Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 87/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phạm Văn Vọng
Ngày ban hành: 21/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 03 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 69/NQ-HĐND NGÀY 21/12/2012 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 08/03/2013 (thay Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 25/01/2013) của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tại kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2013, như sau:

1. Điều chỉnh giảm 5 tỷ đồng vốn đầu tư công trình đường quốc lộ 2C – Cầu Bì La tại điểm 7 để bổ sung cho công trình đường tỉnh 310 tại điểm 5 Mục I Phụ lục số 01 (kế hoạch năm 2013 công trình trọng điểm và thực hiện theo hình thức BT) ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh, (chi tiết theo Phụ biểu số 01 kèm theo).

2. Phân bổ 3 tỷ đồng vốn phân bổ sau tại điểm 9 Phụ lục số 03 (Kế hoạch năm 2013 công trình phục vụ tuần văn hóa du lịch Vĩnh Phúc) ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh cho công trình cải tạo, nâng cấp mặt đường và vỉa hè các tuyến đường trong khu công sở tỉnh – giai đoạn 2 (hạng mục đường Hai Bà Trưng trong công viên), (chi tiết theo Phụ biểu số 02 kèm theo).

3. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 04 (Kế hoạch năm 2013 các chương trình, nhiệm vụ nghị quyết) ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh, cụ thể:

- Điều chỉnh giảm vốn đầu tư đã bố trí cho các công trình sửa chữa tăng cường mặt đường và xây rãnh thoát nước ĐT309 đoạn Km4+00 – Km7+00; sửa chữa tăng cường mặt đường ĐT303 đoạn Km4+00 – Km7+00; sửa chữa tăng cường mặt đường ĐT302 đoạn Km0+00 – Km3+00 tại các điểm 2, 3, 4, mục IX với tổng số tiền: 2,3 tỷ đồng để bổ sung cho công trình sửa chữa, nâng cấp đường ĐT310B;

- Thu hồi 2,5 tỷ đồng vốn đã bố trí cho các công trình: Trung tâm văn hóa thể thao làng văn hóa trọng điểm: Làng Nam giáp xã Đức Bác, làng Song Văn xã Vân Trục tại điểm 1 và 5 Mục XIV để lại phân bổ sau.

(Chi tiết theo Phụ biểu số 03 kèm theo).

4. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 05 (Dự kiến kế hoạch năm 2013 vốn do ngành quản lý) ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh, cụ thể:

- Giảm vốn bố trí cho các công trình: Cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật chuồng trại chăn nuôi, Trung tâm giống vật nuôi; phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015 tại điểm 3, 6 danh mục nông lâm nghiệp – thủy sản và công trình cải tạo hệ thống kênh tiêu ông Bùi tại điểm 3 danh mục thủy lợi-đê điều tại Mục I với tổng vốn 700 triệu đồng để bổ sung cho dự án phát triển chăn nuôi bò sữa huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2011-2015;

- Thu hồi 4,6 tỷ đồng vốn đã bố trí cho dự án nhà điều hành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; phá dỡ giải phóng mặt bằng; điều chỉnh giảm 2,6 tỷ đồng vốn bố trí cho công trình nhà hội trường của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật làm chủ đầu tư tại điểm 1, danh mục b-công trình chuyển tiếp Mục IX để bổ sung vốn cho dự án nhà giảng đường số 01, 02 (trong đó: Hạng mục chống mốc 700 triệu đồng);

- Giảm vốn bố trí cho công trình Hội Đông y và Trung tâm thừa kế ứng dụng tỉnh Vĩnh Phúc 01 tỷ đồng, tại điểm 13 danh mục b Mục X để lại phân bổ sau;

- Thu hồi 7,5 tỷ đồng vốn bố trí cho dự án hệ thống khí y tế trung tâm – Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên tại điểm 13 danh mục A, b Mục XII để phân bổ sau cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư 20 xã điểm nông thôn mới.

(Chi tiết theo Phụ biểu số 04 kèm theo).

5. Một số nội dung: Phân bổ sau trong Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh và Nghị quyết này; các công trình UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung tại Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 8-3-2013 của UBND tỉnh. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh rà soát lại, cân đối nguồn vốn thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định.

6. Giao UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư 7,5 tỷ đồng cho dự án hệ thống khí y tế Trung tâm của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên; 10 tỷ đồng cho đường tỉnh 310 trong năm 2013 để thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

- Nghị quyết này được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 87/NQ-HĐND ngày 21/03/2013 điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong Nghị quyết 69/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.549

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!