Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1392/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án lát hè phố Tùng Thiện từ Km 0+00 đến Km 2+00, Thành phố Sơn Tây, Hà Nội - Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1392/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 27/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1392/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN LÁT HÈ PHỐ TÙNG THIỆN TỪ KM 0+00 ĐẾN KM 2+00, THÀNH PHỐ SƠN TÂY, HÀ NỘI – PHỤC VỤ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật xây dựng năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Căn cứ Văn bản số 4225/UBND-GT ngày 19/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bố trí vốn chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Thành phố Sơn Tây;
Theo đề nghị của UBND Thành phố Sơn Tây tại Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 09/03/2009 về việc xin phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án lát hè phố Tùng Thiện từ Km 0+00 đến Km 2+00, Thành phố Sơn Tây, Hà Nội – Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 364/TTr-KH&ĐT ngày 23/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án lát hè phố Tùng Thiện từ Km 0+00 đến Km 2+00, Thành phố Sơn Tây, Hà Nội - Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Lát hè phố Tùng Thiện từ Km 0+00 đến Km 2+00, Thành phố Sơn Tây, Hà Nội.

2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Sơn Tây, Hà Nội

3. Quy mô đầu tư (Dự kiến): Cải tạo, chỉnh trang đồng bộ các hạng mục hè đường, bó vỉa, và trồng cây xanh hai bên đường của đoạn tuyến phố Tùng Thiện từ Km 0+00 đến Km 2+00 thuộc địa phận thành phố Sơn Tây, có chiều dài là 2000m, lát lại vỉa hè theo hiện trạng hiện có cắt xén GPMB để đảm bảo mỹ quan đô thị với Bhè 3-6 m.

4. Chủ đầu tư: UBND Thành phố Sơn Tây

5. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư: Điều tra thu thập số liệu; đo đạc tỷ lệ 1/500; khảo sát phục vụ lập dự án và thiết kế cơ sở; thỏa thuận các số liệu kỹ thuật; khảo sát địa hình, điều tra hệ thống công trình ngầm phục vụ lập dự án đầu tư; Lập dự án đầu tư; Thẩm định dự án đầu tư; chi phí cho quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

6. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (Tạm tính): 130 triệu đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Kinh phí chuẩn bị đầu tư trên là tạm tính và sẽ được chuẩn xác sau khi dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

7. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố Hà Nội cấp

(Riêng hạng mục giải phóng mặt bằng được thực hiện bằng nguồn vốn của Thành phố Sơn Tây).

8. Thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư: Quý I-II/2009

Điều 2. Trách nhiệm của UBND Thành phố Sơn Tây: Khảo sát cụ thể hiện trạng tuyến đường phố Tùng Thiện từ Km 0+00 đến Km 2+00 trước khi trình phê duyệt dự án (đặc biệt là hạng mục lát vỉa hè và công tác GPMB); Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành Thành phố để thỏa thuận các số liệu về quy hoạch, kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, mỹ quan đô thị trong triển khai thực hiện; Tổ chức triển khai nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Thông tin & Truyền thông, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Công thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; UBND Thành phố Sơn Tây; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Khôi – PCT UBND TP;
- PVP Phạm Chí Công;
- VPUB: TH, GT, GT (2 bản);
- Lưu VT, KH&ĐT (14 bản)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1392/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án lát hè phố Tùng Thiện từ Km 0+00 đến Km 2+00, Thành phố Sơn Tây, Hà Nội - Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.137
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116