Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1229/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 01/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1229/2003/QĐ-UB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN

 

- GÓI THẦU : RÀ PHÁ BOM MÌN.
- THUỘC DỰ ÁN : CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH,
LƯU VỰC KÊNH TÀU HỦ – BẾN NGHÉ - ĐÔI – TẺ, GIAI ĐOẠN 1 (2001 – 2006).
- ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ : BAN QL DỰ ÁN ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY  VÀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC.


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 24/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án khả thi dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé - Đôi – Tẻ giai đoạn 1 (2001 – 2006); công văn số 1551/CP-CN ngày 02/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé - Đôi – Tẻ, giai đoạn 1 (2001 – 2006);
Căn cứ quyết định số 109/QĐ-BQP ngày 16/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án kỹ thuật dò tìm xử lý bom mìn vật nổ Dự án Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé - Đôi – Tẻ thành phố Hồ Chí Minh của Công ty xây dựng Lũng Lô /BCCB;
Căn cứ Công văn số 369/BXD-VKT ngày 14/3/2003 của Bộ Xây Dựng về thẩm định dự toán công tác Rà phá bom mìn thuộc dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé - Đôi – Tẻ kèm các Phụ lục chi tiết;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước tại Tờ trình số 275/KH-ĐT ngày 18/3/2003;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu “Rà phá bom mìn” của dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé - Đôi – Tẻ như Kết quả thẩm định dự toán của Bộ Xây dựng tại công văn số 369/BXD-VKT ngày 14/3/2003, giá trị dự toán gói thầu sau khi thẩm định là: 5.066.722.000 đồng (Năm tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi hai ngàn đồng). Đính kèm Phụ lục chi tiết.

Điều 2. Giá trị dự toán được xét duyệt nói trên chỉ dùng làm cơ sở quản lý vốn đầu tư công trình. Mọi thay đổi cần thiết đều phải trình duyệt bổ sung theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước và đơn vị lập dự toán có trách nhiệm bảo đảm về các số liệu tính toán trong hồ sơ đã trình duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh – Vật giá, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 4 PHó CHủ TịCH
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng,
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, Tổ ĐT
- Lưu (ĐT-Ng)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1229/2003/QĐ-UB ngày 01/04/2003 phê duyệt dự toán gói thầu rà phá bom mìn thuộc Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.885

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!