Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 120/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư năm 2014 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 120/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Cao Khoa
Ngày ban hành: 23/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới);

Căn cứ Văn bản số 121/HĐND-KTNS ngày 17/4/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư năm 2014;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư năm 2014 đối với các dự án:

1. Dự án Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tnh (mới).

2. Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh (mới).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. UBND huyện Sơn Tịnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án để đảm bảo các điều kiện đưa vào thực hiện đầu tư khi được bố trí vốn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);

- TT HĐND tnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND huyện Sơn Tịnh;
- VP
UB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P.KTTH. Vy213.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cao Khoa

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 2014
(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

TÊN DỰ ÁN

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Dự kiến quy mô

Dự kiến Tổng mức đầu tư (triệu đ)

Dự kiến nguồn vốn đầu tư

Sự cần thiết đầu tư

Ghi chú

 

TNG SỐ

 

 

 

300.000

 

 

 

1

Đường trục chính trung tâm Nam - Bắc thị trấn Sơn Tịnh (mới)

UBND H. Sơn Tịnh

Xã Tịnh Hà, H. Sơn Tịnh

Công trình cấp III đô thị;

L=1,465km, Bnền: 50m; Bmặt: 21m

150.000

Ngân sách tnh + vốn khai thác quỹ đất dọc tuyến và các nguồn vốn khác

Hình thành mạng lưới giao thông trung tâm huyện lỵ mới; phục vụ xây dựng trung tâm hành chính huyện Sơn Tịnh.

Vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư sẽ được phân b sau

2

Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tnh (mới)

UBND H. Sơn Tịnh

Xã Tịnh Hà, H.Sơn Tịnh

5314m2 sàn (chưa kể các công trình phụ tr)

150.000

Ngân sách tnh và các nguồn vốn khác

Xây dựng trsở làm việc cho Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể huyện Sơn Tịnh

Vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư sẽ được phân b sau

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 120/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư năm 2014 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


558

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196