Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 09/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Xuân Hoà
Ngày ban hành: 15/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2012/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 58/2006/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 84/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 10/TTr-SNNPTNT 07 tháng 02 năm 2012 và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 55/BC-STP ngày 12 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; gồm 3 Chương, 11 Điều.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ, CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng cho việc đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. Theo hướng đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng: các tổ chức, cá nhân trong nước có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư thực hiện dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư).

Điều 2. Điều kiện áp dụng

a) Dự án (hoặc phương án) xây dựng, nâng cấp, cải tạo các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định hiện hành của Nhà nước;

b) Phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận;

c) Phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, Pháp lệnh Thú y và các văn bản hướng dẫn quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của tỉnh Ninh Thuận;

d) Về quy mô, công suất giết mổ áp dụng theo Thông tư số 42/2006/TT-BNN ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Các dự án xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp có quy mô lớn, công suất giết mổ tối thiểu là 500 con/giờ đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng); 200 con/ngày đối với heo; 150 con/ngày đối với dê, cừu và 50 con/ngày đối với trâu, bò.

- Các dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ phải có quy mô, công suất giết mổ tối thiểu là 200 con/ngày đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng); 50 con/ngày đối với heo; 30 con/ngày đối với dê, cừu và 5 con/ngày đối với trâu, bò.

- Các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp có quy mô, công suất giết mổ tối thiểu là 500 con/ngày đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng); 200 con/ngày đối với heo; 150 con/ngày đối với dê, cừu và 50 con/ngày đối với trâu, bò.

- Các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ phải có quy mô, công suất giết mổ tối thiểu là 200 con/ngày đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng); 50 con/ngày đối với heo; 30 con/ngày đối với dê, cừu và 5 con/ngày đối với trâu, bò.

Chương II

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Điều 3. Đối với dự án xây dựng mới cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp

1. Tùy theo điều kiện thực tế và từng trường hợp cụ thể, theo quy định của pháp luật về đất đai để ưu tiên thực hiện xã hội hoá việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để tiến hành xây dựng các công trình với các hình thức sau:

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

b) Cho thuê đất và được miễn tiền thuê đất.

Riêng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư chung theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Đối với những dự án đầu tư không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư được phép nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nhưng phải bảo đảm theo quy định tại Điều 2.

a) Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng mới cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp mà làm thay đổi mục đích sử dụng đất thì người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký để được phép chuyển mục đích sử dụng đất và được miễn thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Trường hợp nhà đầu tư thuê đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký để xây dựng mới cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp mà làm thay đổi mục đích sử dụng đất thì bên cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký để được phép chuyển mục đích sử dụng đất và được miễn thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định trước khi làm thủ tục cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

c) Trường hợp nhà đầu tư là chủ sở hữu diện tích khu đất muốn đầu tư xây dựng mới cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp, phải thực hiện thay đổi mục đích sử dụng đất thì được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

3. Được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án

a) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (chủ yếu là đường giao thông) đến hàng rào dự án. Các công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành như cấp điện, cấp nước, thông tin, viễn thông, … do các doanh nghiệp chuyên ngành đầu tư để cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư theo hợp đồng giữa các bên.

b) Trường hợp Nhà nước chấp thuận cho nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án (đầu tư thay cho Nhà nước), thì nhà đầu tư sẽ được ngân sách hoàn trả kinh phí đầu tư bằng cách khấu trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất hoặc trả dần giá trị đầu tư công trình cho nhà đầu tư trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công trình hoàn thành và được nghiệm thu cùng với lãi suất kỳ hạn 5 năm (theo lãi suất bình quân của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tại thời điểm công trình hoàn thành). Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá tổng số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp của dự án.

4. Hỗ trợ tín dụng: được thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư phát triển từng thời điểm và do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo thực hiện.

5. Hỗ trợ đầu tư xử lý môi trường: đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có xử lý chất thải trong hàng rào sẽ được hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thông báo hằng năm.

Điều 4. Đối với các dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ

1. Được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

a) Nếu nhà đầu tư thuê đất của hộ gia đình, cá nhân (phải là đất hợp pháp) để tiến hành đầu tư xây dựng dự án, được tỉnh hỗ trợ 20% tiền thuê đất theo khung giá đất thấp nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cho 5 năm đầu tiên, tính từ khi hoàn thành xây dựng cơ bản;

b) Nếu nhà đầu tư có dự án xây dựng mới nằm trong quy hoạch các cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Được hưởng các chính sách ưu đãi đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Đối với các dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp

1. Được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian còn lại của dự án.

