Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện, bổ sung điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 1284/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 19/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1284/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN, BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG XÃ HOÀNG NINH, HUYỆN VIỆT YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009, sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP , ngày 30/10/2009 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD , ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD , ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 173/TTr-SKH ngày 08/8/2013; Tờ trình số 18/TTr-TTN ngày 30/7/2013 của Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện, bổ sung điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, với các nội dung sau:

I- Lý do gia hạn thời gian, bổ sung điều chỉnh:

- Do thay đổi vị trí khu xử lý, thay đổi vị trí và bổ sung giếng khoan của công trình cấp nước thôn My Điền để phù hợp với quy hoạch. Khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng nên làm chậm và gián đoạn thời gian thi công.

II- Nội dung gia hạn, bổ sung điều chỉnh:

- Bổ sung giá nhân công, ca máy theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ; Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng.

- Bổ sung giá vật liệu trong từng giai đoạn thi công so với thời điểm đấu thầu. Bổ sung một số khối lượng ngoài thiết kế trong quá trình thi công.

III- Kinh phí bổ sung:

1- Tổng mức đầu tư đã duyệt:

13.859.857.000 đồng.

Bằng chữ: Mười ba tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, tám trăm năm mươi bảy nghìn đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:

10.834.298.000 đồng.

- Thiết bị:

502.348.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:

209.501.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

1.005.895.000 đồng.

- Chi phí khác:

46.815.000 đồng.

- Chi phí dự phòng:

1.261.000.000 đồng.

2- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh:

14.047.843.000 đồng.

Bằng chữ: Mười bốn tỷ, không trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:

12.313.807.000 đồng.

- Thiết bị:

502.348.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:

207.106.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

902.369.000 đồng.

- Chi phí khác:

122.213.000 đồng.

- Chi phí dự phòng:

0 đồng.

3- Gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đến 30/10/2013.

4- Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định số 2007/QĐ-UBND, ngày 28/11/2008; số 856/QĐ-UBND, ngày 01/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT; Chủ tịch UBND huyện Việt Yên và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP: TH, TKCT, KTN, KT;
+ Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện, bổ sung điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.550

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246