Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1236/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phân khai chi tiết các nguồn vốn còn lại thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 1236/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Lê Duy Thành
Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020 VÀ PHÂN KHAI CHI TIẾT CÁC NGUỒN VỐN CÒN LẠI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Nghị quyết số: 154/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2014; số 51/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016; số 38/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 tháng 2017; số 08/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018; số 33/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018; số 01/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 tháng 2019; số 27/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 tháng 2019, số 48/NQ-HĐND ngày 23 tháng 10 năm 2019 và số 80/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bố dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phân khai chi tiết các nguồn vốn còn lại thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1414/SKHĐT-DNKTHT ngày 26 tháng 5 năm 2020. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và đồng thuận nhất trí của các PCT UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giảm Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 tổng số tiền 884,693 tỷ đồng của 17 nhóm nhiệm vụ, lĩnh vực không có khả năng thực hiện hết nguồn vốn được giao trong giai đoạn trung hạn 2016-2020 và bổ sung tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 tổng số tiền 884,693 tỷ đồng cho 07 nhóm nhiệm vụ, lĩnh vực (Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo).

Điều 2. Phân khai chi tiết các nguồn vốn còn lại và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020, như sau:

1. Đối với nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2019 được phép kéo dài sang thanh toán năm 2020:

1.1. Điều chỉnh giảm nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2019 được phép kéo dài sang thanh toán năm 2020 các ngành, lĩnh vực với tổng số 233,641 tỷ đồng của các ngành, lĩnh vực do quyết toán dự án hoàn thành còn dư vốn hoặc tiến độ triển khai dự án chậm không có khả năng thực hiện hết nguồn vốn kế hoạch được giao hoặc điều chỉnh giảm nguồn vốn đã bố trí cho hạng mục xây lắp để bố trí bổ sung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

1.2. Bổ sung tăng tổng số 233,641 tỷ đồng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2019 được phép kéo dài sang thanh toán năm 2020 đã thu hồi nói trên cho các nhiệm vụ:

- Bổ sung nguồn vốn để hoàn ứng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đã ứng trước năm 2009: 105 tỷ đồng;

- Bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, phục vụ nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: 100 tỷ đồng.

- Bố trí cho một số dự án đã hoàn thành quyết toán còn thiếu vốn hoặc dự án chuyển tiếp để hoàn thành theo tiến độ hoặc bổ sung vốn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án (từ nguồn vốn bố trí thực hiện dự án đã điều chỉnh giảm) theo đề nghị của các chủ đầu tư: 28,641 tỷ đồng;

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

2. Đối với nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020:

2.1. Điều chỉnh giảm nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020 chưa phân khai chi tiết theo kế hoạch đầu năm, Tổng số 1.468,708 tỷ đồng, cụ thể:

- Các nguồn vốn còn lại thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2020 chưa phân khai chi tiết theo kế hoạch đầu năm: 1.461,848 tỷ đồng;

- Nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của các ngành, lĩnh vực đã phân khai chi tiết theo kế hoạch đầu năm, đến nay đã thực hiện quyết toán còn dư vốn nên các đơn vị chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh giảm: 6,860 tỷ đồng.

2.2. Bổ sung tăng tổng số 1.468,708 tỷ đồng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020 từ nguồn thu hồi nói trên cho các nhiệm vụ :

- Bổ sung chuyển nguồn vốn có mục tiêu cho cấp huyện để thanh toán hết nợ đọng XDCB cấp xã: 261,745 tỷ đồng; Phân khai sau nguồn vốn dự kiến (Bổ sung có mục tiêu hỗ trợ vốn cho các công trình hoàn thành, công trình cần đẩy nhanh tiến độ còn thiếu vốn, công trình dự án đảm bảo an sinh xã hội còn có nhu cầu sử dụng vốn trong giai đoạn 2016-2020): 155,097 tỷ đồng; Bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để bố trí cho các công trình chỉnh trang đô thị (trung tâm các huyện) để phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp huyện: 180 tỷ đồng; Bổ sung chuyển nguồn có mục tiêu về ngân sách huyện để thưởng công trình phúc lợi cho đơn vị được khen thưởng trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020: 15 tỷ đồng; Bổ sung cho các dự án đã quyết toán còn thiếu vốn và các dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện thuộc các ngành, lĩnh vực: 42,512 tỷ đồng (Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo).

- Phân bổ 684,544 tỷ đồng cho 11 dự án đầu tư mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư theo quy định (Chi tiết theo Biểu số 03 kèm theo).

- Phân bổ sau 129,810 tỷ đồng (dự kiến cho các dự án sau khi đảm bảo thủ tục theo quy định).

Điều 3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 để bù hụt thu nguồn Xổ số kiến thiết năm 2019, như sau:

1. Thu hồi về ngân sách tỉnh: 958 triệu đồng trong tổng số 1.890 triệu đồng đã cấp để thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.305 đoạn từ Quán Tiên đi cầu Bến Gạo (tại STT 4, Biểu 04, Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh).

2. Bù hụt thu nguồn Xổ số kiến thiết: 958 triệu đồng từ nguồn thu hồi về ngân sách tỉnh nói trên.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư:

- UBND các huyện chủ động quyết định phần vốn còn lại thuộc nguồn vốn hỗ trợ cho các huyện thực hiện thanh toán hết nợ đọng XDCB cấp xã. Sau khi các địa phương đã thanh toán hết nợ đọng XDCB cấp xã thì số vốn còn lại cho phép các huyện bổ sung cho các dự án quan trọng chưa cân đối đủ vốn để thực hiện trong năm 2020 trong đó ưu tiên bố trí cho các công trình văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 2800-CV/TU ngày 23/8/2019 và chỉnh trang đô thị (trung tâm các huyện) để phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp huyện theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 3317-CV/TU ngày 16/4/2020.

- UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo HĐND cùng cấp quyết định phân bố nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để triển khai các nhiệm vụ, dự án theo đúng mục tiêu, đối tượng và danh mục trước ngày 30/6/2020, đảm bảo đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước; Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện và giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao trước 31/12/2020;

- Thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và nghị định hướng dẫn thi hành.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai các dự án và kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) định kỳ hàng tháng, hàng quý theo quy định và các báo cáo đột xuất theo quy định của UBND tỉnh.

- Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần điều chỉnh phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đôn đốc, theo dõi và giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Triển khai Quyết định này đến các Chủ đầu tư để thực hiện theo quy định.

3. Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện chuyển nguồn bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện theo quy định; thực hiện các thủ tục nhập dự toán và giải ngân cho các dự án theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh (p/h);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT.
(Đ-   b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1236/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phân khai chi tiết các nguồn vốn còn lại thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


113

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75