Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 115/2002/QĐ-UB điều chỉnh danh mục dự án đầu tư năm 2002 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 115/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 14/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2002 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 156/2001/QĐ-BKH ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2002 ;
Xét Tờ trình số 345/TT-HĐQL ngày 17 tháng 7 năm 2002 của Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển đô thị và các Văn bản số 49/CV-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2002, Văn bản số 53/CV-HĐQT ngày 02 tháng 10 năm 2002 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay chấp thuận cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị hợp vốn với các ngân hàng cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn vay để thực hiện dự án lắp tổng đài Local – Tandem SPT để thay thế cho các dự án đã được phê duyệt trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố nhưng chưa giải ngân được ; mục đích, nội dung cho vay như sau :

+ Cho vay dự án Lắp đặt tổng đài Local - Tandem SPT (dự án thuộc danh mục kích cầu đợt 5 ban hành kèm theo Quyết định số 92/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố) ;

+ Số tiền cho vay : 3.287.444.944 (ba tỷ hai trăm tám mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi bốn ngàn chín trăm bốn mươi bốn) đồng ;

+ Thời hạn cho vay : 05 năm 05 tháng, trong đó thời gian ân hạn là 05 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên ;

+ Lãi suất cho vay : năm 2002 lãi suất cho vay là 0,65%/tháng . Lãi suất cho vay những năm tiếp theo bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm Việt Nam đồng kỳ hạn 12 tháng (trả lãi cuối kỳ) của 04 ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn thành phố + 1%/năm.

Điều 2. - Quỹ Đầu tư phát triển đô thị có trách nhiệm bố trí nguồn vốn cho vay trong tổng vốn đầu tư cho vay dự án kích cầu ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố, chịu trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng vốn và thu hồi vốn theo đúng quy định

Điều 3. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, CN, TH, DA
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 115/2002/QĐ-UB điều chỉnh danh mục dự án đầu tư năm 2002 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.552

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53