Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10624/2004/QĐ-UBND quy định về đăng ký hoạt động của Nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 10624/2004/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 10/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10624/2004/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU PHỤ DẦU KHÍ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật dầu khí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 06/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Căn cứ Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dầu khí;

- Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;

- Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 2538/KHĐT-ĐTNN ngày 24/11/2004 V/v ban hành quy định về đăng ký hoạt động của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc đăng ký hoạt động Nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số: 4306/1999/QĐ-UBT ngày 11/8/1999 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu V/v ban hành quy định tạm thời về đăng ký hoạt động của Nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, các Nhà thầu phụ hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM.UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

QUY ĐỊNH

V/V ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHÀ THẦU PHỤ DẦU KHÍ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10624/2004/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với hoạt động của Nhà thầu phụ nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong lĩnh vực dầu khí.

2. Cơ sở pháp lý để các Nhà thầu phụ đăng ký hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là hợp đồng kinh tế ngắn hạn ký với nhà thầu là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài, được phép tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

1. “Nhà thầu” là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài, được phép tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí.

2.  “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân nước ngoài ký kết hợp đồng với Nhà thầu hoặc Xí nghiệp liên doanh dầu khí để thực hiện các dịch vụ dầu khí.

3. “Hợp đồng kinh tế” là văn bản ký giữa Nhà thầu với Nhà thầu phụ để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc trong phạm vi hoạt động của Nhà thầu.

Điều 3:

Nhà thầu phụ nước ngoài hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải tuân theo các quy định quản lý người nước ngoài, tổ chức kinh tế nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 4:

Nhà thầu phụ nước ngoài được đăng ký mở “Trụ sở điều hành” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chương II

THỦ TỤC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Điều 5:

1. Nhà thầu phụ mở Trụ sở điều hành và hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải gửi Hồ sơ và Đơn xin đăng ký hoạt động tới UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Hồ sơ Nhà thầu phụ cần gửi đến UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để đựơc xem xét.

Hồ sơ gồm có:

a. Đơn xin đăng ký hoạt động (theo mẫu số 1);

b. Giấy giới thiệu hoặc Giấy phép của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền của Việt Nam; hoặc giấy giới thiệu của Nhà thầu (theo mẫu số 2);

c. Danh sách người nước ngoài và người Việt Nam dự kiến làm việc tại Trụ sở điều hành (theo mẫu số 03).

d. Bản sao hợp đồng ký kết giữa Nhà thầu và Nhà thầu phụ; hoặc Giấy phép của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền của Việt Nam.

Hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ, trong đó có ít nhất 01 (một) bộ gốc và tất cả được nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 6:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ và đơn xin đăng ký hợp lệ của Nhà thầu phụ, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Nhà thầu phụ.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Nhà thầu phụ được UBND tỉnh cấp 01 (một) bản chính cho Nhà thầu phụ và sao gửi cơ quan có liên quan của tỉnh và cơ quan thuế tại địa phương để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

Điều 7: Thời hạn hoạt động của Nhà thầu phụ:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Nhà thầu phụ có thời giá trị trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày cấp, và có thể gia hạn từng 06 (sáu) tháng một theo đề nghị của Nhà thầu phụ.

Chương III

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI

Điều 8:

Nhà thầu phụ được hoạt động trong phạm vi hợp đồng kinh tế đã ký kết với Nhà thầu phụ và phải phù hợp với nội dung của Giấy chứng nhận đã được cấp.

Điều 9:

Nhà thầu phụ được hưởng những ưu đãi và những bảo đảm theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Điều 10:

Nhà thầu phụ được thuê Trụ sở, nhà ở và các phương tiện phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt; được thuê mặt bằng để xây dựng nhà xưởng, kho hàng và các công trình phụ trợ khác; được mua các loại vật tư, hàng hóa tại thị trường Việt Nam để phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng dịch vụ; được tuyển lao động theo các quy định hiện hành tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở ưu tiên tuyển dụng người lao động Việt Nam là người của địa phương.

Điều 11:

Nhà thầu phụ được mở tài khoản tiền nước ngoài hoặc tiền Việt Nam có nguồn gốc ngoại tệ tại các Ngân hàng được thành lập hợp pháp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc chuyển vốn đầu tư và lợi nhuận thu được trong quá trình hoạt động dầu khí ra nước ngoài theo các quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chương IV

GIA HẠN VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

Điều 12:

Nhà thầu phụ có yêu cầu gia hạn hoạt động tại Việt Nam phải có văn bản đề nghị với UBND tỉnh 10 (mười) ngày trước ngày hết thời hạn hoạt động theo Giấy chứng nhận đã được cấp.

Hồ sơ xin gia hạn gồm có:

a. Đơn xin gia hạn hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mẫu số 04);

b. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được UBND tỉnh cấp;

c. Giấy giới thiệu hoặc Giấy phép của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền của Việt Nam; hoặc của Nhà thầu (mẫu số 02);

d. Danh sách nhân sự của Trụ sở điều hành (mẫu số 03);

e. Bản sao Hợp đồng ký kết giữa Nhà thầu chính và Nhà thầu phụ; hoặc Giấy phép của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền của Việt Nam.

Hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ, trong đó có ít nhất 01 (một) bộ gốc và tất cả được nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 13:

Hoạt động của Trụ sở điều hành Nhà thầu phụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Hết thời hạn ghi trong Gấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

2. Theo đề nghị của Nhà thầu phụ hoặc cơ quan giới thiệu;

3. Theo Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu V/v thu hồi Giấy chứng nhận nếu Trụ sở điều hành vi phạm những nội dung của quy định này.

Chương V

KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 14:

1. UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động Trụ sở điều hành nhà thầu phụ, nhưng không quá một lần trong năm.

2. Các Sở, Ngành có liên quan theo chức năng, thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, nhắc nhở, đề xuất xử lý Nhà thầu phụ nước ngoài khi có vi phạm quy định này hoặc các quy định khác của pháp luật.

3. Nhà thầu ngước ngoài vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Việc kiểm tra đột xuất chỉ được thực hiện khi có dấu hiệu Nhà thầu nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15:

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, các Nhà thầu phụ dầu khí hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10624/2004/QĐ-UBND quy định về đăng ký hoạt động của Nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


47

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117