Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1117/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 16/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1117/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THUỘC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-LĐTBXH ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về ban hành quy chế phân cấp về quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-LĐTBXH ngày 18/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Xét Tờ trình số 199/TTr-CVL ngày 14/4/2010 về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm, dự toán chi tiết và kế hoạch đấu thầu gói thầu “Trang thiết bị an ninh bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu thị trường lao động” và “Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu Cầu lao động”; công văn số 330/CVL-TTDBTTLĐ ngày 17/5/2010 về việc phê duyệt dự toán chi tiết đầu tư hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; công văn số 516/CVL-TCKT ngày 23/8/2010 về việc điều chỉnh dự toán chi tiết kinh phí đầu tư hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đầu tư hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động thuộc dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động như sau:

1. Nội dung đầu tư được duyệt với tổng kinh phí tối đa là 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn).

a) Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu Cầu lao động gồm:

- Xây dựng modul cập nhật và quản lý dữ liệu trên nền Web

- Xây dựng modul chuyển đổi cơ sở dữ liệu

- Xây dựng modul tổng hợp báo cáo, dữ liệu đầu ra

- Tập huấn sử dụng, khai thác hệ thống

b) Nâng cấp hệ thống an ninh bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu thị trường lao động (đặt tại Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động) gồm:

- Thiết bị phát hiện và phòng chống xâm nhập (IDS/IPS)

- Thiết bị cân bằng tải, load balancing đường truyền

- Thiết bị chống tấn công ứng dụng Web

- Phần mềm diệt virut

2. Kế hoạch đấu thầu đầu tư hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động của Cục Việc làm theo chi tiết tại phụ lục số 1 đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Cục trưởng Cục Việc làm căn cứ các nội dung phê duyệt tại Điều 1, chịu trách nhiệm:

- Xây dựng yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với phần mềm Cơ sở dữ liệu Cầu lao động và các trang thiết bị an ninh bảo mật mạng để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác, đảm bảo đồng bộ, tương thích với các trang thiết bị đã được Bộ đầu tư và các quy định có liên quan.

- Phê duyệt dự toán chi tiết các gói thầu đảm bảo phù hợp với thời điểm tổ chức đấu thầu để làm cơ sở xác định giá gói thầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 2, Điều 70, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, đảm bảo không vượt tổng kinh phí đã được Bộ giao theo quy định (bao gồm cả dự phòng); phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán và quản lý theo đúng quy định hiện hành.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Việc làm và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thanh Hòa

PHỤ LỤC SỐ 1

(Kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-LĐTBXH ngày 16/9/2010)

ĐVT: Đồng

TT

Tên gói thầu

Tổng kinh phí tối đa (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Trang thiết bị an ninh bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu thị trường lao động

1.988.940.00

Ngân sách nhà nước (Kinh phí CTMTQG)

Chào hàng cạnh tranh

Một túi hồ sơ

Quý III, IV/2010

Trọn gói

Niên độ tài chính năm 2010

2

Gói thầu số 2: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Trang thiết bị an ninh bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu thị trường lao động”.

7.060.000

Chỉ định thầu

Quý III, IV/2010

Trọn gói

Niên độ tài chính năm 2010

3

Gói thầu số 3: Thẩm định giá gói thầu “Trang thiết bị an ninh bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu thị trường lao động”.

4.000.000

Chỉ định thầu

Quý III, IV/2010

Trọn gói

Niên độ tài chính năm 2010

4

Gói thầu số 4: Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu Cầu lao động

993.970.000

Chào hàng cạnh tranh

Một túi hồ sơ

Quý III, IV/2010

Trọn gói

Niên độ tài chính năm 2010

5

Gói thầu số 5: Thẩm định giá, lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu Cầu lao động”.

4.030.000

Chỉ định thầu

Quý III, IV/2010

Trọn gói

Niên độ tài chính năm 2010

6

Gói thầu số 6: Thẩm định giá gói thầu “Trang thiết bị an ninh bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu thị trường lao động”.

2.000.000

Chỉ định thầu

Quý III, IV/2010

Trọn gói

Niên độ tài chính năm 2010

Tổng cộng

3.000.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn.

Ghi chú:

- Ưu tiên lựa chọn mua sắm hàng hóa được sản xuất trong nước bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định hiện hành.

- Giá trị tài sản nêu trên đã bao gồm chi phí bản quyền, khảo sát, thiết kế; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử; chi phí bảo hành, bảo trì, đào tạo,…; thuế theo quy định hiện hành.

- Tất cả các tài sản nêu trên là mới 100%.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1117/QĐ-LĐTBXH ngày 16/09/2010 phê duyệt đầu tư hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động thuộc dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.627

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!