Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1010/QĐ-BXD năm 2009 phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng Sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1010/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 14/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1010/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 1849/TTg-QHQT ngày 08/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng trực tiếp chỉ đạo, điều phối tổng thể Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);
Căn cứ Văn bản số 1892/TTg-QHQT ngày 13/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng Sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính Phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng Sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ ngày 14/10/2009 của Vụ Kế hoạch Tài chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục phát triển đô thị tại Văn bản số 310/PTĐT-CV ngày 09/10/2009 về việc phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng Sông Cửu Long;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng Sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với các nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới.

3. Cơ quan Chủ quản: Bộ Xây dựng

Các đơn vị thụ hưởng bao gồm: Bộ Xây dựng, UBND thành phố Cần Thơ, UBND các tỉnh: Cà Mau, Trà Vinh, Tiền Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang.

4. Chủ Dự án: Cục Phát triển đô thị- Bộ Xây dựng.

5. Địa điểm thực hiện: Các Thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, Mỹ Tho, Cao Lãnh, Rạch giá và Thị xã Trà Vinh.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc Dự án: 1/2010-6/2011.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của Dự án:

- Mục tiêu của Dự án: Thực hiện một phần công tác chuẩn bị cho dự án đầu tư “Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng Sông Cửu Long” do WB tài trợ.

- Kết quả chủ yếu: Xây dựng hệ thống các tiêu chí để đánh giá phân loại cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội của khu vực dân cư có thu nhập thấp trong đô thị, tiêu chí phát triển và cải thiện mức sống cho đô thị làm cơ sở cho việc triển khai dự án đầu tư. Hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và các tài liệu triển khai cho công tác đầu tư (thiết kế, đấu thầu..) cho một phần công việc đề xuất thực hiện trong năm đầu tiên.

8. Tổng ngân sách của Dự án:

Tổng ngân sách của Dự án là: 500.000 USD, trong đó ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ:400.000 USD; Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam:1.800.000.000 đồng (tương đương 100.000USD, tỷ giá 1USD= 18.000đồng).

Hình thức cung cấp ODA: Viện trợ không hoàn lại.

9. Nguồn và cơ chế tài chính:

Vốn đối ứng: Do Ngân sách Trung ương cấp phát 100% cho Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục phát triển đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND các tỉnh: Cà Mau, Trà Vinh, Tiền Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng: Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch-Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân
 (để báo cáo)
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Lưu: VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1010/QĐ-BXD năm 2009 phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng Sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.878

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243