Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 17/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND LÂM THỜI
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2004/-UB

Lai Châu, ngày 17 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU.

UÝ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH LAI CHÂU

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27 tháng 6 năm 2003 ca Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ vào chế độ chính sách của Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng các công trình xây dựng cư bản;

- Xét để nghị tại Tờ trình số; /TT-SXD ngày 16 tháng 02 năm 2004 của Sy dựng tỉnh Lai Châu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định tạm thời trong Quản lý Đầu tư và Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (báo cáo).
- Bộ Xây dựng (báo cáo).
- Như điều 3.
- Lưu.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH LAI CHÂU
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 2004 của UBND Lâm thời tỉnh Lai Châu)

I- Những quy định chung:

1- Quy định này áp dụng đối với việc quản lý đầu tư và xây dựng trong phạm vi toàn bộ địa bàn tỉnh Lai Châu với địa giới hành chính theo đúng Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chú nghĩa Việt Nam.

2- Đây là những quy định tạm thời và mang tỉnh đặc thù để phù hợp với tình hình hiện nay của tỉnh Lai Châu vừa mới được chia tách.

II- Những quy định cụ thể:

1- Trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng, các cơ quan chuyên môn của UBND Lâm thời tỉnh Lai Châu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định trong các văn bản vẫn còn hiệu lực do UBND tỉnh Lai Châu cũ đã ban hành, với địa giới hành chính của tỉnh Lai Châu mới.

2- Đối với tất cả các dự án đầu tư và xây dựng: quá trình chuẩn bị đầu tư, quá trình thực hiện đầu tư, kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng phải thực hiện theo đúng Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ; Quy định Quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật khác áp dụng cho cả nước do Nhà nước ban hành. Ngoài ra còn phải thực hiện các quy định trong các văn bản quản lý đầu tư và xây dựng vẫn còn hiệu lực do UBND và các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lai Châu cũ đã ban hành, trừ các cơ quan có thẩm quyền trong các văn bản này nay là các cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh Lai Châu mới.

3- Đối với các dự án đầu tư và xây dựng đã có quyết định phê duyệt báo cáo đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng chưa được phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán công trình: các bước tiếp theo của quá trình thực hiện đầu tư, kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng phải thực hiện các quy định trong các văn bản quản lý đầu tư và xây dựng vẫn còn hiệu lực do UBND và các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lai Châu cũ đã ban hành, trừ các cơ quan có thẩm quyền trong các văn bản này nay là các cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh Lai Châu mới.

Việc tuân thủ những quy định ở đim này còn áp dụng cho cả các dự án đầu tư và xây dựng thuộc địa bàn huyện Than Uyên.

4- Đối với các dự án đầu tư và xây dựng đã có quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán công trình:

a- Các dự án đầu tư và xây dựng thuộc các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè: các bước tiếp theo của quá trình thực hiện đầu tư, kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng phải thực hiện các quy định trong các văn bản quản lý đầu tư và xây dựng vẫn còn hiệu lực do UBND và các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lai Châu cũ đã ban hành, trừ các cơ quan có thẩm quyền trong các văn bản này nay là các cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh Lai Châu mới.

b- Các công trình thuộc huyện Than Uyên: các bước tiếp theo của quá trình thực hiện đầu tư, kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng phải thực hiện các quy định trong các văn bản quản lý đầu tư và xây dựng vẫn còn hiệu lực do UBND và các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lao Cai đã ban hành, trừ các cơ quan có thẩm quyền trong các văn bản này nay là các cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh Lai Châu mới.

III- Tổ chức thực hiện:

1- Giao cho Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung của Quy định tạm thời trong quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2- Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dụng của Quy định tạm thời trong quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

3- Trong quá trình thực hiện Quy định tạm thời trong quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nếu có vướng mắc, để nghị các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh có ý kiến để được sửa đổi và điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo theo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước do cấp trên ban hành.

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH LAI CHÂU

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2004/QĐ-UB ngày 17/02/2004 ban hành quy định tạm thời trong quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.830

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!