Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1323/2006/QĐ-BKH về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Số hiệu: 1323/2006/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 12/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1323/2006/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ THAM GIA KHÓA HỌC VỀ ĐẤU THẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ khoản 5 Điều 68 của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
Căn cứ Điều 5 và khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đầu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức và cá nhân theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao
- Cơ quan TW của các đoàn thể
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố
- Website Chính phủ
- Công báo Chính phủ
- Các Tập đoàn kinh tế, Tcty 91
- Các đơn vị thuộc Bộ
- Lưu Vụ QLĐT, VT, (Trg).

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨNG CHỈ THAM GIA KHÓA HỌC VỀ ĐẤU THẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1323/2006/QĐ-BKHngày 12 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Điều 1. Quy định chung

1. Cấp chứng chỉ theo Quy định này là việc xác nhận đối với các học viên sau khi được trang bị kiến thức về đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn thi hành và các quy định có liên quan thông qua các khóa học, tập huấn, bồi dưỡng (sau đây gọi chung là khóa học) về đấu thầu theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP .

2. Khóa học về đấu thầu để cấp chứng chỉ phải do các cơ sở đào tạo (đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP) tổ chức trong thời gian tối thiểu 3 ngày liên tục hoặc không liên tục nhưng bảo đảm cả khóa học nằm trong khoảng thời gian không quá 30 ngày.

3. Chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ của cơ sở đào tạo, chữ ký của người có thẩm quyền của cơ sở đào tạo và đóng dấu xác nhận;

b) Thời gian và địa điểm tổ chức khóa học;

c) Tên, tuổi, địa chỉ hoặc nơi công tác của học viên được cấp chứng chỉ kèm theo ảnh;

d) Các nội dung cần thiết khác.

Điều 2. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo

1. Tổ chức đào tạo theo đúng quy định, chịu trách nhiệm về công tác đào tạo của mình.

2. Cung cấp thông tin về cơ sở đào tạo của mình cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP để đăng tải trên hệ thống dữ liệu cơ sở đào tạo về đấu thầu, bao gồm các nội dung sau:

a) Thông tin về cơ sở đào tạo gồm: tên (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh, nếu có), địa chỉ, điện thoại liên lạc, fax, thư điện tử và trang thông tin điện tử (nếu có);

b) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định  thành lập của cơ sở đào tạo;

c) Năng lực và kinh nghiệm tổ chức các khóa đào tạo nói chung và các khóa đào tạo về đấu thầu nói riêng trong 3 năm gần đây như số khóa học, thời gian và số lượng học viên trung bình tham gia mỗi khóa.

Đối với cơ sở đào tạo có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có quyết định thành lập được cấp trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì phải thực hiện việc cung cấp các thông tin nêu trên trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành. Đối với các cơ sở đào tạo có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có quyết định thành lập được cấp từ sau ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày được phép hoạt động phải thực hiện việc cung cấp các thông tin nêu trên.

3. Lưu trữ hồ sơ sau mỗi khóa học để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

a) Danh sách các học viên tham gia, danh sách học viên được cấp chứng chỉ cho từng khóa học, kết quả điểm kiểm tra có xác nhận của giảng viên và của cơ sở đào tạo;

b) Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy cho mỗi khóa học bao gồm: tên, tuổi, địa chỉ, nơi công tác.

4. Bị xử lý theo quy định tại Điều 75 của Luật Đấu thầu và Chương IX của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP khi bị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện việc không thực hiện đúng quy định về đào tạo đấu thầu và cấp chứng chỉ.

Điều 3. Trách nhiệm của giảng viên

Giảng viên giảng dạy phải chịu trách nhiệm về các nội dung giảng dạy phù hợp với Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn thi hành và các quy định có liên quan.

Điều 4. Điện kiện cấp chứng chỉ

Điều kiện cấp chứng chỉ theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1. Học viên tham gia đầy đủ khóa học, có bài kiểm tra đạt điểm từ mức trung bình trở lên thì được cấp chứng chỉ.

2. Chứng chỉ, giấy chứng nhận của các khóa học được tổ chức từ 01/4/2006 đến trước khi Quy định này có hiệu lực thi hành, bảo đảm quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP , có thời gian tổ chức đào tạo bảo đảm quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quy định này thì được coi là hợp lệ, đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu theo Quy định này.

3. Chứng chỉ của các khóa được tổ chức từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì phải bảo đảm đầy đủ theo Quy định này.

Điều 5. Thời hạn áp dụng

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP khi trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu./.

 

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1323/2006/QĐ-BKH về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.858
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40