Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về vay và tạm ứng vốn đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 03/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 14/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2011/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 14 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC VAY VÀ TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi chín về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 382/TTr- STC ngày 22/12/2010 về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với nội dung như sau:

Tổng mức vay, tạm ứng là: 750 tỷ đồng, trong đó:

1. Vay và tạm ứng để đầu tư cho các dự án mới: 550 tỷ đồng.

a) Mục đích vay và tạm ứng: bồi hoàn, giải phóng mặt bằng cho dự án khu phức hợp Bãi Trường và khu tái định cư thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

b) Nguồn vay và tạm ứng:

- Tạm ứng vốn tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước Trung ương: 350 tỷ đồng;

- Vay ngân hàng phát triển hoặc ngân hàng thương mại: 200 tỷ đồng.

Mức vay cụ thể của từng dự án do Chủ tịch UBND tỉnh điều hành.

c) Thời gian vay và tạm ứng: 12 tháng.

d) Nguồn vốn hoàn trả nợ (bao gồm cả gốc, lãi và phí tạm ứng):

- Dự án khu phức hợp Bãi Trường huyện Phú Quốc: từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của dự án;

- Khu tái định cư thị trấn Dương Đông huyện Phú Quốc: từ nguồn thu bán nền của dự án.

2. Vay để hoàn trả vốn cho các công trình đã đầu tư: 200 tỷ đồng

a) Mục đích vay: để hoàn trả vốn cho các công trình đã đầu tư nhưng chưa có nguồn để bố trí;

b) Thời gian vay: là 12 tháng (kể từ tháng 12 năm 2010);

c) Nguồn vốn hoàn trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi tiền vay): từ nguồn vốn cân đối của ngân sách địa phương.

Điều 2. Giao các chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ và chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình; thu hồi vốn nộp kịp thời vào ngân sách tỉnh để hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng thời hạn quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB QPPL – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- TV. UBND tỉnh;
- Như Điều 3 của QĐ;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, nknguyen.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về vay và tạm ứng vốn đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.041
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7