Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND Quy định định mức hỗ trợ và cơ chế quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh tại 85 xã, thị trấn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015

Số hiệu: 03/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH TẠI 85 XÃ, THỊ TRẤN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh về ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư, quy định huy động, quản lý vốn; quản lý đầu tư, xây dựng tại các xã tham gia chương trình xây dựng NTM tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh đối với 85 xã, thị trấn thực hiện Chương trình xây dựng NTM tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 289/TTr-SKHĐT ngày 27/12/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định định mức hỗ trợ và cơ chế quản lý nguồn vốn ngân sách tỉnh tại 85 xã, thị trấn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015”.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND 85 xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

QUY ĐỊNH

ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH TẠI 85 XÃ, THỊ TRẤN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh Nam Định)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định định mức hỗ trợ và cơ chế quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh tại 85 xã, thị trấn (gọi chung là các xã) thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 (có danh sách các xã, thị trấn kèm theo).

Điều 2. Đối tượng, thời gian áp dụng

- Đối tượng áp dụng: 85 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2011-2015.

Điều 3. Định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

1) Nhóm 1, gồm: Trụ sở xã, Trạm y tế xã, Bãi chôn lấp xử lý rác thải.

- Xây dựng trụ sở xã mức hỗ trợ tối đa không quá 2.000 triệu đồng/công trình xây dựng mới; không quá 700 triệu đồng/công trình cải tạo, nâng cấp;

- Trạm y tế xã mức hỗ trợ tối đa 1.500 triệu đồng/công trình xây dựng mới; 700 triệu đồng/công trình cải tạo, nâng cấp;

- Bãi chôn lấp, xử lý rác thải mức hỗ trợ tối đa 1.200 triệu đồng/công trình;

2) Đối với các công trình nhóm 2, gồm: Đường giao thông nội đồng, Kiên cố hóa kênh mương cấp III nội đồng và các công trình nhóm 3, gồm: Đường giao thông xã, thôn, xóm; Nhà văn hóa xã, thôn, xóm và các công trình khác:

Giao UBND các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình cụ thể của từng xã quy định cụ thể mức hỗ trợ cho từng công trình.

Điều 4. Cơ chế quản lý

1) Hàng năm tỉnh cấp nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới về ngân sách huyện, thành phố. UBND các huyện, thành phố trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND tỉnh về việc phân bổ, hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn vốn này của các xã trên địa bàn.

2) UBND các huyện, thành phố căn cứ vào định hướng ưu tiên xây dựng các công trình tại Điều 3 và điều kiện cụ thể từng xã, quyết định việc xây dựng công trình trước, công trình sau hoặc không xây; xây mới hoặc chỉ cải tạo, sửa chữa. Căn cứ vào khả năng huy động các nguồn vốn khác để quyết định quy mô và mức hỗ trợ cụ thể cho từng công trình. Hướng dẫn thủ tục đầu tư, xây dựng và quyết toán công trình hoàn thành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1) Giao Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính: Cân đối, bố trí đủ nguồn vốn hỗ trợ theo định mức ghi tại Điều 3 của quy định này; Hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thành phố trong việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn này đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

2) UBND các huyện, thành phố:

- Căn cứ kế hoạch UBND tỉnh giao, phân bổ kịp thời nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho ngân sách xã theo quyết định của UBND tỉnh và hướng dẫn của các Sở ngành liên quan.

- Quyết định việc xây dựng và mức hỗ trợ cho từng công trình theo khoản 2 Điều 4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc xây dựng các công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Hướng dẫn thủ tục đầu tư, xây dựng và quyết toán công trình hoàn thành theo đúng các quy định hiện hành.

3) UBND các xã:

- Lựa chọn xây dựng các công trình xây dựng nông thôn mới phải được dân chủ bàn bạc công khai và thông qua HĐND xã quyết định. Tăng cường giám sát cộng đồng trong tổ chức thực hiện. Tận dụng triệt để các công trình đã có nếu đảm bảo được các tiêu chí nông thôn mới.

- Việc huy động vốn của nhân dân phải phù hợp với khả năng đóng góp của nhân dân và phải được nhân dân bàn bạc dân chủ, thấu đáo và quyết định.

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp, đề nghị UBND huyện, thành phố cho phép đầu tư công trình và mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho từng công trình.

- Tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của xã về mức hỗ trợ và cơ chế quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Tỉnh để người dân biết, tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.

- Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; không để các công trình xây dựng dở dang, thiếu vốn, không có khả năng thanh toán, gây lãng phí và hiệu quả đầu tư kém.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện những điểm chưa phù hợp, UBND các huyện, thành phố, các xã phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT) để xem xét, giải quyết./.

