Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 09/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 05/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 09/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 CỦA TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghi ̣quyết số 276/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX , kỳ họp thứ 20 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

Căn cứ Nghi ̣quyết số 281/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 20 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3257/TTr-SKHĐT-TH ngày 24 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện , thị xã, thành phố thực hiện:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghi ̣quyết số 276/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long theo Nghi quyết số 281/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao:

1. Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

2. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Tập trung chỉ đạo triển khai công tác lựa chọn nhà thầu, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, khởi công công trình, đảm bảo khối lượng thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn cả năm đạt trên 95%.

3. Định kỳ sơ kết , tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hơp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ I, II (để báo cáo);
- Thường trực: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các phòng, ban nghiên cứu, Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, 1.05.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2021

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

KH 2021

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện

Tổ chức thực hiện/phối hợp thực hiện

I

Các chỉ tiêu về kinh tế

1

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng

%

5,5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2

Tỷ trọng kinh tế phi nông nghiệp

%

66

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

3

GRDP bình quân đầu người (theo giá thực tế)

Tr. đồng

58

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

4

Tổng thu ngân sách trên địa bàn

Tỷ đồng

7.442

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong đó: Thu nội địa

Tỷ đồng

5.442

5

Tổng kim ngạch xuất khẩu

Tr. USD

604

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

6

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

Tỷ đồng

15.400

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

7

Số doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai thuế

Doanh nghiệp

3.050

Cục thuế tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

II

Các chỉ tiêu phát triển xã hội

8

Chuyển dịch cơ cấu lao động

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Lao động khu vực nông, lâm, thủy sản

%

43,0

 

 

- Lao động phi nông nghiệp

%

57,0

 

 

9

Số bác sĩ trên vạn dân

Bác sĩ

10

Sở Y tế

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính TYT)

Giường

29,5

10

Tổng tỷ suất sinh

Con/Phụ nữ

1,82

Sở Y tế

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

11

Tỷ lệ hộ nghèo giảm

%

1,0

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

12

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

57

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ

%

20

13

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị

%

3,65

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

14

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

%

25

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

15

Tỷ lệ xã, phường có Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, có tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng

%

63

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

16

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

%

91

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

17

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tăng thêm

7

III

Các chỉ tiêu về môi trường

18

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung:

 

 

 

 

-

Khu vực đô thị

%

98,9

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

-

Khu vực nông thôn

%

92,0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

19

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn

 

 

 

 

-

Khu vực đô thị

%

93

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

-

Khu vực nông thôn

%

77

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

20

Tỷ lệ chất thải, nước thải y tế được thu gom xử lý

%

100

Sở Y tế

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

21

Tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn

%

100

Ban Quản lý các KCN

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

STT

Chỉ tiêu

KH 2021

Đơn vị chủ trì thực hiện

1

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long

Theo Nghi ̣quyết số 281/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


202

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243