Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt danh mục dự án được vay vốn tín dụng đầu tư từ Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

Số hiệu: 1240/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 06/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TỪ QUỸ ĐU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định 2152/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng tại Tờ trình số 05/TT-HĐQL ngày 25 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư từ Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đng, cụ thể như sau:

STT

DANH MC DỰ ÁN

1

Cấp nước và xử lý nước.

2

Quản lý chất thải rắn.

3

Thoát nước và xử lý nước thải, khí thải, các dự án bảo vệ và cải tạo môi trường khác.

4

Đường, cầu đường bộ.

5

Các dự án hạ tầng trong lĩnh vực giao vận (bến bãi, kho hàng v.v)..

6

Cơ sở hạ tng cố định hỗ trợ viễn thông và công nghệ thông tin/dữ liệu.

7

Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư; các dự án xây dựng nhà ở khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở cho công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp, ký túc xá cho sinh viên; các dự án xây dựng quỹ nhà tái định cư, nhà ở thu nhập thấp.

8

Các dự án di chuyển, sắp xếp lại các cơ sở sản xuất phục vụ phát triển các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

9

Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án cơ sở hạ tầng phát triển khác.

10

Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

11

Các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hệ thống chợ.

12

Cơ sở hạ tầng vận chuyển năng lượng.

13

Các dự án cơ sở hạ tng trọng điểm khác do UBND tỉnh quyết định.

Danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư từ Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng theo văn bản số 976/UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh không còn giá trị thực hiện.

Điều 2. Giao Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Sở Tài chính Lâm Đồng hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Yên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt danh mục dự án được vay vốn tín dụng đầu tư từ Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


258

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44