 

DANH SÁCH

85 XÃ, THỊ TRẤN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Nam Định)

Số TT

Tên xã, thị trấn

Số xã, thị trấn

Ghi chú

I

TP. Nam Định

1

 

1

Xã Nam Vân

 

 

II

Huyện Mỹ Lộc

3

 

1

Xã Mỹ Phúc

 

 

2

Xã Mỹ Thắng

 

 

3

Xã Mỹ Hưng

 

 

III

Huyện Vụ Bản

5

 

1

Xã Minh Thuận

 

 

2

Xã Trung Thành

 

 

3

Xã Minh Tân

 

 

4

Xã Liên Minh

 

 

5

Thị trấn Gôi

 

 

IV

Huyện Ý Yên

10

 

1

Xã Yên Trung

 

 

2

Xã Yên Bình

 

 

3

Xã Yên Phong

 

 

4

Xã Yên Hồng

 

 

5

Thị trấn Lâm

 

 

6

Xã Yên Tân

 

 

7

Xã Yên Ninh

 

 

8

Xã Yên Cường

 

 

9

Xã Yên Nhân

 

 

10

Xã Yên Lương

 

 

V

Huyện Nghĩa Hưng

8

 

1

Xã Nghĩa Thịnh

 

 

2

Xã Nghĩa Minh

 

 

3

Xã Nghĩa Thái

 

 

4

Xã Nghĩa Hồng

 

 

5

Xã Nghĩa Phong

 

 

6

Xã Nghĩa Bình

 

 

7

Thị trấn Quỹ Nhất

 

 

8

Xã Nghĩa Lợi

 

 

VI

Huyện Nam Trực

6

 

1

Xã Nam Lợi

 

 

2

Xã Nam Thanh

 

 

3

Xã Nam Thái

 

 

4

Xà Nam Dương

 

 

5

Xã Tân Thịnh

 

 

6

Xã Nam Hoa

 

 

VII

Huyện Trực Ninh

6

 

1

Xã Trung Đông

 

 

2

Xã Việt Hùng

 

 

3

Xã Trực Thanh

 

 

4

Xã Trực Hưng

 

 

5

Xã Trực Đại

 

 

6

Xã Trực Hùng

 

 

VIII

Huyện Xuân Trường

6

 

1

Xã Xuân Ninh

 

 

2

Thị trấn Xuân Trường

 

 

3

Xã Xuân Thượng

 

 

4

Xã Thọ Nghiệp

 

 

5

Xã Xuân Phương

 

 

6

Xã Xuân Ngọc

 

 

IX

Huyện Giao Thuỷ

7

 

1

Thị trấn Ngô Đồng

 

 

2

Xã Giao Tiến

 

 

3

Xã Giao Thịnh

 

 

4

Xã Giao Phong

 

 

5

Xã Bạch Long

 

 

6

Xã Giao Lạc

 

 

7

Xã Bình Hoà

 

 

X

Huyện Hải Hậu

33

 

1

Xã Hải Nam

 

 

2

Xã Hải Hà

 

 

3

Xã Hải Lý

 

 

4

Xã Hải Xuân

 

 

5

Xã Hải Cường

 

 

6

Xã Hải Tân

 

 

7

Xã Hải Phương

 

 

8

Xã Hải Toàn

 

 

9

Xã Hải Trung

 

 

10

Xã Hải Minh

 

 

11

Xã Hải An

 

 

12

Xã Hải Phong

 

 

13

Xã Hải Ninh

 

 

14

Xã Hải Giang

 

 

15

Xã Hải Bắc

 

 

16

Xã Hải Anh

 

 

17

Thị trấn Yên Định

 

 

18

Xã Hải Vân

 

 

19

Xã Hải Thanh

 

 

20

Xã Hải Hưng

 

 

21

Xã Hải Phúc

 

 

22

Xã Hải Đông

 

 

23

Xã Hải Tây

 

 

24

Xã Hải Quang

 

 

25

Thị trấn Cồn

 

 

26

Xã Hải Chính

 

 

27

Xã Hải Triều

 

 

28

Xã Hải Hòa

 

 

29

Xã Hải Châu

 

 

30

Thị trấn Thịnh Long

 

 

31

Xã Hải Phú

 

 

32

Xã Hải Long

 

 

33

Xã Hải Sơn

 

 

 

Tổng cộng

85

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2013/QĐ-UBND Quy định định mức hỗ trợ và cơ chế quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh tại 85 xã, thị trấn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50