Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1207/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch Lạng Sơn

Số hiệu: 1207/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Long Hải
Ngày ban hành: 27/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1207/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 60 /TTr-SKHĐT ngày 05/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;

- C, PCVP UBND tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, các phòng CV; TTPVHCC, TTTHCB;
- Lưu: VT, TTPVHCC(LH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (02 TTHC)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

01

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Trong thời hạn 63 ngày kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Luật Đầu tư năm 2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

02

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Trong thời hạn 68 ngày kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

01

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan đến dự án;

- UBND tỉnh;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, cơ quan khác có liên quan;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thủ tướng Chính phủ.

02

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan đến dự án;

- UBND tỉnh;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, cơ quan khác có liên quan;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thủ tướng Chính phủ.

 

Phần II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

I. CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

- Thủ tục hành chính: TTHC

- Kế hoạch và Đầu tư: KHĐT

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC

- Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách: Phòng QLĐTNNS

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định

- Tiếp nhận và trả kết quả: TN&TKQ

II. QUY TRÌNH

1. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

* Thời gian thực hiện TTHC: 63 ngày (trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 ngày; các cơ quan liên quan tham gia ý kiến: 15 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến báo cáo UBND tỉnh: 25 ngày; Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định: 15 ngày; Văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra, trình Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư: 05 ngày).

* Quy trình:

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ trình Lãnh đạo Sở KHĐT

Công chức TN&TKQ

1/2 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở KHĐT

1/4 ngày

 

Bước 3

Phân công cho chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng QLĐTNNS

1/4 ngày

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản (trả hồ sơ nếu hồ sơ không đủ thẩm định) hoặc lấy ý kiến cơ quan liên quan.

Chuyên viên Phòng QLĐTNNS

02 ngày

 

Bước 5

- Ý kiến thẩm định của các cơ quan bằng văn bản.

- Tổ chức họp, khảo sát địa điểm thực hiện dự án.

Các cơ quan có liên quan

15 ngày

 

Bước 6

Tổng hợp ý kiến thẩm định và xin ý kiến lãnh đạo Phòng QLĐTNNS:

- Nếu đạt yêu cầu: dự thảo Báo cáo thẩm định.

- Nếu không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định.

Chuyên viên Phòng QLĐTNNS

07 ngày

 

Bước 7

Xem xét, kiểm tra nội dung chuyên viên xin ý kiến:

- Nếu đồng ý: trình Lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Bước 6.

Lãnh đạo Phòng QLĐTNNS

04 ngày

 

Bước 8

Xem xét, kiểm tra nội dung Phòng QLĐTNNS xin ý kiến:

- Nếu đồng ý: ký duyệt văn bản.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Lãnh đạo Phòng QLĐTNNS xử lý Bước 7.

Lãnh đạo Sở KHĐT

04 ngày

 

Bước 9

Xem xét Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Ban hành thông báo hoặc văn bản từ chối.

- Ban hành Báo cáo trình Bộ KHĐT.

UBND tỉnh

10 ngày

 

Bước 10

Kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bộ KHĐT

15 ngày

 

Bước 11

- Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do (Văn bản quyết định chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Thủ tướng Chính phủ

05 ngày

 

Bước 12

Trả kết quả cho nhà đầu tư

Công chức TN&TKQ

Không tính thời gian

 

2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

* Thời gian thực hiện TTHC: 68 ngày (trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 ngày; các cơ quan liên quan tham gia ý kiến: 15 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến báo cáo UBND tỉnh: 25 ngày; Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định: 15 ngày; Văn phòng Chính phủ thực hiện thẩm tra, trình Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư: 05 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 05 ngày làm việc).

* Quy trình:

TT

Trình tự

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ trình Lãnh đạo Sở KHĐT

Công chức TN&TKQ

1/2 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở KHĐT

1/4 ngày

 

Bước 3

Phân công cho chuyên viên xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng QLĐTNNS

1/4 ngày

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản (trả hồ sơ nếu hồ sơ không đủ thẩm định) hoặc lấy ý kiến cơ quan liên quan.

Chuyên viên Phòng QLĐTNNS

02 ngày

 

Bước 5

- Ý kiến thẩm định của các cơ quan bằng văn bản.

- Tổ chức họp, khảo sát địa điểm thực hiện dự án.

Các cơ quan có liên quan

15 ngày

 

Bước 6

Tổng hợp ý kiến thẩm định và xin ý kiến lãnh đạo Phòng QLĐTNNS:

- Nếu đạt yêu cầu: dự thảo Báo cáo thẩm định.

- Nếu không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định.

Chuyên viên Phòng QLĐTNNS

07 ngày

 

Bước 7

Xem xét, kiểm tra nội dung chuyên viên xin ý kiến:

- Nếu đồng ý: trình Lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Bước 6.

Lãnh đạo Phòng QLĐTNNS

04 ngày

 

Bước 8

Xem xét, kiểm tra nội dung Phòng QLĐTNNS xin ý kiến:

- Nếu đồng ý: ký duyệt văn bản.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Lãnh đạo Phòng QLĐTNNS xử lý Bước 7.

Lãnh đạo Sở KHĐT

04 ngày

 

Bước 9

Xem xét Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Ban hành thông báo hoặc văn bản từ chối.

- Ban hành Báo cáo trình Bộ KHĐT

UBND tỉnh

10 ngày

 

Bước 10

Kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bộ KHĐT

15 ngày

 

Bước 11

- Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. (Văn bản quyết định chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư ).

Thủ tướng Chính phủ

05 ngày

 

Bước 12

Lập dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chuyên viên Phòng QLĐTNNS

02 ngày

 

Bước 13

Xem xét, kiểm tra nội dung dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do chuyên viên dự thảo

- Nếu đồng ý: trình Lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Bước 12.

Lãnh đạo Phòng QLĐTNNS

02 ngày

 

Bước 14

Xem xét, kiểm tra nội dung dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Phòng QLĐTNNS trình

- Nếu đồng ý: ký duyệt GCNĐKĐT.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Lãnh đạo Phòng QLĐTNNS xử lý Bước 13.

Lãnh đạo Sở KHĐT

01 ngày

 

Bước 15

Trả kết quả cho nhà đầu tư

Công chức TN&TKQ

Không tính thời gian

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1207/QĐ-UBND ngày 27/06/2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


610

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!