Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1028/QĐ-UBND 2020 phê duyệt Kế hoạch và các Đề án khuyến công địa phương Cao Bằng

Số hiệu: 1028/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1028/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông Tư số 28/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế quản lý và mức chi hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến công tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 709/TTr-SCT ngày 08 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch và các Đề án khuyến công địa phương năm 2020 tỉnh Cao Bằng (Chi tiết như Biểu tổng hợp Kế hoạch và các Đề án khuyến công địa phương năm 2020 kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Cao Bằng tổ chức triển khai thực hiện các Đề án khuyến công địa phương năm 2020 tỉnh Cao Bằng được duyệt đạt mục tiêu, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- CV: TM,CN, XD;
- Trung tâm Khuyến công và XTTM;
- Lưu: VT, CN (V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Bích Ngọc

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VÀ CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 1028/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Đơn vị thụ hưởng

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian thực hiện

Tổng Kinh phí KCĐP hỗ trợ (Triệu đồng)

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất Đồ gia dụng từ gỗ

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trường Sơn Cao Bằng

Đ/c: Phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Sản xuất sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu xã hội

Tăng năng suất lao động, tạo giá trị sản phẩm cao, tăng thu nhập cho lao động tại địa phương

Năm 2020

150,0

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị chế biến Chanh dây

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

Hợp tác xã Vân An

Đ/c: Xóm Bản Và, xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Sản xuất sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đồ uống và xuất khẩu

Dựa trên nền tảng liên kết, tạo ra chuỗi giá trị từ khâu sản xuất tới tiêu dùng

Năm 2020

150,0

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất bún khô

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

Hợp tác xã Ba Sạch Hưng Đạo

Đ/c: Xóm 3 Ngọc Quyến, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng

Đa dạng hóa sản phẩm, tăng năng suất lao động

Năm 2020

100,0

4

Hỗ trợ Bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, giá trị sử dụng cao và có tiềm năng phát triển sản xuất...

Giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm bạn hàng, ký kết kinh doanh, tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2020

30,0

 

Tng cộng:

 

 

 

 

 

430,0

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1028/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch và các Đề án khuyến công địa phương ngày 18/06/2020 tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


665

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!