Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1341/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt đầu tư và kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Nhà học thí nghiệm đa năng của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1341/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 26/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1341/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU DỰ ÁN NHÀ HỌC THÍ NGHIỆM ĐA NĂNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-LĐTBXH ngày 28/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;
Căn cứ văn bản số 82A/SXD-QLXD ngày 22/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định;
Xét Tờ trình số 28/TTr-ĐHSPKTNĐ ngày 15/9/2009 của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định về việc phê duyệt đầu tư xây dựng nhà học thí nghiệm đa năng 5 tầng (kèm theo hồ sơ);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đầu tư công trình Nhà học thí nghiệm đa năng của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Nhà học thí nghiệm đa năng

2. Chủ đầu tư dự án: Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Kiến trúc sư Nguyễn Văn Đoàn.

5. Địa điểm xây dựng: Tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định, Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

6. Tổng diện tích sử dụng đất: 2.100 m2.

7. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu về phòng học thí nghiệm, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nhằm gắn đào tạo với thực tiễn và phát triển nghiên cứu khoa học.

8. Quy mô đầu tư: Đáp ứng yêu cầu học thí nghiệm, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định đến năm 2015 với quy mô khoảng 8.800 học sinh, sinh viên/năm.

9. Thiết kế cơ sở và khối lượng đầu tư chính:

9.1. Phê duyệt thiết kế cơ sở công trình Nhà học thí nghiệm đa năng do Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng lập kèm theo hồ sơ trình duyệt của Chủ đầu tư.

9.2. Khối lượng đầu tư chính:

- Nhà học thí nghiệm đa năng: 2.660 m2

- Một số hạng mục kỹ thuật hạ tầng (sân, vườn, đường nội bộ…) và trang thiết bị đồng bộ kèm theo.

10. Loại và cấp công trình: Công trình cấp III, bậc chịu lửa bậc II.

11. Tổng mức đầu tư: 41.084.053.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ không trăm tám mươi tư triệu không trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 16.340.457.000 đồng

+ Chi phí thiết bị: 14.829.000.000 đồng

+ Chi phí tư vấn xây dựng: 1.589.334.000 đồng

+ Chi phí quản lý xây dựng: 588.641.000 đồng

+ Chi phí khác: 124.657.000 đồng

+ Chi phí dự phòng: 7.611.964.000 đồng

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

13. Các bước thiết kế: Thiết kế 2 bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

15. Thời gian thực hiện: Khởi công năm 2010, hoàn thành năm 2013.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Nhà học thí nghiệm đa năng theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu thuộc thẩm quyền làm căn cứ xét chọn nhà thầu và quản lý thực hiện gói thầu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: THTC, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU DỰ ÁN NHÀ HỌC THÍ NGHIỆM ĐA NĂNG
(kèm theo Quyết định số: 1341/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2009 của Bộ)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian đấu thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

A

PHẦN ĐÃ THỰC HIỆN

132.782.000

 

 

 

 

 

 

1

Lập dự án đầu tư

132.782.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo tỷ lệ phần trăm

 

 

B

PHẦN KHÔNG ĐẤU THẦU

650.958.000

 

 

 

 

 

 

1

Chi phí quản lý dự án

588.641.000

NSNN

 

 

 

 

 

2

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

37.317.000

NSNN

 

 

 

 

 

3

Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở

25.000.000

NSNN

 

 

 

 

 

C

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

36.283.246.000

 

 

 

 

 

 

1

Tổng thầu thiết kế và thi công công trình Nhà học thí nghiệm đa năng

20.416.762.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

Theo đơn giá

Tháng 11/2009

16 tháng

 

- Phần xây dựng: Bao gồm toàn bộ các hạng mục xây dựng của công trình Nhà học thí nghiệm đa năng

19.935.357.000

 

 

 

 

 

 

 

+ Chi phí xây dựng theo dự toán:

16.340.457.000

 

 

 

 

 

 

 

+ Dự phòng (dự phòng khối lượng 5%, dự phòng trượt giá 17%): 

3.594.900.000

 

 

 

 

 

 

 

- Phần thiết kế: Lập thiết kế và dự toán công trình Nhà học thí nghiệm đa năng

481.405.000

 

 

 

 

 

 

2

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tổng thầu thiết kế và thi công

59.752.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo tỷ lệ phần trăm

Tháng 11/2009

02 tháng

 

- Phần xây dựng:

49.752.000

 

 

 

 

 

 

 

- Phần thiết kế:

10.000.000

 

 

 

 

 

 

3

Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị

496.757.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo tỷ lệ phần trăm

Tháng 12/2009

Theo tiến độ thi công

 

- Giám sát thi công xây dựng

401.978.000

 

 

 

 

 

 

 

- Giám sát lắp đặt thiết bị

94.779.000

 

 

 

 

 

 

4

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

62.216.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo tỷ lệ phần trăm

Tháng 12/2009

01 tháng

 

- Thẩm tra thiết kế

31.519.000

 

 

 

 

 

 

 

- Thẩm tra dự toán

30.697.000

 

 

 

 

 

 

5

Kiểm toán chi phí quyết toán

124.739.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo tỷ lệ phần trăm

Tháng 6/2011

03 tháng

6

Bảo hiểm công trình

62.338.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo đơn giá

Tháng 6/2009

Theo tiến độ thi công

7

Nén tĩnh, thử tải cọc

200.000.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo đơn giá

Tháng 12/2009

01 tháng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1341/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt đầu tư và kế hoạch đấu thầu một số gói thầu dự án Nhà học thí nghiệm đa năng của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.979

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47