Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1287/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 1287/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 25/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1287/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-BKHĐT ngày 28/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đã giao vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 769/TTr-SKHĐT-TH ngày 15/5/2017, theo thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 134/HĐND-KT ngày 22/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 (Có danh mục chi tiết kèm theo).

Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2.

1. Căn cứ kế hoạch vốn điều chỉnh, các chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân theo kế hoạch.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện; tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ: KH&ĐT, Tài chính (b/c);
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT, (75B-23/5).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

BIỂU 1

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nội dung

Quyết định ĐT (số, ngày, tháng, năm ban hành)

Tổng mức đầu tư

Đã ghi KH vốn đến hết 2016

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017

Chủ đầu tư

Ghi chú

Kế hoạch vốn đã giao tại Quyết định 863/QĐ-UBND ngày 13/4/2017

Kế hoạch vốn điều chỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

TỔNG SỐ

 

956.725

34.000

19.000

19.000

 

 

I

VỐN ĐẦU TƯ THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

 

956.725

34.000

19.000

19.000

 

 

1

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

 

83.000

-

-

3.000

 

 

 

Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017

 

83.000

-

-

3.000

 

 

 

Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Phước

2746/QĐ-UBND ngày 28/10/2016

83.000

 

 

3.000

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

 

2

Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững

 

65.000

-

-

3.000

 

 

 

Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017

 

65.000

-

-

3.000

 

 

 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

2613/QĐ-UBND ngày 21/10/2016

65.000

 

 

3.000

Vườn QG Bù Gia Mập

 

3

Chươmg trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

132.000

-

-

3.000

 

 

 

Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017

 

132.000

-

-

3.000

 

 

 

Xây dựng hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư

2691/QĐ-UBND ngày 26/10/2016

132.000

 

 

3.000

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

 

4

Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo

 

676.725

34.000

-

10.000

 

 

 

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017

 

676.725

34.000

-

10.000

 

 

 

XD công trình cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020

1153/QĐ-UBND ngày 04/6/2014

676.725

34.000

 

10.000

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

 

II

Số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát

 

 

 

19.000

 

 

 

 

BIỂU 2

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI) NĂM 2017
(Kèm theo Quyết đnh số 1287/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục công trình, dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC- HT'

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm

Kế hoạch vốn 2017

Chủ đầu tư

Số quyết định

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Kế hoạch vốn đã giao theo QĐ 863/QĐ-UBND ngày 13/4/2017

Kế hoạch vốn điều chỉnh

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

Tổng số

Trong đó:

NSTW

NSĐP và các nguồn vốn khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

TNG SỐ

 

 

 

 

403.446

53.377

23.995

23.995

350.069

96.647

96.647

 

I

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020

 

 

 

 

403.446

53.377

23.995

23.995

350.069

65.050

96.647

 

1

Dự án m rộng hệ thng thoát nước và xử lý nước thi Thị xã Đồng Xoài công suất 10000 m3/ ngày đêm

Đồng Xoài

10.000 m3/ ngày đêm

2011-2015

440/QĐ-UBND ngày 02/03/2011

341.615

47.989

23.995

23.995

293.626

65.050

73.493

Công ty TNHH MTV cấp thoát nước

2

Dự án hỗ tr xử lý chất thi bệnh viện

 

 

2011-2017

1912, 1913,1914,1915/ QĐ-UBND ngày 31/8/2015

61.831

5.388

 

 

56.443

 

23.154

Sở Y tế

II

Số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân b chi tiết, hoặc thông tin s liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.597

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1287/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


761

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39