Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1266/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 1266/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 22/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1266/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH HÀ GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính Phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Kết luận số 32 – KL/TU ngày 26/4/2011 của ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Trung tâm Tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang.

1. Tên tiếng Anh: Ha giang Consultant Investment Promotion Center.

Tên viết tắt: CHIPC

2. Vị trí chức năng

2.1. Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND tỉnh Hà Giang, có chức năng tổ chức tư vấn và Xúc tiến đầu tư đa nghành, đa lĩnh vực, là cơ quan đầu mối trong việc vận động, hướng dẫn giải quyết đầu vào đối với các dự án đầu tư. Giải quyết và phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhà đầu tư như: Thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi và các nội dung khác trên tất cả các lĩnh vực thu hút đầu tư: Thương mại, Du lịch, Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng, Y tế, Giáo dục, Văn hoá vvv…trên địa bàn tỉnh.

2.2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh Hà Giang và phối hợp hoạt động chuyên môn đối với các sở, ngành có liên quan trong tỉnh.

2.2. Trung tân có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Trung tâm

3.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực đầu tư của tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành;

3.2. Tham mưu trình UBND tỉnh các giải pháp, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư về các lĩnh vực: Thương mại, du lịch, giao thông, xây dựng, công nghiệp, y tế, văn hoá giáo dục, vv…trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3.4. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để tổ chức thu nhập thông tin, nghiên cứu, dự báo, định hướng phát triển thị trường trong và ngoài nước cho các sản phẩm xuất nhập khẩu chủ yếu của tỉnh;

3.5. Xây dựng danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh cần kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực của tỉnh; Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng, hàng hoá, thị trường, xuất nhập khẩu và đầu tư của tỉnh;

3.6. Xây dựng và thực hiện kế hoạch quảng bá hình ảnh của tỉnh đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

3.7. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phát hành bản tin để cung cấp thông tin về tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước;

3.8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức hoặc tham gia các sự kiện lớn của tỉnh về lĩnh vực đầu tư diễn ra trong và ngoài nước;

3.9. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn và bồi dưỡng kiến thức về đầu tư cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

3.10. Cung cấp các dịch vụ về tư vấn và Xúc tiến đầu tư trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh;

3.11. Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, đào tạo bổi dưỡng, thi đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

3.12 Quản lý tài chính, tài sản của Trung tân theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh;

3.13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định;

3.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm

2.1. Lãnh đạo Trung tâm: Gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

Giám đốc Trung tâm: Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của trung tâm;

Phó Giám đốc Trung tâm: Là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều3;
- Bộ Kế hoạch & ĐT;
- TTr Tỉnh uỷ;
- TTr HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- UBND các Huyện, thành phố;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Công An tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, NC..

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1266/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.393
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110