Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 12/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Hà Ban
Ngày ban hành: 24/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2006/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH KON TUM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND ngày 22 tháng 07 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum - khóa IX, kỳ họp thứ 4 về việc phê chuẩn Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và ý kiến tham gia của Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum (sau đây viết tắt là Quỹ ĐTPT tỉnh) để tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư của tỉnh, huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quỹ ĐTPT tỉnh là một tổ chức tài chính nhà nước, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại trong nước. Trụ sở Quỹ ĐTPT tỉnh đặt tại thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Quỹ ĐTPT tỉnh hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành trên cơ sở được Bộ trưởng Bộ Tài chính chấp thuận.

Điều 2. Vốn của Quỹ ĐTPT tỉnh được hình thành dần từ các nguồn:

1. Ngân sách Nhà nước;

2. Các tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước đóng góp;

3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Quỹ ĐTPT tỉnh là 50 tỷ đồng, trong đó tại thời điểm thành lập là 26,5 tỷ đồng và được bổ sung trong các năm tiếp theo cho đến khi đủ 50 tỷ đồng.

Điều 3. Quản lý và điều hành Quỹ ĐTPT tỉnh do Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum (sau đây viết tắt là HĐQL Quỹ) và cơ quan điều hành tác nghiệp thực hiện.

Hội đồng quản lý Quỹ gồm các thành viên là đại diện có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Kon Tum và một số thành viên khác. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của HĐQL Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Cơ quan điều hành tác nghiệp của Quỹ do Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Kon Tum kiêm nhiệm.

Giám đốc Quỹ ĐTPT tỉnh chịu trách nhiệm điều hành tác nghiệp Quỹ ĐTPT tỉnh. Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc và một số bộ phận chuyên môn. Giám đốc và các Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch HĐQL Quỹ; Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Kon Tum và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL) (B/c);
- B Tài chính (B/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Quỹ HTPT (B/c);
- Ch tịch, các PCT UBND tnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Như điều 4;
- Các sở, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã;
- Tòa soạn báo Kon Tum (công báo);
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2006/QĐ-UBND ngày 24/02/2006 thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.715

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.158.251.104