2. Được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư được quy định tại Điều 3 của Quyết định này khi tiến hành nâng cấp, cải tạo cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp.

3. Thực hiện các chính sách ưu đãi đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Các chính sách khác

1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất cho vay so với lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước.

2. Đối với các cơ sở (hộ gia đình) hành nghề giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, nằm trong khu vực bị giải toả hoặc trong khu dân cư buộc phải di dời đến địa điểm theo quy hoạch để đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, ngoài việc được hỗ trợ theo Quyết định này còn được miễn giảm các khoản thuế có liên quan trong vòng 2 (hai) năm theo quy định kể từ khi đưa vào cơ sở mới để hoạt động; đồng thời được hưởng hỗ trợ về sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi phải di dời (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 66/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ngoài các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư được quy định tại Quyết định này, các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ chế biến gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn 6 huyện (địa bàn C) có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 và Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính, còn được hưởng các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước theo quy định.

Điều 7. Cơ chế giao chủ đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án

1. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định lựa chọn, giao chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn các huyện, thành phố quản lý đảm bảo phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp (chưa có đất) thì Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định để tạo quỹ đất sạch giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của Nhà nước và của tỉnh.

3. Đối với các hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào:

a) Giao các nhà đầu tư làm chủ đầu tư “Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào”. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm triển khai lập thành dự án riêng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định của Nhà nước và của tỉnh về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh Ninh Thuận;

b) Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo dự án được duyệt. Việc triển khai lập, thực hiện dự án, tạm ứng, thanh quyết toán công trình hoàn thành theo quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách của Nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập kế hoạch xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong quý I/2012 để triển khai thực hiện;

b) Chủ trì xây dựng Đề án phát triển các khu chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhằm cung cấp nguyên liệu an toàn, sạch bệnh cho các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn các huyện, thành phố;

c) Phối hợp với các Sở: Thông tin và Truyền thông; Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho người dân và những người hành nghề giết mổ gia súc, gia cầm biết về chính sách của tỉnh kêu gọi hợp tác đầu tư xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và kế hoạch di dời vào khu giết mổ tập trung theo quy định của tỉnh;

d) Hướng dẫn xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm đúng theo tiêu chuẩn quy định của ngành, đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước;

đ) Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

e) Làm đầu mối triển khai, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính lập kế hoạch vốn ngân sách của tỉnh hỗ trợ, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giải quyết các thủ tục đầu tư các dự án do ngân sách hỗ trợ theo quy định.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ; hướng dẫn các chủ đầu tư về việc tạm ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án.

4. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương lập quy hoạch mạng lưới các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn các huyện, thành phố; cung cấp các thông tin và hướng dẫn các thủ tục liên quan, xác định địa điểm, quy hoạch kiến trúc các dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp phép xả thải cho các dự án xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp hoặc cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ theo quy định. Hướng dẫn chủ đầu tư các thủ tục liên quan đến sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

6. Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) cùng với các sở, ngành liên quan, theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm kêu gọi, hướng dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư, thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ theo quy định.

7. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống Ngân hàng Thương mại hướng dẫn, giải quyết các thủ tục vay vốn, cho vay và lãi vay của dự án đầu tư tại bản Quy định này theo các quy định lãi suất hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án (nếu có); chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của dự án theo quy định hiện hành và nhiệm vụ của tỉnh giao, đảm bảo phối hợp đồng bộ về tiến độ thời gian thực hiện giữa dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào với dự án đầu tư trong hàng rào khi xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ của các nhà đầu tư.

2. Quản lý Nhà nước trên địa bàn đối với các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ theo quy định.

3. Phối hợp chặt chẽ với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương trong quá trình lập quy hoạch mạng lưới các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn và quy hoạch phát triển các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư.

4. Thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn hoặc có ý kiến thoả thuận, thống nhất về phương án khi triển khai các dự án này theo phân cấp, ủy quyền của tỉnh.

Điều 10. Trách nhiệm của nhà đầu tư

1. Có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thành phố giao theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ xây dựng dự án và yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về hiệu quả đầu tư dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp và cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

3. Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án hằng tháng, quý, năm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo từng lĩnh vực được phân công giải quyết đúng quy định. Nếu vượt thẩm quyền; tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.293

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157