Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1108/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 21/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1108/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2017.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 832/SKHĐT-XTĐT ngày 18/4/2017 về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2017 (Chương trình kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTTU và UBND tỉnh;
- Các tổ chức, Hội doanh nghiệp;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Đài PT-TH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;

- Lưu VT, HB, PH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 21/4/2017)

I. Quan điểm, định hướng, mục tiêu:

1. Quan điểm:

- Huy động các nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn trực tiếp nước ngoài nhằm khai thác tiềm năng kinh tế biển tại 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh: thành phố Nha Trang, vịnh Cam Ranh và Khu kinh tế Vân Phong một cách đồng bộ, hiệu quả theo Nghị quyết của Tỉnh ủy tại số 08-NQ/TU, 09-NQ/TU và 10-NQ/TU đã ban hành ngày 11/7/2016;

- Các hoạt động xúc tiến đầu tư phải trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tập trung xúc tiến đầu tư các đối tác chiến lược, các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành, dự án có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và có tính lan toả lớn để thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư, đối tác liên quan khác.

- Coi cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm trong công tác xúc tiến đầu tư. Tập trung tạo điều kiện cho các dự án đã thu hút được triển khai thực hiện nhanh chóng và thuận lợi. Cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa. Từng bước nâng cao tính cạnh tranh của môi trường đầu tư tỉnh Khánh Hòa so với các tỉnh trong khu vực.

- Khuyến khích huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư.

2. Định hướng xúc tiến đầu tư:

a. Định hướng chung:

- Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Khánh Hòa, nhu cầu vốn đầu tư phát triển để đáp ứng các mục tiêu kinh tế - xã hội của giai đoạn mới là rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng của ngân sách tỉnh rất hạn chế. Do đó, các hoạt động xúc tiến đầu tư phải thực sự khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí.

- Khuyến khích thu hút các dự án động lực mang tính liên kết vùng nhằm phát triển bền vững vùng Duyên hi miền Trung, khai thác tối đa lợi thế so sánh của vùng.

- Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư quốc gia, liên vùng; Hoạt động XTĐT phải gắn kết với các hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại, các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nghĩa với các địa phương nước ngoài.

- Coi cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm công tác xúc tiến đầu tư, lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ làm hạt nhân hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả.

- Khuyến khích, tạo điều kiện và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với nhau và với các doanh nghiệp đầu tư trong nước.

- Tăng cường công tác thông tin - truyền thông đến với các đối tác, các nhà đầu tư trong và ngoài nước về con người, hình ảnh, môi trường đầu tư, các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Khánh Hòa.

b. Định hướng cụ thể:

- Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nền kinh tế biển tại 3 vùng trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực, dự án mà tỉnh có lợi thế và nhu cầu như: phát triển hạ tầng KKT Vân Phong, các KCN, CCN; cảng biển, đóng tàu, và công nghiệp phụ trợ; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; thu hút lấp đầy các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh; hạ tầng các đô thị; dịch vụ du lịch; Ngoài ra, đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trong đó ưu tiên đào tạo nhân lực trình độ cao trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

- Tập trung hướng đến các nhà đầu tư lớn trên thế giới, các công ty đa quốc gia có tiềm lực, kinh nghiệm nhằm tạo sức lan tỏa thu hút các nhà đầu tư khác khai thác mạng lưới kinh doanh và quan hệ đối tác rộng lớn. Chú trọng vào một số thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ và một số nước trong khu vực EU, các nước có quan hệ ngoại giao, kết nghĩa với tỉnh Khánh Hòa.

- Xây dựng Quy trình thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài KKT, KCN, CCN và các dự án trong KKT, KCN, CCN; Chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phát triển hạ tầng KCN, CCN, các dự án thứ cấp đầu tư vào KCN, CCN.

- Trong năm 2017, thực hiện tổ chức các hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư như sau:

+ Lồng ghép các hoạt động, chương trình xúc tiến đầu tư và du lịch một cách hiệu quả vào Hội nghị APEC 2017 tại thành phố Nha Trang vào tháng 2/2017.

+ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa vào Quý III/2017.

3. Mc tiêu:

- Quảng bá hình ảnh, miền đất, con người, văn hóa lịch sử, kinh tế - xã hội; môi trường đầu tư; tiềm năng thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa đến với các nhà đầu tư nước ngoài.

- Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy các KCN, CCN hiện có và đầu tư hạ tầng KCN, CCN, khu phát triển công nghiệp đã được quy hoạch.

- Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút dòng vn FDI từ các tập đoàn đa quốc gia vào tỉnh đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng của hoạt động xúc tiến đầu tư và đa dạng các hình thức xúc tiến.

II. Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017:

1. Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư:

- Liên kết chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nắm bắt thông tin tình hình kinh tế thế giới, chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, tập quán,... của các quốc gia, vùng lãnh thổ để tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đi thăm và làm việc, ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

- Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh quan hệ của tỉnh với các nước, tập đoàn kinh tế, tài chính quốc tế; tranh thủ các nguồn vốn, công nghệ, tri thức và các nguồn viện trợ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo tình hình các vấn đề kinh tế thế giới và khu vực, mô hình và kinh nghiệm phát triển của các địa phương trong và ngoài nước; nghiên cứu pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại quốc tế.

- Đăng ký tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài do các bộ, ngành trung ương tổ chức.

2. Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

- Thực hiện thống kê số liệu thu hút đầu tư, số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh để làm cơ sở quản lý và định hướng công tác xúc tiến đầu tư.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, định hướng thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, công tác đối ngoại ... trên trang thông tin điện tử bằng 02 thứ tiếng (Việt, Anh).

- Thường xuyên cập nhật thông tin của tỉnh trên trang điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, ... phục vụ công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo quy định.

3. Hoạt động xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư:

Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 -2020, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, định hướng phát triển 3 vùng kinh tế trọng đim tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

4. Hoạt động xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

Thường xuyên đổi mới tài liệu xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các chính sách ưu đãi đầu tư, định hướng phát triển, các ngành, nghề, lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh một cách hiệu quả như: brochure, đĩa DVD, Power point,...

5. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, đất nước con người Khánh Hòa, tiềm năng phát triển của tỉnh đến với các nhà đầu tư, các tập đoàn trong và ngoài nước và bạn bè quốc tế nhằm thu hút sự quan tâm cũng như kêu gọi các nhà đầu tư vào tỉnh qua nhiều hình thức:

- Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trong tỉnh và hội nghị xúc tiến đầu tư tại nước ngoài.

- Lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa; các buổi tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế, cũng như thông qua các chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh đi nước ngoài.

- Liên kết, cộng tác với các cơ quan truyền thông trong nước và nước ngoài; tạo điều kiện mời các phóng viên báo chí nước ngoài đến tìm hiểu, đưa tin về tiềm năng, thế mạnh về kinh tế của tỉnh Khánh Hòa.

6. Hoạt động đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư:

- Tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về xúc tiến đầu tư do Bộ, ngành tổ chức.

- Học tập kinh nghiệm địa phương có chỉ số PCI cao nhằm tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

7. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Bản cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp mà tỉnh Khánh Hòa đã ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, tiềm năng, thị trường, xu hướng, đối tác khi có yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư và tiến hành đầu tư tại tỉnh.

- Tiếp nhận, tổng hợp và chuyển cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết các đề xuất kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, kỹ năng quản trị và môi trường đầu tư, tập quán của một số nước trọng điểm đến các doanh nghiệp kinh doanh tại tỉnh.

- Định kỳ hàng tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp từ các sở, ngành, địa phương; nhằm giải đáp, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý

- Tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 02 lần/năm nhằm giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

8. Hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư:

- Tăng cường kết nối, hợp tác với các Hội, Hiệp hội nước ngoài tại Việt Nam nhằm thông tin về môi trường đầu tư, định hướng thu hút đầu tư, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh đến với các nhà đầu tư nước ngoài, mời gọi đầu tư theo ngành, lĩnh vực trọng điểm.

- Hỗ trợ các công ty kinh doanh hạ tầng KCN, CCN trong việc xúc tiến, kêu gọi các dự án thứ cấp vào KCN, CCN.

III. Giải pháp thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với BQL KKT Vân Phong và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 tại tỉnh Khánh Hòa nhằm thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng các KCN, CCN và thu hút các dự án thứ cấp vào các KCN, CCN; thu hút dự án vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm ưu tiên đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan gửi thư ngõ giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh đến các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các hiệp hội nước ngoài, các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư tiềm năng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành rà soát danh mục dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với các quy hoạch được duyệt và hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, nghiên cu lập dự án đầu tư.

- Thường xuyên đổi mới tài liệu, ấn phẩm, đĩa DVD phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư và biên dịch thành nhiều thứ tiếng (Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp ...).

- Thống kê số liệu thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo lĩnh vực, đối tác và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở theo quý, 6 tháng, năm.

- Thực hiện xây dựng Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận chủ trương đầu tư và chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài KKT, KCN.

2. Sở Ngoại vụ:

- Thông qua các hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế được tổ chức tại tỉnh, đặc biệt là Hội nghị APEC 2017 tại thành phố Nha Trang vào tháng 02/2017 lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh, tiềm năng thế mạnh, cơ chế, chính sách, định hướng thu hút đầu tư, sản phẩm đặc trưng, ...

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn công tác của tỉnh đi tìm hiểu, làm việc với các địa phương nước ngoài theo lời mời và kế hoạch đã thống nhất với địa phương bạn để xúc tiến triển khai thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư đã ký kết với tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, tiếp tục triển khai việc mở rộng quan hệ hợp tác với một số địa phương nước ngoài như: tỉnh Gomel (Belarus), thành phố Bunbury (úc), thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), ...

