình phê duyệt các dán sử dụng vốn NSNN cấp tỉnh; thẩm định kế hoạch đấu thầu; thẩm định các dự án thuê đất ngoài khu công nghiệp, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thẩm định, trình phê duyệt các dán đầu tư khác đầu tư trên đa bàn tỉnh.

Tổng hp, theo dõi tình hình thực hiện các dự án theo quy định.

1. Năng lực.

- Năng lc chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

5

Quản lý đăng ký kinh doanh

Thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo phòng giao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng quy định Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư và tại Điều 14 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký kinh doanh. Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả đăng ký kinh doanh. Tng hợp số liệu báo cáo hàng tháng

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học tr lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhn; Có văn bng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

6

Qun lý về doanh nghiệp và kinh tế tập thể

Quản lý nhà nước về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Tiếp nhận và phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan trả lời tổ chức cá nhân qua cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp-Chính quyền.

Tham mưu trong việc thành lập, sp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng; Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

7

Thanh tra

Thực hiện công tác thanh tra thuộc ngành, lĩnh vực, tiếp công dân, xlý đơn thư khiếu nại, tố cáo

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; T chc thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chng chỉ đào tạo, bi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiểu quy định; Am hiểu kiến thc chuyên môn, nghiệp vđược giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

8

Pháp chế

Tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; Thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Tuyên truyền phbiến giáo dục pháp luật; theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

1. Năng lực.

- Năng lc chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

III

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Tổ chức nhân sự

Thực hiện qun lý công tác tổ chức cán bộ: tuyển dụng, nâng lương, khen thưng, đào tạo bồi dưng, quy hoạch, luân chuyn, bổ nhiệm... thuộc thẩm quyền qun lý

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đc và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiu kiến thức chuyên môn, nghiệp vđược giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

2

Hành chính tổng hợp

Thu nhập thông tin và tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo khác

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tchức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vtrí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thc chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

3

Hành chính một cửa

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu tiếp nhận và trả kết quả, xử lý hồ sơ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phi hp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Cao đng trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vtrí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chc tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; S dng ngoại ng, tin hc.

 

4

Quản trị công sở

Tham mưu phối hợp, phân công giải quyết công việc; điều hòa, phối hợp, kết ni hoạt động giữa các cá nhân, các phòng, ban, các tổ chức, cơ quan, đơn vị

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng ch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. K năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

5

Công nghệ thông tin

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị mạng và qun lý máy móc, thiết bị, hạ tng công nghệ của cơ quan; Qun trị mạng nội bộ, quản trtrang thông tin điện t

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thc chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

6

Kế toán

Thực hiện nhiệm vụ kế toán cơ quan

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công n; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

7

Thquỹ

Cập nhật đầy đ, chính xác, kịp thời thu, chi, tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ. Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về qun lý quỹ tiền mặt

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp vi vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vchuyên môn của ngạch công chức tối thiu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

8

Văn thư

Quản lý, theo dõi, phát hành, xlý văn bản đi, văn bản đến. Thực hiện trình ký ban hành văn bản, chuyển giao, tiếp nhận, đăng ký vào sổ, quản lý văn bản, lập hồ sơ

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lc chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đảo tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

9

Lưu trữ

Lưu giữ, qun lý, khai thác các loại văn bản, hồ sơ của cơ quan, phục vụ hoạt động tra cứu văn bn, hồ sơ liên quan khi giải quyết công việc

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

 

10

Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện quản lý, vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên đối với toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc kỹ thuật của cơ quan và trụ sở cơ quan

 

 

11

Phục vụ

Thực hiện công tác tạp vụ văn phòng.

 

 

12

Lái xe

Quản lý và sử dụng xe phục vụ nhiệm vụ cơ quan

 

 

13

Bảo vệ

Đảm bảo an ninh trật tự an toàn trong phạm vi cơ quan 24/24 giờ trong ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1409/QĐ-CTUBND năm 2018 về phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


402

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116