Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 123/2008/QĐ-TTg hỗ trợ thực hiện các chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 123/2008/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch được thực hiện trực tiếp từ ngân sách nhà nước và tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Chương trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nội dung hoạt động và dự toán kinh phí chi tiết.

2. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các khoản chi theo chế độ quy định.

3. Các chủ chương trình quản lý, sử dụng kinh phí có hiệu quả và thực hiện hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định.

Giao Bộ Tài chính căn cứ các Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện các chương trình này.

Điều 2. Hàng năm, các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp nhu cầu của các cơ quan chủ chương trình, lập dự toán chi cho các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch gửi Bộ Tài chính để tổng hợp kế hoạch dự toán chi ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước đã được phê duyệt, Bộ Tài chính thông báo để các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chương trình cho các cơ quan chủ chương trình thực hiện phù hợp với dự toán ngân sách nhà nước được giao.

Điều 3. Giao các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ chương trình, Bộ Tài chính và cộng đồng doanh nghiệp định kỳ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình quốc gia, các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch để xem xét điều chỉnh, bổ sung các chính sách, cơ chế liên quan nhằm thúc đẩy mạnh và có hiệu quả công tác này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 123/2008/QĐ-TTg hỗ trợ thực hiện các chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.517
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177