Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1279/QĐ-LĐTBXH năm 2010 phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1279/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1279/QĐ-LĐTBXH  

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ THI CÔNG, TỔNG DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 7/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-LĐTBXH ngày 9/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của Dự án hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;
Xét các Tờ trình số 138/TTTT-PTƯD ngày 31/8/2010 của Chủ đầu tư dự án về việc đề nghị phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và kế hoạch đấu thầu Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (có hồ sơ kèm theo);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội với các nội dung sau:

1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công do Công ty Cổ phần phát triển thương mại và công nghiệp - ITCOM lập tháng 8/2010 do Chủ đầu tư trình duyệt kèm theo Tờ trình nêu trên của Chủ đầu tư dự án.

2. Phê duyệt tổng dự toán của dự án là: 19.537.028.826 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, không trăm hai mươi tám nghìn, tám trăm hai mươi sáu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

16.999.608.976 đồng

301.202.163 đồng

412.501.829 đồng

90.204.136 đồng

1.733.511.722 đồng

(Chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo chi tiết tại các Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá thiết bị (trừ các phần mềm nội bộ) của các gói thầu trước khi tổ chức đấu thầu; trường hợp kết quả thẩm định giá thiết bị thay đổi so với giá gói thầu đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư được phép phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu làm căn cứ lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 5. Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: KHCT, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

PHỤ LỤC SỐ 01

PHÊ DUYỆT TỔNG DỰ TOÁN DỰ ÁN HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 1279/QĐ-LĐTBXH ngày 21/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

TT

Nội dung chi phí

Dự toán được duyệt (đồng)

 

Tổng dự toán

19.537.028.826

I

Chi phí thiết bị

16.999.608.976

I.1

Hệ thống giao ban điện tử:

1.804.000.000

1

WebConference

1.648.000.000

2

TeleConference

156.000.000

3

Máy tính phục vụ chỉ đạo, điều hành hệ thống

0

I.2

Hệ điều hành tác nghiệp

2.809.700.000

1

Nâng cấp, bổ sung chức năng của eMolisa

2.326.000.000

1.1

Xây dựng phần mềm

2.022.815.267

1.2

Đào tạo, chuyển giao

303.550.000

2

Giải pháp chứng thực điện tử, chữ ký số

182.600.000

3

Thiết bị phục vụ công tác (máy quét tài liệu)

303.600.000

I.3

Cổng thông tin điện tử

8.221.008.976

1

Cổng thông tin điện tử

4.027.008.976

1.1

Xây dựng phần mềm

3.362.558.976

1.2

Triển khai phần mềm

48.450.000

1.3

Cập nhật dữ liệu

616.000.000

2

Dịch vụ công

4.194.000.000

I.4

Kết nối với các đơn vị

4.162.400.000

II

Chi phí quản lý dự án

301.202.163

III

Chi phí tư vấn đầu tư

412.501.829

1

Chi phí thiết kế thi công, tổng dự toán

198.483.000

2

Chi phí thẩm tra thiết kế thi công, tổng dự toán

42.402.000

3

Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT

37.059.148

4

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

100.807.681

5

Lập dự án đầu tư

33.750.000

IV

Chi phí khác

90.204.136

1

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

28.188.793

2

Kiểm toán báo cáo quyết toán

62.015.344

IV

Chi phí dự phòng

1.733.511.722

 


PHỤ LỤC SỐ 02

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 1279/QĐ-LĐTBXH ngày 21/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian đấu thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phần đã thực hiện:

 

 

 

 

 

 

 

1

Lập dự án đầu tư

33.750.000

NSNN

Tự thực hiện

 

 

 

30 ngày

2

Khảo sát, lập thiết kế thi công và tổng dự toán

198.483.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo thời gian

Tháng 4/2010

110 ngày

3

Thẩm tra thiết kế thi công và tổng dự toán

42.402.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo thời gian

Tháng 6/2010

20 ngày

II

Phần không phải đấu thầu

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi phí quản lý dự án

301.202.000

NSNN

 

 

 

 

 

2

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

28.188.000

NSNN

 

 

 

 

 

3

Dự phòng

1.733.511.000

 

 

 

 

 

 

III

Kế hoạch đấu thầu

 

 

 

 

 

 

 

1

Triển khai giải pháp chứng thực và chữ ký số (PKI)

182.600.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo đơn giá

Tháng 10/2010

03 tháng

2

Triển khai hệ thống giao ban điện tử, kết nối giữa Bộ và các đơn vị trực thuộc, máy quét tài liệu

Gói thầu gồm có 03 lô như sau:

6.270.000.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

Theo đơn giá

 

 

 

- Lô số 01: Hệ thống giao ban điện tử

1.804.000.000

 

 

 

 

 

 

 

- Lô số 02: Kết nối giữa Bộ và các đơn vị trực thuộc

4.162.400.000

 

 

 

 

 

 

 

- Lô số 03: Máy quét tài liệu

303.600.000

 

 

 

 

 

 

3

Xây dựng các phần mềm cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến

Gói thầu gồm có 02 lô:

8.221.009.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

Theo đơn giá

Tháng 01/2011

12 tháng

 

- Lô số 01: Cổng thông tin điện tử

4.027.009.000

 

 

 

 

 

 

 

- Lô số 02: Dịch vụ công trực tuyến

4.194.000.000

 

 

 

 

 

 

4

Xây dựng hệ điều hành tác nghiệp (phần mềm eMolisa)

2.326.000.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

Theo đơn giá

Tháng 11/2010

10 tháng

5

Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu của dự án

37.059.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo tỷ lệ phần trăm

Tháng 10/2010

Theo tiến độ dự án

6

Giám sát lắp đặt thiết bị và triển khai phần mềm

100.807.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo tỷ lệ phần trăm

Tháng 10/2010

Theo tiến độ dự án

7

Kiểm toán báo cáo quyết toán

62.015.000

NSNN

Chỉ định thầu

 

Theo tỷ lệ phần trăm

Tháng 10/2011

03 tháng

 

Cộng

19.537.026.000

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1279/QĐ-LĐTBXH năm 2010 phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án Hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239