Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 1283/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Lê Minh Ngân
Ngày ban hành: 12/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1283 /QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM QUAN TRỌNG CẦN KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HỖ TRỢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 401/SNN-PTNT ngày 07 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Có danh mục đính kèm).

Điều 2. Danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng tại Điều 1 là cơ sở để xem xét, hỗ trợ các bên tham gia liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và chính sách đặc thù của địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, THCB;
- Lưu: VT, CVNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

DANH MỤC

CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM QUAN TRỌNG CẦN KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HỖ TRỢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 1283 /QĐ-UBND ngày 12 /4/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên ngành hàng, sản phẩm

Địa bàn thực hiện

Loại hình tổ chức sản xuất

Có triển khai trong chương trình OCOP

1

Các loại nấm ăn và nấm dược liệu

Huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Lệ Thủy

DN, HTX, THT, trang trại, hộ gia đình

X

2

Trà túi lọc linh chi, trà xanh linh chi

Huyện Bố Trạch

DN, HTX

X

3

Cây dược liệu

Các huyện, TP, TX

DN, HTX, THT, trang trại, hộ gia đình

X

4

Tinh bột nghệ

Huyện Lệ Thủy, Bố Trạch.

DN, HTX, THT, hộ gia đình

X

5

Tinh dầu sả, dầu tràm

Huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch

DN, HTX, THT, trang trại, hộ gia đình

X

6

Rau an toàn các loại

Các huyện, TP, TX ven biển

DN, HTX, THT, trang trại, hộ gia đình

X

7

Lúa, sản phẩm từ lúa gạo

Huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn

HTX, THT, hộ gia đình

X

8

Tinh bột sắn

Huyện Quảng Ninh

Doanh nghiệp

X

9

Khoai lang và sản phẩm từ khoai lang

Huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy

HTX, THT, hộ gia đình

X

10

Dầu lạc

Huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy

DN, HTX, THT, hộ gia đình

X

11

Hồ tiêu

Huyện Bố Trạch, Quảng Trạch.

DN, HTX, THT, trang trại, hộ gia đình

X

12

Tỏi

Thị xã Ba Đồn

DN, HTX, THT, trang trại, hộ gia đình

X

13

Mật ong

Huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch

DN, HTX, THT, hộ gia đình

X

14

Thịt gà, gà đồi

Các huyện, thị xã

DN, HTX, THT, trang trại, hộ gia đình

X

15

Thịt lợn an toàn

Huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch.

DN, HTX, THT, trang trại, hộ gia đình

X

16

Cá, mực

TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch, TX Ba Đồn

DN, HTX, THT, hộ gia đình

 

17

Cá nước ngọt, cá lồng

Huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn

DN, HTX, THT, trang trại, hộ gia đình

 

18

Mắm, ruốc các loại

TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch, TX Ba Đồn

DN, HTX, THT, hộ gia đình

 

19

Nước mắm, hải sản khô (cá khô, mực khô)

Các huyện, thành phố, thị xã ven biển

HTX, THT, hộ gia đình

X

Chú thích: - DN: Doanh nghiệp; - HTX: Hợp tác xã; - THT: Tổ hợp tác; - Chương trình OCOP: Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


604

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254