Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND bổ sung dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng và dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến vào danh mục dự án công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh được ưu tiên tập trung đầu tư (giai đoạn 2010 – 2015) và cơ chế chính sách huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện dự án do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 84/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 10/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2013/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI THÀNH PHỐ HẠ LONG VỚI CẦU BẠCH ĐẰNG VÀ DỰ ÁN CẦU BẠCH ĐẰNG, ĐƯỜNG DẪN VÀ NÚT GIAO CUỐI TUYẾN VÀO DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC ƯU TIÊN TẬP TRUNG ĐẦU TƯ (GIAI ĐOẠN 2010 – 2015) VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Văn bản số 8695/VPCN-KTN ngày 04/12/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh; Văn bản số 1621/TTg-KTN ngày 09/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ “V/v thực hiện một số cơ chế, chính sách đầu tư đối với dự án đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng”; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 02/5/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;

Sau khi xem xét, thảo luận Tờ trình số 2181/TTr-UBND ngày 08/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông qua cơ chế chính sách huy động và sử dụng nguồn lực thực hiện dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng theo hình thức: Xây dựng - chuyển giao (gọi tắt là BT) và dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức: Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (gọi tắt là BOT); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng đầu tư theo hình thức hợp đồng BT và dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức hợp đồng BOT vào danh mục các dự án công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 được ưu tiên tập trung đầu tư theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Thông qua cơ chế chính sách huy động và sử dụng nguồn lực dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng và dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến, bao gồm các nội dung sau:

1. Đối với dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng:

- Tỉnh Quảng Ninh vay 300 (ba trăm) tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của nhà đầu tư Dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng với lãi suất tối đa bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ (tại thời điểm phát hành trái phiếu Chính phủ) để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn trong phạm vi thực hiện Dự án; Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện Dự án thì tỉnh không hoàn trả kinh phí đã vay.

- Trong thời hạn 5 năm (2014-2018), mỗi năm trước khi phân bổ vốn đầu tư phát triển hàng năm, ngân sách tỉnh dành ít nhất 1.000 (một nghìn) tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và hoàn trả kinh phí vay đầu tư dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng.

2. Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến:

- Tỉnh chia sẻ rủi ro đối với nhà đầu tư dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến trong trường hợp doanh thu thực tế sai khác so với dự kiến (tăng hoặc giảm từ 2% trở lên). Trong trường hợp doanh thu thực tế tăng (hoặc giảm) so với doanh thu trong hồ sơ dự án được duyệt, tỉnh Quảng Ninh và nhà đầu tư mỗi bên hưởng (hoặc chịu) 50% kinh phí.

- Tỉnh có chủ trương sử dụng nguồn vốn hợp pháp cho nhà đầu tư Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến vay không tính lãi, tối đa không quá 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng) trong 5 năm, bắt đầu từ năm kinh doanh công trình (dự kiến từ 2016-2020) mỗi năm tối đa không quá 200 (hai trăm) tỷ đồng. Thời gian nhà đầu tư hoàn trả cho tỉnh chậm nhất từ năm thứ 10 kể từ khi kinh doanh công trình và hoàn trả mỗi năm ít nhất 200 (hai trăm) tỷ đồng, thời gian hoàn trả tối đa không quá 5 năm (2026-2030). Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định cụ thể khi triển khai thực hiện.

3. Phát hành trái phiếu địa phương 1.000 (một nghìn) tỷ đồng để thực hiện các nội dung chi thuộc trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh đối với các dự án trên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 10/5/2013 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND bổ sung dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng và dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến vào danh mục dự án công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh được ưu tiên tập trung đầu tư (giai đoạn 2010 – 2015) và cơ chế chính sách huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện dự án do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10