Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 12/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 04/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Điện lực năm 2004;
Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2308/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2009
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án điện sử dụng năng lượng gió trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với những nội dung sau:

1. Các tiêu chí bắt buộc:

a) Năng lực tài chính:

- Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư có tỷ lệ ít nhất 30% tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp đặc biệt, cơ quan thẩm quyền có thể xem xét quyết định nhưng không dưới 20%.

Hồ sơ đăng ký đầu tư phải có tài liệu chứng minh vốn tự có của chủ đầu tư đảm bảo việc thực hiện dự án như xác nhận của ngân hàng số dư tiền gửi tại thời điểm đăng ký đầu tư, báo cáo tài chính được kiểm toán. Ưu tiên lựa chọn dự án có tỷ lệ vốn tự có của nhà đầu tư chiếm tỷ lệ cao.

- Đối với nguồn vốn vay và vốn huy động: phải có cam kết cho vay của tổ chức tín dụng, ngân hàng và cam kết góp vốn;

b) Năng lực kinh nghiệm: nhà đầu tư phải có năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực điện gió, có đội ngũ nhân sự đảm bảo thực hiện dự án, có giải trình và tài liệu chứng minh, xác nhận cấp thẩm quyền về các dự án điện gió đang triển khai trong và ngoài nước. Trường hợp chưa từng thực hiện dự án điện gió thì phải có giải trình chứng minh khả năng thực hiện dự án;

c) Tiến độ thực hiện dự án:

- Đối với dự án nhóm A: được phép phân kỳ thực hiện thành nhiều giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu thời hạn thực hiện hoàn thành không quá 3 năm kể từ ngày được chấp thuận địa điểm (cả thời gian khảo sát, đo gió hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, thoả thuận mua bán điện).

- Đối với dự án còn lại: thời hạn hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh không quá 2,5 năm kể từ ngày được chấp thuận địa điểm (cả thời gian khảo sát, đo gió hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, thoả thuận mua bán điện).

- Ưu tiên lựa chọn dự án có tiến độ thực hiện nhanh;

d) Ký quỹ: khi đăng ký đầu tư dự án nhà đầu tư phải có cam kết tiến độ và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án với mức 5% tổng vốn đầu tư dự án, nhưng mức tối đa không quá 20 tỷ đồng. Việc nộp và xử lý hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện theo quy định chung về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các tiêu chí khuyến khích: ngoài các tiêu chí bắt buộc tại khoản 1 Điều này, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có dự án đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Dự án có diện tích chiếm đất vĩnh viễn thấp dưới 5% so với diện tích đất khảo sát; hiệu suất sử dụng đất cao (tổng công suất/diện tích đất khảo sát); ưu tiên dự án có công nghệ tiên tiến, sử dụng loại turbine có công suất cao từ 2 MW trở lên, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường;

b) Nhà đầu tư đã thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận hoặc cam kết thành lập doanh nghiệp tại Ninh Thuận để thực hiện dự án (trong trường hợp này doanh nghiệp thành lập mới cũng phải đáp ứng các yêu cầu tiêu chí bắt buộc nêu tại Quyết định này và phải có cam kết bảo đảm của công ty mẹ);

c) Nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính cho ngân sách; cam kết ứng trước tiền đền bù giải phóng mặt bằng; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực ngoài hàng rào dự án; có phương án khả thi trong việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chuyển đổi nghề cho người dân có đất bị thu hồi;

d) Dự án thực hiện trên các vùng đất hoang hoá, khu vực đồi núi, giảm thiểu thu hồi đất sản xuất của người dân; phát triển dự án điện gió kết hợp với phát triển các dự án bổ sung nhằm tận dụng hiệu quả sử dụng đất giữa các tuabin (turbine) gió.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án điện sử dụng năng lượng gió trên địa bàn tỉnh trên cơ sở các tiêu chí ban hành theo Quyết định này theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật về đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án điện sử dụng năng lượng gió trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.366

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91