Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1349/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu điều dưỡng, nuôi dưỡng người có công thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội Kon Tum do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1349/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1349/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU ĐIỀU DƯỠNG, NUÔI DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI KON TUM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Công văn số 3110/LĐTBXH-KHTC ngày 03/9/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đầu tư xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Văn bản số 479/SXD ngày 02/10/2009 của Sở Xây dựng Kon Tum về việc thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình Phân khu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội Kon Tum;
Xét Tờ trình số 98/TTr-LĐTBXH-KH-TC ngày 5/10/2009 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư Phân khu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội Kon Tum (kèm theo hồ sơ có liên quan);
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu điều dưỡng, nuôi dưỡng người có công thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội Kon Tum với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Khu điều dưỡng, nuôi dưỡng người có công thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội Kon Tum.

2. Chủ đầu tư: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Kon Tum.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Kon Tum.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư xây dựng Phạm Thị Sinh.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, điều dưỡng người có công với cách mạng.

6. Quy mô đầu tư: 44 giường điều dưỡng và 20 giường nuôi dưỡng.

7. Khối lượng đầu tư xây dựng:

- Nhà điều dưỡng người có công: 02 nhà điều dưỡng với tổng diện tích 970m2.

- Nhà nuôi dưỡng người có công: 01 nhà nuôi dưỡng với diện tích 471m2 sàn;

- Nhà bếp ăn: 270m2 sàn;

- Trang thiết bị đồng bộ cho công trình;

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Sân đường nội bộ, hàng rào, san nền, hệ thống cây xanh, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, … đảm bảo đồng bộ cả công trình.

8. Địa điểm xây dựng: Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum.

9. Tổng diện tích sử dụng đất: Khoảng 6.300m2 trong khuôn viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội Kon Tum.

10. Phương án xây dựng:

Phê duyệt thiết kế cơ sở kèm theo dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Kon Tum lập năm 2009 (không sử dụng phương án Đài cấp nước). Khi triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công, Chủ đầu tư phải tuân thủ các nội dung về thiết kế cơ sở đã được phê duyệt. Trường hợp cần thay đổi, Chủ đầu tư báo cáo Bộ phê duyệt điều chỉnh trước khi thực hiện.

11. Cấp công trình: Công trình cấp IV.

12. Tổng mức đầu tư: 17.800.000.000 đồng;

(Bằng chữ: Mười bảy tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn)

Trong đó:

Chi phí xây dựng: 11.718.042.000đ

Chi phí thiết bị: 1.850.000.000đ

Chi phí quản lý dự án: 300.963.841đ

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 969.419.408đ

Chi phí khác: 113.318.296đ

Dự phòng phí: 2.848.256.455đ

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước cấp

14. Bước thiết kế: Thiết kế 2 bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

15. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

16. Thời gian thực hiện: Khởi công năm 2010.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm tổ chức quản lý tthực hiện dự án theo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật ghi ở Điều 1 và quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum;
- Lưu Vụ KHTC, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1349/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu điều dưỡng, nuôi dưỡng người có công thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội Kon Tum do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.821

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184