Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ đầu tư công trình giao thông thôn bản, liên thôn bản trên địa bàn huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 06/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Vương Văn Thành
Ngày ban hành: 01/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2010/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 01 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÔN BẢN, LIÊN THÔN BẢN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGHÈO THUỘC NGHỊ QUYẾT 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/12/2003;

Căn cứ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu phát triển đường giao thông thôn bản, liên thôn bản trên các huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 569/TTrLN/GTVT-KH&ĐT-TC ngày 20/5/2010 của Liên ngành: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư- Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông thôn bản, liên thôn bản trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè và Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÔN BẢN, LIÊN THÔN BẢN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGHÈO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2010/QĐ-UBND ngày 01/6/2010 của UBND tỉnh Lai Châu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Áp dụng đối với nguồn vốn đầu tư thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng

Hỗ trợ đầu tư đường giao thông thôn bản, liên thôn bản có điểm đầu nối với đường đã có hoặc xuất phát từ trung tâm cụm xã, xã điểm cuối đến các thôn, bản.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Nội dung, quy mô đầu tư:

1. Nội dung đầu tư: Bao gồm mở mới; sửa chữa và nâng cấp công trình hiện có như: cầu, cống tạm hoặc kiên cố trên tuyến đảm bảo cho người, xe máy, xe thô sơ đi được.

2. Quy mô đầu tư: Đường giao thông thôn bản, liên thôn bản quy định trong quy định này có chiều rộng nền đường từ 2,0 - 2,5m; chiều rộng rãnh dọc 0,5m (tổng chiều rộng nền đường cộng chiều rộng rãnh dọc B = 2,5 - 3,0m); độ dốc dọc tối đa không quá 15%.

Điều 3. Mức hỗ trợ:

1. Mức hỗ trợ với đường mở mới: 40 triệu đồng/01Km.

2. Mức hỗ trợ với đường cải tạo, sửa chữa: 25 triệu đồng/01Km.

Điều 4. Nội dung hỗ trợ:

- Chi phí tư vấn: Khảo sát, thiết kế và lập dự toán: Bằng 3,5% tổng giá trị xây lắp công trình.

- Chi phí xây lắp bao gồm:

+ Mở mới, sửa chữa nền đường;

+ Xây dựng cầu, cống.

Điều 5. Trình tự thực hiện

Uỷ ban nhân dân huyện giao cho Phòng Công thương huyện tiến hành khảo sát, tính toán khối lượng lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán, hướng dẫn kiểm tra và chỉ đạo công tác thi công, nổ mìn phá đá;

Chủ đầu tư có trách nhiệm niêm yết thông báo công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hoá thôn, bản, khu đông người qua lại và họp dân thông báo cụ thể để người dân trong thôn bản, trong xã tham gia thi công công trình.

Trường hợp trong xã không có nhóm hoặc tổ đội tham gia thi công công trình, chủ đầu tư lựa chọn một đơn vị thi công là doanh nghiệp.

Khi hoàn thành khối lượng, hai bên (A-B) lập biên bản nghiệm thu theo quy định. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán trực tiếp cho người đại diện của tổ, nhóm lao động của thôn bản.

Thủ tục thanh toán: Đối với gói thầu thực hiện theo hình thức khoán gọn, ngoài các văn bản liên quan khác chủ đầu tư phải lập theo quy định, chủ đầu tư chuyển cho Kho bạc nhà nước huyện một bộ hồ sơ thanh toán vốn, trong đó có hợp đồng, biên bản nghiệm thu hợp đồng hoàn thành, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với đơn vị tổ, nhóm của thôn bản đã ký thực hiện gói thầu có xác nhận của Ban giám sát xã hoặc Ban giám sát cộng đồng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm cụ thể:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện:

Có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện xây dựng đường giao thông thôn bản, liên thôn bản, thực hiện tốt việc phát triển giao thông trên địa bàn, phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông thôn bản, liên thôn bản.

Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tổ chức thực hiện và thanh toán nguồn kinh phí theo chế độ quy định hiện hành.

2. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với các ngành có liên quan, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng đường giao thông thôn bản, liên thôn bản; tham mưu điều chỉnh theo quy trình khi thấy không còn phù hợp với thực tế. Tổng hợp báo cáo các vấn đề có liên quan đến thực hiện đầu tư xây dựng đường giao thông thôn bản, liên thôn bản báo cáo UBND tỉnh.

Điều 7. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có gì vướng mắc chưa phù hợp đề nghị phản ánh trực tiếp hoặc bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Giao thông Vận tải) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ đầu tư công trình giao thông thôn bản, liên thôn bản trên địa bàn huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44