3. Sở Công thương:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng CCN và thu hút đầu tư các dự án thứ cấp vào CCN.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng CCN (Trảng É, Sông Cầu, ...) xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp trong việc quản lý hoạt động và thực hiện các thủ tục liên quan đến các doanh nghiệp trong CCN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư chủ động kêu gọi vào CCN.

- Công bố các quy hoạch sau khi được cấp có thẩm phê duyệt như: Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035; Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030.

4. BQL KKT Vân Phong:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chính sách thu hút đầu tư vào KKT, KCN.

- Triển khai thực hiện Đề án Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong sau khi được Bộ Chính trị thông qua.

- Hỗ trợ các dự án quan trọng: Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1; Tổ hp lọc hóa dầu Nam Vân Phong; cơ sở hạ tầng KCN Ninh Thủy để sớm hoàn thành nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của KKT Vân Phong.

- Kêu gọi thu hút các dự án lớn, có tính động lực liên quan đến kinh tế biển vào Khu vực Nam Vân Phong như: Khu phức hợp công nghiệp Ninh Hải, Khu đô thị Đông Bắc Ninh Hòa, Khu phát triển công nghiệp Ninh Tịnh, các dự án thứ cấp tại KCN Ninh Thủy; Thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Nam Cam Ranh và CCN Dốc Đá Trắng.

5. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Triển khai thực hiện chương trình này một cách hiệu quả và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời định kỳ báo cáo 6 tháng (trước ngày 20/5) và báo cáo năm (trước ngày 30/10) về kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

6. Các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, CCN:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 tại thành phố Nha Trang.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các KCN, CCN để phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017.

- Báo cáo bằng văn bản về tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng, tình hình thu hút đầu tư; những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị (nếu có) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quý (trước ngày 20 tháng cuối quý), 06 tháng (trước 20/5) và năm (trước 30/10) để kịp thời giải quyết khó khăn của các đơn vị cũng như phối hợp trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng mục tiêu, định hướng của chương trình xúc tiến đầu tư.

2. Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư trong công tác đối ngoại.

3. Sở Du lịch và Sở Công thương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến du lịch và xúc tiến thương mại.

4. BQL KKT Vân Phong triển khai thực hiện các hoạt động liên quan KKT, KCN và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình này.

5. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động của Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017.

6. Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra.

7. Các Hội, Hiệp hội, VCCI Khánh Hòa tăng cường liên doanh, liên kết thu hút đầu tư vào tỉnh.

8. Các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, CCN phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và BQL KKT Vân Phong trong công tác xúc tiến, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh.

V. Phụ lục đính kèm:

Phụ lục Kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2017./.

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư

Đơn vị thực hiện

Thời gian dự kiến

Nội dung của hoạt động

Kinh phí (Triệu đồng)

1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

BQL KKT Vân Phong

Quý III, IV

Đi tham quan, học hỏi trong và ngoài nước để xúc tiến kêu gọi vốn đầu tư

20

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Cả năm

Thu thập, cập nhật thông tin trên trang điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa (bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh)

30

BQL KKT Vân Phong

Cả năm

Thu thập, cập nhật thông tin trên trang điện tử của Ban Quản lý (bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh)

20

3

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Sở KH&ĐT

Quý III

Rà soát, xây dựng danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, viết dự án khái quát,

20

4

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Quý l

Biên tập, in ấn, dịch tiếng nước ngoài brochure, đĩa DVD, bản đồ,

100

BQL KKT Vân Phong

Quý l

Biên tập, in ấn, dịch tiếng nước ngoài brochure, đĩa DVD, bản đồ,

70

5

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

Sở KH&ĐT

Cả năm

Giới thiệu hình ảnh, thông tin của tỉnh trên tạp chí, báo, đài; Gửi thư ngõ đến các tập đoàn, nhà đầu tư tiềm năng.

60

Theo giấy mời

Tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư do Bộ, ngành Trung ương tổ chức ở nước ngoài

300

BQL KKT Vân Phong

Cả năm

Giới thiệu hình ảnh, thông tin của tỉnh trên tạp chí, báo, đài; tham gia hội nghị, hội thảo...

50

6

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

Sở KH&ĐT

Theo giấy mời

Tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm

100

BQL KKT Vân Phong

Theo giấy mời

Tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm

20

7

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư

Sở KH&ĐT

Tháng 6 và tháng 11

Hội nghị đi thoại doanh nghiệp năm 2017 (02 lần)

60

BQL KKT Vân Phong

 

Hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục đầu tư, chính sách đầu tư liên quan, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp ...

20

 

Tổng cộng

 

 

 

870

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1108/QĐ-UBND ngày 21/04/2017 phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.073

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74