Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1328/QĐ-TTg năm 2008 về việc giao cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện đầu tư “dự án tàu điều tra tổng hợp, nghiên cứu khoa học công nghệ biển, đo vẽ bản đồ biển, hợp tác quốc tế” thuộc “đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1328/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1328/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN ĐẦU TƯ “DỰ ÁN TÀU ĐIỀU TRA TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BIỂN, ĐO VẼ BẢN ĐỒ BIỂN, HỢP TÁC QUỐC TẾ” THUỘC “ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Giao Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì và chủ quản đầu tư “Dự án tàu điều tra tổng hợp, nghiên cứu khoa học công nghệ biển, đo vẽ bản đồ biển, hợp tác quốc tế” thuộc “Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”.

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm đầu tư đóng mới con tàu; mua sắm máy móc, thiết bị đồng bộ, tiên tiến và hiện đại để phục vụ có hiệu quả việc nghiên cứu khoa học công nghệ biển, điều tra tổng hợp và khảo sát tài nguyên – môi trường biển, đo vẽ bản đồ biển và hợp tác quốc tế về biển; trực tiếp quản lý, sử dụng con tàu sau khi đã hoàn thành đầu tư. Việc đầu tư dự án trên thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan phối hợp chính thực hiện dự án trên. Viện có trách nhiệm tham gia xây dựng thiết kế con tàu; nêu các yêu cầu và lựa chọn máy móc, thiết bị đồng bộ, tiên tiến và hiện đại bảo đảm phục vụ có hiệu quả việc nghiên cứu khoa học công nghệ biển, điều tra tổng hợp và khảo sát tài nguyên – môi trường biển, đo vẽ bản đồ biển và hợp tác quốc tế về biển; tham gia giám sát quá trình thực hiện dự án đầu tư; được ưu tiên sử dụng tàu và là cơ quan đầu mối tổng hợp yêu cầu của các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch sử dụng tàu, thông báo với đơn vị quản lý tàu để triển khai, thực hiện.

3. Bộ Quốc phòng chủ trì thành lập Ban xây dựng dự án gồm đại diện Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một số cơ quan liên quan để theo dõi, đôn đốc và giám sát đầu tư; đề xuất với Bộ Quốc phòng cơ chế quản lý, khai thác và sử dụng con tàu sau khi đã hoàn thành đầu tư để ban hành, thực hiện.

4. Kinh phí thực hiện dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí kinh phí đầu tư dự án trên căn cứ vào thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ; Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1328/QĐ-TTg năm 2008 về việc giao cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện đầu tư “dự án tàu điều tra tổng hợp, nghiên cứu khoa học công nghệ biển, đo vẽ bản đồ biển, hợp tác quốc tế” thuộc “đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.569

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144